Μήνας: Ιουλίου 2010

Φεύγω… θα μου ποτίζεις τις γλάστρες;

Posted on Updated on


Ο εκπαιδευτικός γίνεται λάστιχο

Posted on


Ο εκπαιδευτικός γίνεται «λάστιχο»: Το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να μετακινήσει τους πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς και εκτός ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ και εκτός ορίων Περιφερειακής Διεύθυνσης, του Χρήστου Κάτσικα

23/07/2010 – 10:38

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ

Ο εκπαιδευτικός γίνεται «λάστιχο»: Το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να μετακινήσει τους πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς και εκτός ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ και εκτός ορίων Περιφερειακής Διεύθυνσης

Του Χρήστου Κάτσικα

Σε μεγάλες ανατροπές της ζωής των εκπαιδευτικών μπορεί να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας και οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.3848/2010) που αφορά ανάμεσα σε άλλα (στο Άρθρο 31) θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 31 του Ν. 3848/2010 «Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία της περίπτωσης α΄ ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας»

Αν πάρουμε υπόψη ότι το Υπουργείο Παιδείας θα προσπαθήσει προσλαμβάνοντας 70% λιγότερους αναπληρωτές και 50% λιγότερους μόνιμους εκπαιδευτικούς σε σχέση με την περσινή χρονιά, να καλύψει όπως όπως τα κενά που θα δημιουργηθούν, τότε πρέπει να περιμένουμε φέτος μετακινήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού τέτοιες που δεν έχουμε δει παλιότερα.

Ας δούμε λοιπόν τι προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο:

Άρθρο 31

Θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων

1. Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

2. Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης υπολογί-

ζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.

3. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου

Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία της περίπτωσης α΄ ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας. Στις αποσπάσεις της παραγράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται.

4. Όλες οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην κεντρική υπηρεσία και στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και σε νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, λήγουν την 31.8.2010.

5. Στο άρθρο 5 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε κενές θέσεις της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διατηρούν το μισθολογικό τους καθεστώς.»

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), β) η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 και γ) η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002.

Αγία Τριάς..

Posted on Updated on


my pimped pic!

Eργαζόμενοι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ)

Posted on Updated on


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εμείς οι εργαζόμενοι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ), από τη Δευτέρα 19 Ιούλη, βρισκόμαστε σε επίσχεση εργασίας γιατί η εταιρεία εξακολουθεί να μη μας πληρώνει τις δεδουλευμένες αποδοχές μας.

Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα είναι από τις τελευταίες εναπομείνασες αμυντικές βιομηχανίες που με ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων και της σημερινής, βουλιάζουν στην διαλυτική απραξία, στη μίζα και την διαπλοκή των διοικούντων και των κυβερνώντων.

Οι υπέρογκες εξοπλιστικές δαπάνες είναι κατ΄εντολή των ξένων πολεμικών βιομηχανιών και δεν περισσεύει τίποτα από το μεγάλο φαγοπότι των Αμερικανογερμανών για τη ντόπια αμυντική βιομηχανία.

Επικίνδυνη σιγήν ιχθύος τηρεί το αρμόδιο Υπουργείο Άμυνας που «όλο ψάχνει!! και τυραννιέται!!» να βρει χρήματα κι όλο τα χάνει στο μονόδρομο του Δ.Ν.Τ. και της τρόικας, που κυκλοφορούν ως αρπαχτικά – με ευθύνη της κυβέρνησης- για να αρπάξουν ότι έχει απομείνει από τη δημόσια περιουσία, από την εργασία και τα εργασιακά δικαιώματα. Ήδη η προχτεσινή δέσμευση του γραμματέα του υπουργείου οικονομικών για χρηματοδότηση της εταιρείας εντός της βδομάδας, καταντάει δέσμευση χωρίς αντίκρισμα.

Σήμερα ανασύρουν από το χρονοντούλαπο την χιλιοειπωμένη συνταγή της «εξυγίανσης» και των «στρατηγικών επενδυτών-ΛΗΣΤΩΝ για τα ΕΑΣ και τις ΔΕΚΟ συνολικά, για να καλύψουν την πολιτική της συρρίκνωσης και του ξεπουλήματος των κρατικών επιχειρήσεων.

