Ημέρα: 18/04/2010

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Πίσω ολοταχώς…

Posted on


Της
Αγγέλικας Σαπουνά*

Η «α­να­βάθ­μι­ση του ρό­λου του εκ­παι­δευ­τι­κού» και η «κα­θιέ­ρω­ση κα­νό­νων α­ξιο­λό­γη­σης και α­ξιο­κρα­τίας στην εκ­παί­δευ­ση» εί­ναι, σύμ­φω­να με τον τίτ­λο του, οι γε­νι­κοί στό­χοι του νο­μο­σχε­δίου που κα­τέ­θε­σε στο υ­πουρ­γι­κό συμ­βού­λιο την πε­ρα­σμέ­νη Τρί­τη η υ­πουρ­γός Παι­δείας κα Α. Δια­μα­ντο­πού­λου. Όπως δια­βά­ζου­με στην ει­σα­γω­γή, «προ­τε­ραιό­τη­τα της κυ­βέρ­νη­σης […] οι βα­θιές, βαθ­μιαίες και κα­λά ε­πε­ξερ­γα­σμέ­νες αλ­λα­γές στην α/θμια και β/θμια εκ­παί­δευ­ση, […] με πυ­ρή­να και πρω­τα­γω­νι­στή τον μά­χι­μο εκ­παι­δευ­τι­κό της τά­ξης […] μέ­σα α­πό τον ε­πα­να­προσ­διο­ρι­σμό της σχέ­σης του εκ­παι­δευ­τι­κού με την εκ­παί­δευ­ση, ώ­στε να υ­πη­ρε­τεί­ται η αρ­χή «Πρώ­τα ο μα­θη­τής«». Υπάρ­χουν βέ­βαια και άλ­λα ση­μεία, α­να­φο­ρι­κά με τα κο­λέ­για και τα πα­νε­πι­στή­μια, αυ­τά ί­σως που στον τίτ­λο του νο­μο­σχε­δίου α­να­φέ­ρο­νται ως «λοι­πές δια­τά­ξεις». Στο κεί­με­νο αυ­τό, θα ε­πι­κε­ντρω­θού­με στα ζη­τή­μα­τα της α/θμιας και β/θμιας εκ­παί­δευ­σης, πα­ρό­λο που η α­ντί­λη­ψη πε­ρί της α­ξιο­κρα­τίας και της α­να­βάθ­μι­σης της εκ­παί­δευ­σης και των εκ­παι­δευ­τι­κών που δια­πνέει το νο­μο­σχέ­διο εί­ναι, εν τέ­λει, πα­ρά τις α­σά­φειες και τις γε­νι­κο­λο­γίες, κοι­νή.

Το α­πό­λυ­το κε­νό
της παι­δα­γω­γι­κής
και των προ­γραμ­μά­των Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »