Συσπείρωση Πανεπιστημιακών: Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο-πλαίσιο

Posted on Updated on


 Ν.4009/2011:

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

Σεπτέμβριος 2011

Περιεχόμενα
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ν.4009/2011 ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ ……………………………3
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ……….3
ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ………………………………………………………………………………………………… 3
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΡΘ. 3, ΠΑΡ. 2-3)……………………………………………… 3
ΣΠΟΥΔΕΣ………………………………………………………………………………………………………………… 3
Επισημάνσεις……………………………………………………………………………………………………………. 3
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ…………………………………………………………………………………….3
Επισημάνσεις ……………………………………………………………………………………………………………3
Σχόλια………………………………………………………………………………………………………………….   3
Ν.Π.Ι.Δ.  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ…………..3

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από επιτροπή και μέλη της παράταξης Συσπείρωση Πανεπιστημιακών και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ν.4009/2011 ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ
Ημερομηνία 
21 Σεπτεμβρίου 2011
 Διαπιστωτική πράξη Πρύτανη/Προέδρου ΤΕΙ για τη συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής διεξαγωγής εκλογών για τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου (άρθ. 76, παρ.1 α-ε). Εάν παρέλθει η ημερομηνία, ορίζονται από τον Υπουργό.
έως 15 Νοεμβρίου 2011 

Έχουν εκλεγεί τα 8 ή 6 εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου, από όλα τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των Ιδρυμάτων (άρθ. 76, παρ. 2-3). Μέχρι την ίδια ημερομηνία έχουν γίνει και οι εκλογές για τον εκπρόσωπο των φοιτητών στο Συμβούλιο, αλλά και των εκπροσώπων στη νέα Σύγκλητο των φοιτητών και των άλλων κατηγοριών προσωπικού.
έως 16 Ιανουαρίου 2012 

Έχει ορισθεί ο πρόεδρος του Συμβουλίου και τα υπόλοιπα 5 ή 3 εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου με πλειοψηφία 4/5 (άρθ. 76, παρ. 5α και 5β). Διορίζονται από το Υπουργείο για θητεία 4+4 ετών (άρθ. 76, παρ. 8α).
έως 17 Ιανουαρίου  2012 

Κατατίθεται από το Συμβούλιο ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος (άρθ. 76, παρ.6).
Φεβρουάριος 2012 

Αρχίζει η διαδικασία για εκλογή νέου Πρύτανη/Προέδρου ΤΕΙ, προερχόμενου από τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, από λίστα τριών/δύο υποψηφίων που έχει καταρτίσει το Συμβούλιο (άρθ. 76, παρ.10). Η διαδικασία εκλογής ξεκινά στις 1/2/2012 από το Συμβούλιο.
έως 30 Απριλίου 2012 

1. Ίδρυση νέων Σχολών από το Υπουργείο,  ύστερα από εισήγηση του υπάρχοντος Πρύτανη/Προέδρου ΤΕΙ, γνώμη της υπάρχουσας Συγκλήτου, γνώμη Συμβουλίου, γνώμη ΑΔΙΠ (άρθ. 76, παρ. 7).  Εκδίδεται σχετικό ΠΔ.
2. Μέσα σε ένα μήνα από το άνωθεν ΠΔ, διορίζονται οι νέοι Κοσμήτορες/Διευθυντές Σχολών ΤΕΙ.
Περί τα τέλη Μαΐου 2012 

Το Συμβούλιο επιλέγει τον Κοσμήτορα με πλειοψηφία 2/3 (άρθ.76, παρ. 8) και ο υπάρχων Πρύτανης/Πρόεδρος ΤΕΙ τον διορίζει (άρθ. 9, παρ. 2-3).
Μέχρι  τις 31 Ιουλίου 2012

 Ισχύουν οι υπάρχοντες Τομείς, τα υπάρχοντα Τμήματα και οι Γενικές Συνελεύσεις τους (εγκύκλιος 106639/Β1-15.9.2011, Β.Παπάζογλου).
Μέχρι  τις 31 Αυγούστου 2012

 Ασκούν καθήκοντα οι υπάρχοντες Πρυτάνεις/Πρόεδροι ΤΕΙ, οι Αντιπρυτάνεις, τα Πρυτανικά Συμβούλια και η Σύγκλητος, που είχαν εκλεγεί με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο.
Από 1 Σεπτεμβρίου 2012

 Αναλαμβάνουν καθήκοντα οι νέοι Πρυτάνεις/Πρόεδροι ΤΕΙ, οι Κοσμήτορες, οι Διευθυντών Τμημάτων. Η μεταβατική Σύγκλητος/Συνέλευση ΤΕΙ αποτελείται (άρθ. 76, παρ.8) από τον Πρύτανη/Πρόεδρο ΤΕΙ, τους Κοσμήτορες/Διευθυντές Σχολών,  τον αρχαιότερο πρωτοβάθμιο καθηγητή κάθε Σχολής, 1 προπτυχιακό-1 μεταπτυχιακό φοιτητή, 1 Υ.Δ. και 1 από κάθε κατηγορία προσωπικού.  Εάν κάποιες από τις άνωθεν πράξεις δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε, αναστέλλεται η επιπλέον της βασικής, χρηματοδότηση του Ιδρύματος. Το νέο σχήμα διοίκησης έχει ολοκληρωθεί.  Απομένει μόνο η κατάρτιση του νέου Οργανισμού και η έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού.

έως 31 Δεκεμβρίου 2012

 Υποβάλλεται στο Υπουργείο η πρόταση για το νέο Οργανισμό από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Μέχρι την έγκρισή του εφαρμόζεται –εφόσον καταρτισθεί από το Υπουργείο– «πρότυπος»  Οργανισμός (άρθ. 5 , παρ. 3). Δημοσιεύεται με ΠΔ ο νέος Οργανισμός, τον Ιούλιο του 2013 και ο Εσωτερικός Κανονισμός τον Αύγουστο του 2013.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
1. Το ημερολόγιο εφαρμογής του ν.4009/2011 δεν αφήνει κανένα χρονικό περιθώριο στην ακαδημαϊκή κοινότητα να αντιληφθεί τις συνέπειες εφαρμογής του.  Δεν πρέπει και δεν μπορεί να τηρηθεί.
Η εσπευσμένη εκλογή και συγκρότηση του Συμβουλίου είναι πράξη που ακυρώνει και αποδυναμώνει τη δυνατότητα προσφυγής στο ΣτΕ, παράλληλα όμως εμποδίζει την κατανόηση του σύνθετου πλέγματος του Νόμου.
Από την ημέρα συγκρότησης του Συμβουλίουεγκαθίστανται δύο κέντρα  εξουσίας μέσα στο Ίδρυμα για ένα χρόνο. Δηλαδή, Συμβούλιο και εκλεγμένος με τον παλαιό νόμο Πρύτανης, πρυτανικό συμβούλιο και Σύγκλητος μοιράζονται τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, έως και την 1.9.2012, σύμφωνα με τον ν.4009 και την εγκύκλιο 106639/Β1-15.09.2011.
Το Συμβούλιο καταθέτει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος τον Ιανουάριο 2012.
2.  Μέχρι την έκδοση του σχετικού ΠΔ, δηλαδή μέχρι τις 31.7.2012, ισχύουν οι υπάρχοντες Τομείς, τα Τμήματα (άρθ. 76, παρ. 7) και μέχρι τον 1.9.2012 η υπάρχουσα Σύγκλητος (άρθ. 76 παρ.8), δηλαδή όλα τα δημοκρατικά εκλεγμένα ακαδημαϊκά όργανα των ΑΕΙ (εγκύκλιος 106639/Β1-15.09.2011).
• Αυτά ισχύουν και λειτουργούν όλη τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Όπου γίνονται φοιτητικές καταλήψεις μπορούν να είναι ανοιχτές στην πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία, να ενημερώνουν και να συσκέπτονται σε συντονισμό με τα ακαδημαϊκά και συλλογικά όργανα των ΑΕΙ.
3.  Με τοδιορισμό του κοσμήτορα από το Συμβούλιο και την ανάληψη των καθηκόντων του,  από 1.9.2012, αλλάζει η καθημερινή πραγματικότητα κάθε μέλους ΔΕΠ/ΕΠ ΤΕΙ και φοιτητή.
 Όλα τα προβλήματα που επιλύονται σήμερα στα πλαίσια του Τομέα και του Τμήματος, θα τα αποφασίζει πλέον η Κοσμητεία. Σε περίπτωση που η Σχολή αποτελείται από ένα μόνο Τμήμα (άρθ. 9, παρ.9), τότε Κοσμήτορας είναι ο νυν Πρόεδρος. Η Κοσμητεία αποτελείται από 3 εκλεγμένους -από τη νέα Γενική Συνέλευση της Σχολής- Καθηγητές και 1 φοιτητή.
Τα προγράμματα σπουδών (δηλαδή τα Τμήματα του παλαιού θεσμικού πλαισίου), οργανώνονται ή καταργούνται μετά το μεταβατικό στάδιομε απόφαση του Πρύτανη, εισήγηση της Κοσμητείας, γνώμη της Συγκλήτου και έγκριση του Συμβουλίου (άρθ. 7, παρ. 1) και πιστοποιούνται από την ΑΔΙΠ.
4. Οι νέες Γεν. Συνελεύσεις Σχολών ή Τμημάτων δεν μπορούν να λειτουργήσουν παρά μετά την έγκριση του Οργανισμού -που πρέπει να υποβληθεί μέχρι 31.12.2012- ή τη δημοσίευση του «πρότυπου Οργανισμού» που έχει την εξουσία να επιβάλει το Υπουργείο (άρθ. 5, παρ. 3). Μέχρι τότε ο Κοσμήτορας–Κοσμητεία αναθέτει σε 5μελή επιτροπή καθηγητών να διατυπώσει πρόταση στον Πρύτανη–Σύγκλητο για τα προγράμματα σπουδών, δηλαδή εάν θα έχουν ειδικά και γενικά (προγράμματα, τίτλους σπουδών κ.λπ) (άρθ. 9, παρ. 10).
5. Πανίσχυροι θεσμοί στην καθημερινότητα της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας και η Κοσμητεία. Ο Κοσμήτορας επιλέγεται από το Συμβούλιο με 10 ψήφους για 4+4 χρόνια και παύεται από αυτό με 11 ψήφους (σε 15μελές Συμβούλιο). Οι αρμοδιότητες που τον κάνουν πανίσχυρο είναι αυτές που απορρέουν από το άρθρο 9, παρ. 5 (και κυρίως το 3) δηλαδή συγκροτεί, μετά από γνώμη της Κοσμητείας, τις επιτροπές επιλογής, εξέλιξης, ανανέωσης και αξιολόγησης των καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων.
Η Κοσμητεία διορίζει τις εξεταστικές επιτροπές των διδακτορικών διατριβών (άρθ. 39, παρ. 6).
Επίσης, διορίζει τις επιτροπές επιλογής για τους «εντεταλμένους διδασκαλίας» (άρθ. 9, παρ. 10στ).
Αποφασίζει για τους επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και τους μετακαλούμενους καθηγητές από άλλα ΑΕΙ της χώρας.
Καθορίζει τις πιστωτικές μονάδες ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης διδασκόντων του Τμήματος (άρθ. 32, παρ. 1β).
6. Δημιουργούνται δυο διακριτές αρχές για τους ίδιους διδάσκοντες. Είναι ο Κοσμήτορας – Κοσμητεία προπτυχιακού και ο Κοσμήτορας–Κοσμητεία μεταπτυχιακού. Η πρώτη αφορά τον πρώτο κύκλο σπουδών η δεύτερη αφορά τον δεύτερο και τον τρίτο κύκλο σπουδών.
7.  Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρετούντες σήμερα Λέκτορες/Καθηγητές Εφαρμογών ΤΕΙ και επίκουροι θα κρίνονται μόνο από τους πρωτοβάθμιους καθηγητές και αναπληρωτές και αντίστοιχους ερευνητές.
8. Για την αξιολόγηση κάθε κρινόμενου σε θέση ΔΕΠ/ΕΠ ΤΕΙ η επιτροπή υποχρεωτικά ζητά γραπτή αξιολόγηση από 2 καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής (που ανήκουν στα μητρώα αξιολογητών) και ο υπό κρίση υποδεικνύει και 2 καθηγητές ή ερευνητές απ’ όπου επιθυμεί (άρθ. 19, 20, 21). Το άρθρο 18 «κλείνει την πόρτα» σε υποψηφίους που ολοκλήρωσαν όλους τους κύκλους σπουδών στο ίδιο Ίδρυμα.
9. Η διαδικασία κρίσης που μπορεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη, δεν προβλέπεται να είναι ανοικτή σε κανένα συλλογικό σώμα, Τμήμα ή Σχολή.
10. Ημεταπτυχιακή Σχολή ιδρύεται με τον οργανισμό του Ιδρύματος (άρθ. 7 παρ 4). Δηλαδή, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Μέχρι τότε τα μεταπτυχιακά προγράμματα λειτουργούν –εξαιρέσει ορισμένων μεταβατικών ρυθμίσεων– ως έχουν σήμερα.
11. Τις συγχωνεύσεις των ΑΕΙ και των Σχολών τις αποφασίζουν τρία υπουργεία: Διοικητικής μεταρρύθμισης, Παιδείας και Οικονομικών με γνώμη της ΑΔΙΠ και των Συμβουλίων ΑΕΙ (άρθ. 7 παρ. 6).

 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
1. Δημιουργούνται πολλαπλές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού με διαφορετικά προνόμια, οι οποίες αμείβονται από διαφορετικές πηγές (κρατική, ή μη κρατική χρηματοδότηση).
• Οι καθηγητές πλήρους και μερικής απασχόλησης
 Μπορεί να αμείβονται από ΝΠΙΔ του ΑΕΙ (άρθ. 23, παρ.§ 2α)
 Να διδάσκουν παράλληλα σε ΙΕΚ και Κ.Ε.Κ (άρθ. 23, παρ. 2ζ)§
 Να§ κατέχουν δεύτερη έμμισθη θέση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με άδεια της Κοσμητείας (αφορά τους μερικής απασχόλησης) (άρθ. 23, παρ. 6).

 

• Οι συνταξιούχοι καθηγητές διδάσκουν στον δεύτερο κύκλο σπουδών ή διδακτορικό κύκλο αμείβονται από ίδιους πόρους του Ιδρύματος (άρθ. 16, παρ. 8).

• Οι επισκέπτες καθηγητές επίσης αμείβονται.
• Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης) διδάσκουν μετά από απόφαση της Κοσμητείας ύστερα από εισήγηση ενός καθηγητή (!!) της Σχολής. Οι παραπάνω αμείβονται από άλλη πηγή πλην κρατικής χρηματοδότησης (άρθ. 16, παρ. 6-7)

• Οι μετακαλούμενοι καθηγητές, , από ΑΕΙ της ημεδαπής εντάσσονται σε κενές θέσεις καθηγητή α’ βαθμίδας. Αποφασίζει γι’ αυτό η κοσμητεία με πρόταση του 1/4 των καθηγητών της Σχολής και εισήγηση του Κοσμήτορα (άρθ. 16 παρ. 5α).

 Οι Εντεταλμένοι διδασκαλίας αμείβονται με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για 1-3 έτη και μέχρι 5 έτη στο ίδιο Ίδρυμα, ορίζονται από την Κοσμητεία με επιτροπή επιλογής που η ίδια φτιάχνει από Καθηγητές Σχολής (άρθ. 9, παρ. 10στ).
2. Αποδυναμώνεται ο θεσμός του Πρύτανη.

• Ο Πρύτανης μετέχει στο Συμβούλιο χωρίς ψήφο!!! (άρθ. 8, παρ.18 δ).
 Ο Πρύτανης μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανοπλην του Συμβουλίου (!!) στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση του Ιδρύματος.
3. Οι διδάσκοντες ενός Τμήματος δεν καθορίζουν το Πρόγραμμα και τον Οδηγό Σπουδών.
• Τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ όλων των βαθμίδων παύουν να έχουν λόγο ακόμη και σε βασικά ακαδημαϊκά ζητήματα, όπως το πρόγραμμα σπουδών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Πρόγραμμα Σπουδών προετοιμάζεται από ειδική επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο Κοσμήτορας και αποτελείται από πέντε καθηγητές της Σχολής και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο Πρόγραμμα Σπουδών, τον Διευθυντή του Τμήματος. Η πρόταση αυτή λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη της ΓΣ του Τμήματος και μετά από τη σύμφωνη γνώμη και της Κοσμητείας (στην οποία συμμετέχουν ο Κοσμήτορας, οι Διευθυντές Τμημάτων κι ένας φοιτητής -χωρίς ψήφο), διαβιβάζεται προς έγκριση στον Πρύτανη και τη Σύγκλητο. Το μόνο δικαίωμα που έχουν μέσω της Συνέλευσης του Τμήματος είναι ο ορισμός των διδασκόντων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και η επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων.
• Τα προγράμματα Σπουδών εγκρίνονται από το Συμβούλιο και καταρτίζονται από επιτροπή καθηγητών που ορίζεται από τον Κοσμήτορα (άρθ. 32, παρ.2). Τέλος, πιστοποιούνται από την ΑΔΙΠ (άρθ. 45).
• Η χρηματοδότηση της Σχολής εξαρτάται από την πιστοποίηση της ΑΔΙΠ η οποία μπορεί να εισηγείται και τη διακοπή της.
• Το πτυχίο μετατρέπεται σε τίτλο σπουδών το οποίο πρέπει να πιστοποιείται από την ΑΔΙΠ.
4. Νέοι Θεσμοί
• Η εισαγωγή διδάκτρων μετά τον πρώτο κύκλο σπουδών με απόφαση του Συμβουλίου.
• Η ακίνητη και κινητή περιουσία των Ιδρυμάτων και τα κονδύλια της έρευνας περνούν στο ΝΠΙΔ (άρθ. 58). Τα διαχειρίζεται το Συμβούλιο.
• Υπάρχει δυνατότητα ίδρυσης εδρών που χρηματοδοτούνται από οποιονδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό (άρθ. 47).
• Το κόστος της λειτουργίας του νέου μοντέλου διοίκησης βαρύνει τους πόρους του Πανεπιστημίου (αμείβονται τα μέλη του συμβουλίου, ο πρύτανης τα εξωτερικά μέλη των εκλεκτορικών, τα μέλη των επιτροπών της Α.ΔΙ.Π. που πιστοποιούν το πρόγραμμα σπουδών κ.λπ.).