Προσπαθούν απεγνωσμένα να πείσουν την κοινωνία ότι φταίνε οι εργαζόμενοι στα ΕΑΣ, στον ΟΣΕ, στην ΕΘΕΛ, στην ΕΥΔΑΠ, στην ΕΑΒ, στα Ναυπηγεία, στην ΕΛΒΟ και σε κάθε ΔΕΚΟ και τα δημόσια νοσοκομεία, για την καταστροφική πολιτική τους διαχείριση αλλά και συνολικά για το δημόσιο χρέος της χώρας!!!!

Όμως ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται που λέει και η παροιμία.

Δεν πείθουν κανέναν.

Αυτοί  μαζί με την «αγία οικογένεια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας »διαχειρίστηκαν, αυτοί κούρσεψαν και λήστεψαν τις ΔΕΚΟ και τα δημόσια νοσοκομεία.

  • Δεν θα επιτρέψουμε την διάλυση και το ξεπούλημα των ΔΕΚΟ.
  • Δεν θα επιτρέψουμε τον αφανισμό και την διάλυση των ΕΑΣ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ).

 

ΚΑΛΟΥΜΕ τα συνδικάτα των ΔΕΚΟ, τη ΓΣΕΕ και τις ομοσπονδίες να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη αυτή, για να μη ξεπουληθεί η παραγωγική βάση της χώρας, γιατί έτσι φτάνουμε στην ολοκληρωτική χρεοκοπία, μια ώρα αρχύτερα.

Εμείς οι εργαζόμενοι στα ΕΑΣ και τα σωματεία μας συνεχίζουμε τον αγώνα:

  • Για την καταβολή των δεδουλευμένων μας
  • Για την υπεράσπιση της δουλειάς μας
  • Για να γίνουν τα ΕΑΣ παραγωγική βιομηχανία και όχι διαμεσολαβητής

συμφερόντων.

Προχωράμε

Την ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ  στις 9.30 το πρωί σε αποκλεισμό των διοδίων σε Ρίο και Ελευσίνα και καλούμε κάθε εργαζόμενο, και κάθε σωματείο να συμμετέχει.

Η  Διοίκηση

Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Posted on Updated on


19/07/2010

ΘΕΜΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης η διάσταση της πράξης εκφράζεται κυρίως με την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση. Η σαφής διάκρισή της από τη λεγόμενη «γενική μόρφωση», που οδήγησε στο γνωστό ως «διπλό εκπαιδευτικό δίκτυο», δηλαδή στο δίκτυο της γενικής εκπαίδευσης, από τη μια πλευρά, και της τεχνικο-επαγγελματικής, από την άλλη, ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων που πρέπει να αναζητηθούν στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών.

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η διάκριση της θεωρίας από την πράξη και η ανισότιμη αντιμετώπισή τους, τόσο από την πολιτεία όσο και από την ελληνική κοινωνία, αποτέλεσαν την αιτία πολλών στρεβλώσεων και δυσλειτουργιών στη νεότερη ιστορία μας. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΔΟΕ: Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων-Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς, του ειδικού συνεργάτη Γιάννη Μπαλάγκα

Posted on Updated on


Αθήνα 19 Ιουλίου 2010 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΔΟΕ παρουσιάζει σήμερα 19/7/2010, με άρθρο του ειδικού συνεργάτη της Γιάννη Μπαλάγκα, τις αλλαγές που έγιναν στο ασφαλιστικό των Δημοσίων Υπαλλήλων και ειδικότερα τις αλλαγές που έγιναν στο ασφαλιστικό των εκπαιδευτικών με την ψήφιση του τελευταίου Νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων, έτσι ώστε όλοι οι συνάδελφοι να είναι ενημερωμένοι για τις εξελίξεις.  

·         Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων

·         Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς

του ειδικού συνεργάτη

Γιάννη Μπαλάγκα 

           Ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής και γίνεται νόμος του Κράτους μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου, με το οποίο  επέρχονται δυσμενείς αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, ιδιαίτερα των μητέρων με ανήλικα παιδιά. καθώς και των τρίτεκνων μητέρων. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »