Άρθρα εφαρμοστικού (Υπουργείων Υγείας και Εργασίας)

Posted on Updated on


Άρθρα εφαρμοστικού (Υπουργείων Υγείας και Εργασίας) για ιδιωτικά γραφεία εργασίας, επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης, Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων και απασχόληση μεταναστών

Σειρά κοινοτικών οδηγιών περιλαμβάνονται στον εφαρμοστικό νόμο των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας και ρυθμίσεις-διευκολύνσεις για τη δημιουργία των δουλεμπορικών ιδιωτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας και εταιρειών ενοικίασης εργαζομένων(επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης).

Αναλυτικότερα:

Ιδιωτικά γραφεία εργασίας (άρθρα 98-112) και επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης (άρθρα 113-133)

Με τις διατάξεις των εν λόγω άρθρων διευκολύνεται το «δουλεμπόριο» εργαζομένων μέσω των ιδιωτικών γραφείων εργασίας και των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης, οι οποίες ενοικιάζουν εργαζόμενους σε εταιρείες. Έτσι, στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, περιλαμβάνονται διατάξεις, με τις οποίες διευκολύνεται με προκλητικό τρόπο-ουσιαστικό με ανεξέλεγκτο τρόπο- η σύσταση ιδιωτικών Γραφείων ευρέσεως εργασίας, καθώς και των εταιρειών ενοικίασης εργαζομένων. Οι αλλαγές εντάσσονται και στο πλαίσιο της «απελευθέρωσης» των επαγγελμάτων και φυσικά της διάλυσης του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στη λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων ευρέσεως εργασίας, το σχέδιο νόμου προβλέπει πως ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να προσλάβει άλλο πρόσωπο για τη θέση του διευθυντή. Για τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, προβλέπεται πως αυτές θα μπορούν να συσταθούν και να λειτουργούν ανεξαρτήτως από το εάν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τη Διεύθυνση Απασχόλησης! Δηλαδή θα ανοίγουν δουλεμπορικές επιχειρήσεις χωρίς κανένα έλεγχο! Ουσιαστικά, πρώτα θα συστήνεται η εταιρεία και εντός τριμήνου από την αναγγελία σύστασής της, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης θα μπορεί να ελέγχει εάν τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, θα προχωρά στην απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητάς της. Να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα, όπως ορίζει η λογική, ο έλεγχος προηγείται της έναρξης λειτουργίας.

Οδηγία για αναγνώριση του δικαιώματος των εργαζομένων στην «ενημέρωση» και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις

 

Η οδηγία, αφορά στην αναγνώριση του δικαιώματος των εργαζομένων στην «ενημέρωση» και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για την κύρωση της Οδηγίας 2009/38/ΕΚ/6.5.2009, της Ε.Ε, σύμφωνα με την οποία, η κεντρική διοίκηση κάθε επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των προϋποθέσεων αλλά και τη παροχή των μέσων που είναι αναγκαία για τη σύσταση του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ) ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση. Η ενημέρωση αφορά στη δομή, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στην πιθανή εξέλιξη των δραστηριοτήτων, στην παραγωγή και στις πωλήσεις της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων.

Τα μέλη του ΕΣΕ εκλέγονται ή ορίζονται κατ’ αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε κάθε κράτος – μέλος από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας.

Οδηγία για απασχόληση μεταναστών (άρθρα 77-94)

Η οδηγία αυτή υποτίθεται ότι δίνεται η δυνατότητα νομιμοποίησης της εργασίας και της παραμονής μεταναστών, που βρίσκονται στη χώρα μας χωρίς άδεια παραμονής. Θα πρέπει πρώτα βέβαια, οι συγκεκριμένοι μετανάστες να καταγραφούν και να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους και στη συνέχεια οι εργοδότες θα τους καλούν πίσω! Η κοροϊδία στο μεγαλείο της! Σύμφωνα με τις διατάξεις της συγκεκριμένης οδηγίας, η δυνατότητα νομιμοποίησης δίνεται αφού κινηθεί η διαδικασία μετάκλησης από τον εργοδότη στον οποίο απασχολούνται. Προηγουμένως ο πολίτης τρίτης χώρας που εργάζεται ανασφάλιστος και δεν έχει άδεια παραμονής καθώς και ο εργοδότης του θα πρέπει να υποβάλουν σχετική δήλωση στις αρμόδιες αρχές εντός τριμήνου. Ο μετανάστης θα μπορεί να παραμείνει στην Ελλάδα ακόμη τρεις μήνες, στη συνέχεια θα επιστρέφει στη χώρα του, από όπου μπορεί να επανέλθει με τη διαδικασία της μετάκλησης από τον ίδιο ή από άλλο εργοδότη.

Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρές ποινές για τους εργοδότες (εργολάβους και ενδιάμεσους υπεργολάβους) που απασχολούν ανήλικους πολίτες τρίτης χώρας και εν γένει παράνομους μετανάστες.

Advertisements