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΡΘ. 3, ΠΑΡ. 2-3)
Καταργείται το ακαδημαϊκό άσυλο, εξέχων θεσμός της ελληνικής ακαδημαϊκής πραγματικότητας.
Το άρθρο 3, παρ.2 αναφέρει ότι σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των ΑΕΙ εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία.
Ο Πρύτανης/Πρόεδρος ΤΕΙ έχει ως καθήκον (άρθρο 8, παρ. 18) να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του ιδρύματος, πλην του Συμβουλίου, αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις (άρθρο 8, παρ. 18ιγ).
Επίσης, είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος (άρθρο 8, παρ. 18ιδ).
ΣΠΟΥΔΕΣ
Οι σπουδές καθορίζονται από τρεις Σχολές.

1. Προπτυχιακή Σχολή που περιλαμβάνει τον πρώτο κύκλο σπουδών
 Καταλήγουν οι σπουδές σε τίτλο σπουδών με βάση τις§ πιστωτικές μονάδες τις οποίες αποδίδει σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα η Κοσμητεία ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης των διδασκόντων του οικείου τμήματος (άρθ. 32 παρ. 1β).
 Απαιτούνται 30 πιστωτικές μονάδες για κάθε εξάμηνο§ σπουδών. Οι προπτυχιακές σπουδές ισοδυναμούν με συγκέντρωση τουλάχιστον 180 πιστωτικών μονάδων.
 Δημιουργούνται κύκλοι σπουδών συντομότεροι της 3ετίας,§ μη ισότιμοι με προπτυχιακές σπουδές.
 Ο κύκλος σπουδών είναι γενικός (1ο έτος κοινό), εφόσον§ επιλεγεί  και ειδικός τα υπόλοιπα έτη.
 Στη σύνταξη του προγράμματος σπουδών δε μετέχουν οι§ διδάσκοντες και φυσικά δεν έχουν γνώμη οι φοιτητές. Το πρόγραμμα συντάσσεται από ειδική επιτροπή την οποία συγκροτεί ο Κοσμήτορας (άρθ. 32 παρ. 2).
 Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να πιστοποιηθεί από την§ Α.ΔΙ.Π. και από αυτήν εξαρτάται η χρηματοδότησή του. Μέχρι τη συγκρότηση της ΑΔΙΠ (άρθ. 70, 71 και 72) όλα τα προγράμματα σπουδών που δεν θα έχουν καταργηθεί θεωρούνται πιστοποιημένα (άρθ. 80, παρ. 11δ  και 11ε).
 Ενεργοί φοιτητές του πρώτου κύκλου είναι όσοι δεν έχουν§ υπερβεί τα απαιτούμενα εξάμηνα για τη λήψη τίτλου σπουδών προσαυξημένα κατά 4 (άρθ. 2 περίπτωση γ)
• Το «πτυχίο» μετατρέπεται σε «τίτλο σπουδών», το οποίο πρέπει να πιστοποιείται από την ΑΔΙΠ.
2. Μεταπτυχιακή Σχολή που περιλαμβάνει τον δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών.
• Ενεργοί φοιτητές του δεύτερου κύκλου είναι όσοι δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών (άρθ. 2 περίπτωση γ).
• Ενεργοί φοιτητές του τρίτου κύκλου είναι οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί τα 4 πρώτα έτη του κύκλου σπουδών (άρθ. 2 περίπτωση γ).
 Ο τρίτος κύκλος έχει υποχρεωτικά τουλάχιστον 1 εξάμηνο§ μαθημάτων.
 Η Κοσμητεία διορίζει τις τριμελείς εξεταστικές επιτροπές των§ διδακτορικών διατριβών (άρθ. 39 παρ. 6), οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν εκτός Ιδρύματος. Ο επιβλέπων της διατριβής δεν συμμετέχει στην εξεταστική επιτροπή.
 Είναι δυνατή η εισαγωγή διδάκτρων μετά τον πρώτο κύκλο μετά από§ απόφαση του Συμβουλίου.
• Τα Πανεπιστήμια μπορούν να οργανώνουν προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής ή της ημεδαπής με βάση πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο καταρτίζει η Κοσμητεία της Σχολής μεταπτυχιακών και αποφασίζει ο Πρύτανης (άρθ. 42).
3. Σχολή Διά Βίου Μάθησης δημιουργείται μία σε κάθε Ίδρυμα.
Επισημάνσεις
1. Απουσιάζει η ύπαρξη μεταβατικών διατάξεων για όσους φοιτούν τώρα και δεν έχουν υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών. Το κύριο ερώτημα συνοψίζεται στο εάν θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στα 4 έτη, ή θα τους ζητηθεί να τις διακόψουν στα 3, αφού ο νέος Οργανισμός ενδέχεται να μη δημιουργήσει 4ετή προγράμματα σπουδών.
2. Η παραπάνω περίπτωση εγείρει ερωτηματικά για την ισοτιμία των παλαιών και νέων πτυχίων, καθώς και των αντίστοιχων επαγγελματικών/εργασιακών δικαιωμάτων.
3. Τα δίδακτρα είναι το νέο καθεστώς για τις μεταπτυχιακές σπουδές, ή για τη φοίτηση σε 2ο κύκλο σπουδών (με σκοπό την κτήση 2ου πτυχίου).
4. Τα συγγράμματα είναι δωρεάν, εφόσον ο Οργανισμός φροντίσει να έχει τα χρήματα για την παροχή τους. Εισάγεται η έννοια των «σημειώσεων», οι οποίες είναι υποχρεωτικό να αναρτώνται στο διαδίκτυο.
5. Τα θέματα φοιτητικής μέριμνας (στέγαση, σίτιση, κ.λπ), είναι στη δικαιοδοσία του Οργανισμού και απόρροια της διαχείρισης των οικονομικών του.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Οι «μονάδες» του Ιδρύματος περιλαμβάνουν τη ΜΟ.ΔΙ.Π. (για την εσωτερική αξιολόγηση) και το Ν.Π.Ι.Δ. (για την περιουσία του Ιδρύματος και το Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας) στο οποίο ενσωματώνεται το «Γραφείο Καινοτομίας και Διασύνδεσης. Επίσης, υφίστανται το «Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας» και «το Γραφείο Υποστήριξης Σπουδών», με το τελευταίο να αφορά κυρίως την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία.
Επισημάνσεις
• Όπως επιβεβαιώνεται μέσα από τις διατάξεις του νόμου, το νέο μοντέλο διοίκησης είναι ολιγαρχικό και συγκεντρωτικό, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απουσία θεσμικών αντίβαρων στα βασικά όργανα διοίκησης (Συμβούλιο, Πρύτανης, Κοσμήτορας).
• Τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των χαμηλότερων βαθμίδων (Λεκτόρων/Καθηγητών Εφαρμογών  –για όσο καιρό υπάρχουν ακόμη– και Επίκουρων Καθηγητών) δεν έχουν καμία συμμετοχή στα βασικά όργανα διοίκησης, ούτε καν εκπρόσωπο, όπως προβλέπεται για τους φοιτητές.

 

 Σχόλια
• Τμήμα:
 Διευθυντής: καμία ουσιαστική αρμοδιότητα. Πρόκειται για§ έναν διεκπεραιωτή. Ουσιαστικές αρμοδιότητες μπορούν να προκύψουν από τη συμμετοχή του στην Κοσμητεία και στην ειδική επιτροπή του προγράμματος σπουδών.
 Συνέλευση: βασικά εκλέγει διευθυντή, ορίζει διδάσκοντες και§ συγγράμματα και εκφράζει σύμφωνη γνώμη στο πρόγραμμα σπουδών. Κατά τα άλλα απλά εισηγείται για ανάγκες θέσεων και ίδρυση μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων. Ως προς τη Συνέλευση υπάρχουν και κάποια βασικά ερωτήματα: Τι συμβαίνει αν κάποιος διδάσκει σε παραπάνω από ένα προγράμματα στην ίδια Σχολή; Σε ποιο Τμήμα ανήκει; Ο όρος «καθηγητές» αναφέρεται μόνο στους καθηγητές πρώτης βαθμίδας, με βάση το άρθρο 16 του νόμου, στις 3 νέες βαθμίδες ή συμπεριλαμβάνει και τους Λέκτορες που υπηρετούν και είναι υπό διορισμό;
• Σχολή ΠΜΣ:
 Γενική Συνέλευση: απαρτίζεται από καθηγητές της σχολής (κι εδώ§ ισχύει το προηγούμενο ερώτημα για τους «καθηγητές»). Καμία ουσιαστική αρμοδιότητα. Απλά εκλέγει εκπροσώπους στη Σύγκλητο, εκλέγει τρεις καθηγητές για την κοσμητεία όταν υπάρχει μόνο ένα πρόγραμμα σπουδών και μπορεί να αποκλείσει αιτιολογημένα υποψηφιότητα για την εκλογή συγκεκριμένου κοσμήτορα.
 Κοσμητεία: Είναι ολιγομελές σώμα 3-4 καθηγητών (κοσμήτορας συν§ διευθυντές τμημάτων) κι ενός φοιτητή χωρίς ψήφο. Πέρα από εποπτικό ρόλο έχει τις εξής ουσιαστικές αρμοδιότητες:
 να εγκρίνει την αλλαγή προγράμματος σπουδών§ φοιτητών με μεταφορά πιστωτικών μονάδων
 να απονέμει τίτλους Επίτιμου§ Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή
 να οργανώνει προγράμματα σπουδών§ με άλλα Ιδρύματα
 να μετακαλεί καθηγητές σε κενές θέσεις καθηγητή πρώτης§ βαθμίδας (χωρίς εκλογή), ύστερα από πρόταση του 1/4 τουλάχιστον των καθηγητών της σχολής και εισήγηση του κοσμήτορα
 να καλεί ως επισκέπτες καθηγητές§ Έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες, ύστερα από εισήγηση ενός καθηγητή
 να§ καλεί μεταδιδάκτορες ερευνητές, ύστερα από εισήγηση ενός καθηγητή
 να§ «τιμωρεί» όσους καθηγητές λαμβάνουν αρνητική αξιολόγηση.
 Κοσμήτορας: Είναι§ διορισμένος από το Συμβούλιο. Πέρα από εποπτικό ρόλο έχει ως ουσιαστική αρμοδιότητα  τη συγκρότηση, μετά από γνώμη της κοσμητείας, των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης, καθώς και αξιολόγησης των καθηγητών.
• Σχολή ΠΜΣ:
 Ομάδα διδασκόντων:  απαρτίζεται από τους διδάσκοντες στο§ πρόγραμμα. Δεν έχει καμία ουσιαστική αρμοδιότητα.
 Διευθυντής: εκλέγεται από§ την ομάδα διδασκόντων του προγράμματος. Δεν έχει καμία  ουσιαστική αρμοδιότητα.
 Κοσμητεία: Συμμετέχει ο κοσμήτορας, οι διευθυντές των§ προγραμμάτων και δύο φοιτητές. Δεν μπορεί να έχει παραπάνω από 13 μέλη. Πέρα από εποπτικό ρόλο έχει τις εξής ουσιαστικές αρμοδιότητες:
 διατύπωση σύμφωνης§ γνώμης για την έγκριση από τον πρύτανη των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών, ύστερα από εισήγηση που διατυπώνεται από τις Κοσμητείες των Σχολών Προπτυχιακών Σπουδών ή από ειδικές επιτροπές που ορίζονται για το σκοπό αυτόν
 ανάθεση της υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών σε§ ομάδες διδασκόντων
 ορισμός επιβλέποντος ή επιβλεπόντων καθηγητών και§ εξεταστικών επιτροπών των υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν σπουδές τρίτου κύκλου
 διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για τον ορισμό ή μη§ διδάκτρων, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και για το ύψος και την κατανομή τους.
 Κοσμήτορας: Είναι διορισμένος από το Συμβούλιο. Έχει τις§ αρμοδιότητες του Κοσμήτορα της Σχολής ΠΠΣ, εκτός της συγκρότησης επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης, και αξιολόγησης των καθηγητών. Δηλαδή, πρακτικά τίποτε πέρα από εποπτικό ρόλο.
• Σχολή ΔΒΜ:
Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί κατ’ αναλογία προς τη σχολή μεταπτυχιακών σπουδών, όπως ορίζεται στον Οργανισμό και τον κανονισμό σπουδών δια βίου μάθησης, ο οποίος αποτελεί τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος.

 

• Σύγκλητος:
 Αποτελείται από 21 ή 31 μέλη:§ τον Πρύτανη, τους Κοσμήτορες, εκλεγμένους αντιπροσώπους καθηγητών, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων και έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού (διοικητικοί, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ). Η Σύγκλητος εγκρίνει τα έργα που αναλαμβάνει το ΝΠΙΔ (χωρίς εκπροσώπους φοιτητών), τους κανονισμούς σπουδών, το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών και άλλα εκπαιδευτικά κατά βάση ζητήματα. Κατά τα άλλα, διατυπώνει απλά γνώμη προς το Συμβούλιο (εκτός από τον Εσωτερικό Κανονισμό που διατυπώνει σύμφωνη γνώμη).

• Πρύτανης:
 Εκλέγεται από τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ§ από λίστα τριών υποψηφίων που καταρτίζει το Συμβούλιο. Στις ουσιαστικές αρμοδιότητες συγκαταλέγονται η πρόσκληση της Συγκλήτου, η προκήρυξη θέσεων καθηγητών, έγκριση αδειών, κ.λπ., η δυνατότητα να ζητά από κάθε Όργανο, πλην του Συμβουλίου, στοιχεία για διάφορες υποθέσεις, η δυνατότητα να συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, πλην του Συμβουλίου, η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων και για την προστασία και ασφάλεια ιδρύματος, η τοποθέτηση γενικών διευθυντών, η επιλογή αναπληρωτών Πρύτανη. Κατά τα άλλα, οι αρμοδιότητες που έχει πρέπει να λάβουν έγκριση από το Συμβούλιο (Οργανισμοί, Κανονισμοί, προϋπολογισμοί, οργάνωση προγραμμάτων σπουδών, κ.λπ.).
• Συμβούλιο:
 15μελές/11μελές (8 καθηγητές§ ή αναπληρωτές, 6 εξωτερικοί, 1 φοιτητής/6 καθηγητές ή αναπληρωτές, 4 εξωτερικοί, 1 φοιτητής). Επίσης, συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού. Έχει τον τελικό λόγο σχεδόν στα πάντα: την έγκριση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος, την εκλογή των κοσμητόρων των σχολών και την παύση από τα καθήκοντά τους, την εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου του και την παύση τους από τα καθήκοντά τους, τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, την έγκριση ίδρυσης επώνυμης έδρας, την πρόταση προς το ΥΠΔΒΘ (μαζί με την ΑΔΙΠ) και με εισήγηση της Συγκλήτου για την ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας σχολών, κ.λπ.
 
Ν.Π.Ι.Δ.  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ
Η σύσταση και λειτουργία Ν.Π.Ι.Δ. με μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (άρθ. 58), αποτελεί την κραυγαλέα ένδειξη για το πώς μπορεί να λεηλατηθεί η δημόσια ακαδημαϊκή περιουσία, να οδηγηθούν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ στην οριστική οικονομική τους συρρίκνωση και να δημιουργηθεί ένα συγκεντρωτικό και ανεξέλεγκτο σύστημα διαφθοράς. Με το πρόσχημα της αυτοδιοίκησης το κάνει υπόθεση λίγων καθηγητών και ιδιωτών, που συμμετέχουν τόσο στο Συμβούλιο του Ιδρύματος, όσο και στο ΔΣ της Εταιρίας.
Συγκεκριμένα, στις Ανώνυμες Εταιρείες τον ουσιαστικό έλεγχο, τον έχει το Δ.Σ. Με το άρθρο 58 του ν.4009 ιδρύονται στα Ιδρύματα Ανώνυμες Εταιρίες για να διαχειρίζονται την περιουσία τους και τα κονδύλια έρευνας. Για να εξασφαλιστεί αυτό:
• Η Εταιρεία αυτή εξαιρείται από τον έλεγχο του δημοσίου και των κανόνων του δημόσιου λογιστικού,
• Υπάγεται στις διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών,
• Διοικείται από ένα ΔΣ το οποίο λογοδοτεί μόνον στο Συμβούλιο του Ιδρύματος το οποίο εποπτεύει την Εταιρεία, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και την Γενική της Συνέλευση (αλήθεια πώς εποπτεύει την Εταιρεία στην οποία συμμετέχει ως Γενική Συνέλευση;).

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος εποπτεύει την Ανώνυμη Εταιρεία (άρθ. 58, παρ.8ια), επιλέγει τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και συγκεκριμένα, ορίζει τον πρόεδρο του ΔΣ που είναι ένας από τους αναπληρωτές του Πρύτανη (οι οποίοι δεν εκλέγονται αλλά ορίζονται από τον πρύτανη και εγκρίνονται από το Συμβούλιο).
1. Ο πρόεδρος είναι ορισμένος (επιλεγμένος) από το Συμβούλιο αφού ο ορισμός του αναπληρωτή του Πρύτανη εγκρίνεται από το Συμβούλιο.
2. Τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας εκλέγουν έναν εξ αυτών ως αντιπρόεδρο του ΔΣ.
3. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι στην πραγματικότητα μάνατζερ (δεν προέρχεται από το ΑΕΙ, είναι ιδιώτης).
4. Τρία μέλη του ΔΣ της Εταιρείας είναι καθηγητές του ΑΕΙ και εκλέγονται από το Συμβούλιο ύστερα από τις γνωστές προσκλήσεις ενδιαφέροντος και αξιολογήσεις κλπ.
5. Για το έβδομο μέλος δεν αναφέρεται λέξη ποιος είναι τι είναι και τι κάνει (να υποθέσουμε ότι θα είναι ιδιώτης;)
6. Τέλος το Συμβούλιο του ιδρύματος αποτελεί και τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

 

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Συσπείρωση Πανεπιστημιακών: Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο-πλαίσιο

    Ασπασία said:
    03/10/2011 στο 6:34 μμ

    Με δεδομένο ότι με τον νέο νόμο πλαίσιο έχουν καταργηθεί άρθρα παλαιότερων νόμων που ρύθμιζαν τις μετακινήσεις των ΔΕΠ από ΑΕΙ σε ΑΕΙ, δεν επιτρέπονται πλέον οι μετακινήσεις? ή, ο εσωτερικός ‘Οργανισμός’ κάθε ΑΕΙ θα ρυθμίζει εφεξής τις προυποθέσεις μετακίνησης?

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.