ωρομίσθιοι

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Posted on Updated on


 

Τρίτη 20/4, στις 6.30μμ, δίνουμε ραντεβού στα σκαλιά του Μετρό της Πλατείας Συντάγματος και κατασκηνώνουμε έξω από τη Βουλή. Ελάτε με τις σκηνές σας για να δημιουργήσουμε ένα «camping» – κέντρο αγώνα ενάντια στο πολυνομοσχέδιο που μας πετάει εκτός σχολείων 

Παρακάτω δείτε κάποια συγκεντρωτικά κείμενα, τα οποία και επισυνάπτονται. Μεταξύ άλλων και ανακοίνωση για τη στάση της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών και τη χείρα βοηθείας που δίνει στο Υπουργείο, μιλώντας για θετικό κλίμα.

Αποφάσεις Συνέλευσης Αθήνας 

Αποφάσεις Συνέλευσης Θεσσαλονίκης 

Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών + Υπουργείο -> Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος 

Ανακοίνωση του Συντονιστικού Ωρομισθίων και της Πανελλήνιας Ένωσης Αδιορίστων Εκπαιδευτικών για το ΠΠΔΕ και τη φάμπρικα σεμιναρίων 

Εκατοντάδες υπογραφές ωρομισθίων – αναπληρωτών αδιόριστων εκπαιδευτικών προς ΔΟΕ – ΟΛΜΕ για κύρηξη απεργίας διαρκείας

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Πίσω ολοταχώς…

Posted on


Της
Αγγέλικας Σαπουνά*

Η «α­να­βάθ­μι­ση του ρό­λου του εκ­παι­δευ­τι­κού» και η «κα­θιέ­ρω­ση κα­νό­νων α­ξιο­λό­γη­σης και α­ξιο­κρα­τίας στην εκ­παί­δευ­ση» εί­ναι, σύμ­φω­να με τον τίτ­λο του, οι γε­νι­κοί στό­χοι του νο­μο­σχε­δίου που κα­τέ­θε­σε στο υ­πουρ­γι­κό συμ­βού­λιο την πε­ρα­σμέ­νη Τρί­τη η υ­πουρ­γός Παι­δείας κα Α. Δια­μα­ντο­πού­λου. Όπως δια­βά­ζου­με στην ει­σα­γω­γή, «προ­τε­ραιό­τη­τα της κυ­βέρ­νη­σης […] οι βα­θιές, βαθ­μιαίες και κα­λά ε­πε­ξερ­γα­σμέ­νες αλ­λα­γές στην α/θμια και β/θμια εκ­παί­δευ­ση, […] με πυ­ρή­να και πρω­τα­γω­νι­στή τον μά­χι­μο εκ­παι­δευ­τι­κό της τά­ξης […] μέ­σα α­πό τον ε­πα­να­προσ­διο­ρι­σμό της σχέ­σης του εκ­παι­δευ­τι­κού με την εκ­παί­δευ­ση, ώ­στε να υ­πη­ρε­τεί­ται η αρ­χή «Πρώ­τα ο μα­θη­τής«». Υπάρ­χουν βέ­βαια και άλ­λα ση­μεία, α­να­φο­ρι­κά με τα κο­λέ­για και τα πα­νε­πι­στή­μια, αυ­τά ί­σως που στον τίτ­λο του νο­μο­σχε­δίου α­να­φέ­ρο­νται ως «λοι­πές δια­τά­ξεις». Στο κεί­με­νο αυ­τό, θα ε­πι­κε­ντρω­θού­με στα ζη­τή­μα­τα της α/θμιας και β/θμιας εκ­παί­δευ­σης, πα­ρό­λο που η α­ντί­λη­ψη πε­ρί της α­ξιο­κρα­τίας και της α­να­βάθ­μι­σης της εκ­παί­δευ­σης και των εκ­παι­δευ­τι­κών που δια­πνέει το νο­μο­σχέ­διο εί­ναι, εν τέ­λει, πα­ρά τις α­σά­φειες και τις γε­νι­κο­λο­γίες, κοι­νή.

Το α­πό­λυ­το κε­νό
της παι­δα­γω­γι­κής
και των προ­γραμ­μά­των Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Posted on Updated on


Θέμα: ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ σε ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΧΑΝΙΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
την Κυριακή 18/4, στις 6μμ
στα γραφεία της ΔΟΕ (Ξενοφώντος 15Α, Σύνταγμα)

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

την Κυριακή 18/4, στις 6μμ
στο κτήριο της ΕΔΟΘ (Προξένου Κορομηλά

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
την Κυριακή 18/4, στις 7μμ
στα γραφεία της ΕΛΜΕ Αχαΐας (Μανιακίου 6 & Κορίνθου)

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
την Κυριακή 18/4, στις 6μμ
στα γραφεία της ΕΛΜΕ Χανίων (1ο Γυμνάσιο Χανίων)
ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
το Σάββατο 17/4

ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
τη Δευτέρα 19/4, στις 9.30μμ,
στα γραφεία της ΕΛΜΕ (Φρατζή 10)

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
την Τετάρτη 21/4, στις 8.30μμ
στο Καπετανάκειο

ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
την Τετάρτη 21/4, στις 7.30μμ,
στα γραφεία του Διδασκαλικού Συλλόγου (Ακαδημία)

καλούμε συναδέλφους και από άλλες πόλεις
να προχωρήσουν σε διαδικασία
συνελεύσεων, για να καθορίσουμε τα επόμενα βήματά μας

http://www.facebook.com/l/a85bf;www.oromisthioi.gr

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ της ΗΜΕΡΑΣ 14/4 : ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Posted on Updated on


ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων)

Βάση του 10 

<<Το σύστημα των εξετάσεων, όπως ξέρετε, αφορά όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως των στόχων τους. Αυτό παιδαγωγικά, γιʼ αυτό στην αρχή όταν έγινε το σύστημα δεν υπήρχε η βάση του 10, δεν μπορεί να σταθεί. Και είχε ως αποτέλεσμα αυτά τα 4 χρόνια πρώτον να μην υπάρχει καμία βελτίωση ούτε στα λύκεια ούτε στην ποιότητα των πανεπιστημίων, δεύτερον να τιναχτεί στα ύψη η αριστεία και βέβαια να ʽχουμε κάθε χρόνο περίπου 20 χιλιάδες κενές θέσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ο στόχος είναι το σύστημα πρόσβασης να έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, δηλαδή να μην είναι μία κρίση μιας εξέτασης. Να παρεμβαίνει το ίδιο το πανεπιστήμιο το οποίο θα θέτει όρους γιʼ αυτή την πρόσληψη, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Και βέβαια, αλλαγή του λυκείου. Αν δεν αλλάξουν οι δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου δεν μπορούμε να μιλήσουμε για νέο σύστημα πρόσβασης.>>

Επανάσταση 

<<Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση είναι η επανάσταση του αυτονόητου. Όμως οι αλλαγές αυτές που πρέπει να έρθουν φέτος στην τάξη, γιατί θέλω να σας πω ότι φέτος θα πάμε το Σεπτέμβρη με 17 χιλιάδες λιγότερες προσλήψεις ωρομισθίων και αναπληρωτών απʼ ότι τις άλλες χρονιές και οι τάξεις θα πρέπει να λειτουργήσουν. Το στοίχημα είναι μεγάλο και σημαίνει ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε σωστά το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή να εξαντληθεί το ωράριο, να μπορούν να υπάρξουν υπερωρίες, να μην υπάρχουν υπεράριθμοι, οι αποσπασμένοι να γυρίσουν στις τάξεις τους, να μπορούν να κάνουν δύο αναθέσεις έργου οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή να μπορούν να διδάξουν και άλλα μαθήματα εκτός από τη στενή ειδικότητά τους, να μεταφέρουμε εκπαιδευτικούς όπου χρειάζεται από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια, δηλαδή μία καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας να μπορεί να διδάξει στο ολοήμερο όπου κάνει αγγλικά το απόγευμα και όχι να πάρουμε και ωρομίσθιο και να έχουμε και εκπαιδευτικό που δε συμπληρώνει τις ώρες του.>>


Ωράριο
 

<<Εξάντληση του ωραρίου. Κανένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να μην εξαντλεί το ωράριό του. Υπάρχουν όμως πολύ μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν εξαντλούν αυτό το ωράριο. Ιδιαίτερα να σας πω στην τεχνική εκπαίδευση έχουμε ένα 20% υπεραρίθμων οι οποίοι δεν έχουν καθόλου ωράριο, για να καταλάβουμε για τι κατάσταση μιλάμε. Γιατί θα σας πω παράδειγμα φετινό, εκπαιδευτικός μετακινείται γιατί έχει ένα έντονο κοινωνικό πρόβλημα. Στη θέση αυτή δεν κάνει ο διευθυντής αναπλήρωση από υπεράριθμο που υπήρχε αλλά προκηρύσσει αναπληρωτή. Μπαίνει ο αναπληρωτής, έχει επʼ επαπειλούμενη κύηση, φεύγει αμέσως. Με το που διορίζεται έχει επʼ επαπειλούμενη κύηση. Κι έχουμε για μία θέση τρεις φορές να την πληρώνουμε.>>

πηγή: www.flash.gr

Ενημέρωση απο ΔΣ της ΟΛΜΕ

Posted on Updated on


Δείτε τις τελευταίες ανακοινώσεις της ΟΛΜΕ :

για τη σύλληψη του Μ. Ζέρβα :  ΖΕΡΒΑΣ

για το δικαίωμα των ωρομισθίων στην απεργία : ΑΠΕΡΓΙΑ-ωρομισθιοι

για το δικαίωμα των παιδιών των μεταναστών στη συμμετοχή τους στις εξετάσεις : ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ενημέρωση από το ΔΣ της ΟΛΜΕ

Posted on


Δείτε τις τελευταίες ανακοινώσεις του ΔΣ της ΟΛΜΕ:

διαμαρτυρίαωρομισθίωνσεκδήλωση19032010

πληρωμήωρομισθίων18032010

μετάθεσηνεοδιόριστων18032010

μείωσηύλης18032010

αίτημασυνάντησης18032010

Α΄ΕΛΜΕ ΑΧΑΙΑΣ : ωρομίσθιοι, απεργία, προυπηρεσία

Posted on Updated on


Δείτε τις τελευταίες ανακοινώσεις του ΔΣ της Α΄ΕΛΜΕ Αχαιας :

ωρομίσθιοι_απεργία_προυπηρεσία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΕ18