Eπιλογές στελεχών εκπαίδευσης


Επιλογές στελεχών εκπαίδευσης.

 Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, του αιρετού Γ. Δημητρακόπουλου

06/10/2010 – 08:21

Δημητρακόπουλος Γιώργος 

Υποψήφιος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

(με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) 

Τηλ. επικοινωνίας  6977–747439

e-mail: dimitrako@sch.gr

http://users.sch.gr/dimitrako  

Φάκελος 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

                Συνάδελφε 

                Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο αποτελεί απόσπασμα από τη νέα – επικαιροποιημένη – έκδοση «Το εγκόλπιο του εκπαιδευτικού Π.Ε.» (Δ΄ έκδοση), που θα ολοκληρωθεί σε λίγες ημέρες. Ένας χρήσιμος οδηγός – αφιέρωμα στο συνάδελφο της Π.Ε.. 

…γιατί, συνδικαλιστής σημαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελμα! 

Περιεχόμενα (σελ. 25) 

Οκτώβριος 2010

1. Κωλύματα Επιλογής σε θέση Στελέχους Εκπαίδευσης 

Α.            Δεν επιλέγεται ως Στέλεχος της Εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07), ήτοι: 

α) πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία (άρθρο 107 παρ.1(α)),

β) της παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους,

γ) αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης από υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του,

δ) χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός υπηρεσίας,

ε) παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας κατά τις κείμενες διατάξεις,

στ) αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους,

ζ) εξαιρετικώς σοβαρή απείθεια,

η) άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία την οποία διενεργεί η αρχή στην οποία αυτός ανήκει ή επιτροπή, μέλος της οποίας είναι αυτός,

θ) εμμονή σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονομική επιτροπή

ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα (Ν. 3528/07), ήτοι: 

α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

Β.            Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία Επιλογής Στελεχών εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 11, παρ. 11 του Ν.3848/10). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω προϋπόθεση δεν ισχύει, εφόσον δεν έχουν εφαρμοστεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (άρθρο 29, παρ. 3β του Ν. 3848/10). 

Γ.             Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχουν θέση Αιρετού Εκπροσώπου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β’ βαθμού – ασκώντας καθήκοντα Νομάρχη, Βοηθού Νομάρχη, Επάρχου, Προέδρου Νομαρχιακής Επιτροπής, Δημάρχου, Αντιδημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας – δεν μπορούν ταυτόχρονα να επιλέγονται σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Γραφείων και Διευθυντών Σχολείων (άρθρο 2, παρ. 14 του Ν. 2621/1998, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 23, παρ. 2 του Ν. 2641/1998).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν είναι ήδη Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Γραφείων και Διευθυντές Σχολείων και εκλεγούν εκπρόσωποι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β’ βαθμού απαλλάσσονται από τις παραπάνω θέσεις μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ως Αιρετών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι ανωτέρω υποχρεούνται εντός 10 ημερών από την ανάληψη των αξιωμάτων τους στους ΟΤΑ να καταθέσουν δήλωση για την προσωρινή απαλλαγή από τα διοικητικά καθήκοντά τους στην Εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, απαλλάσσονται από τα διοικητικά καθήκοντά τους στην Εκπαίδευση για το χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους στους Ο.Τ.Α.. 

Δ.            Δημόσιοι Υπάλληλοι και Υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εάν εκλεγούν Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, Δημοτικοί ή Κοινοτικοί Σύμβουλοι δεν μπορούν να ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης σε υπηρεσία που εδρεύει στο Δήμο ή στην Κοινότητα, στην οποία εξελέγησαν (άρθρο 29, παρ. 8 του Ν. 3463/2006).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την αρ. 588/2006 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στα κωλύματα του άρθρου 29, παρ. 8 του Ν. 3463/2006 υπάγονται μόνοοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κώλυμα για τους Προϊσταμένους Γραφείων και τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Στους εκπαιδευτικούς που ως Αιρετά Μέλη Ο.Τ.Α. και Ν.Α. λαμβάνουν ειδική άδεια άσκησης καθηκόντων μόνο για κάποιες ημέρες και όχι όλο το διάστημα, εφαρμόζονται οι διατάξεις αναπλήρωσης του άρθρου 11, περ. Ε’ του Ν. 1566/1985. 

Ε.            Τα Στελέχη της Εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης (άρθρο 26, παρ. 3 του Ν. 3848/2010). Επομένως, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια θα πρέπει να διακόψουν την άδειά τους αυτή, αν επιθυμούν την τοποθέτησή τους σε θέση Στελέχους Εκπαίδευσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να διατηρούν τη θέση και διαγράφονται από τους οικείους Πίνακες Επιλογής. 

ΣΤ.          Κατά τη διάρκεια φοίτησης στα Διδασκαλεία δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή, από τους Μετεκπαιδευόμενους, αίτησης για συμμετοχή στη διαδικασία Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, εφόσον η τοποθέτηση σε θέση Στελέχους Εκπαίδευσης αναφέρεται σε χρόνο πριν από το πέρας της Μετεκπαίδευσής τους (αριθ. 24617/Γ3/Εσ. 191/11-3-2003, Υπουργική Απόφαση). 

Ζ.            Δεν μπορούν να κατέχουν θέση Στελέχους Εκπαίδευσης οι αποσπασμένοι σε

v                  Αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής και σε σχολεία της Κύπρου.

v                  Υπηρεσίες και Φορείς αρμοδιότητας του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

v                  Πανεπιστήμια.

v                  Πρεσβείες.

v                  Υπουργεία.

v                  Πολιτικά Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Βουλευτών. 

Οι αποσπασμένοι – στις ανωτέρω θέσεις – εκπαιδευτικοί, που επιλέγονται για  Στελέχη  Εκπαίδευσης οφείλουν να διακόψουν την απόσπασή τους, σε διαφορετική περίπτωση διαγράφονται από τους οικείους Πίνακες Επιλογής. 

2. Κωλύματα συμμετοχής σε Συμβούλιο Επιλογής 

Ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατομικώς είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου να αναλαμβάνει την επίλυση ζητήματος ή να συμπράττει στην έκδοση πράξεων, εάν ο ίδιος ή σύζυγος του ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό ή πρόσωπο με το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης (άρθρο 36, παρ. 1 του Ν. 3528/07).

Η παράβαση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί λόγο ακυρώσεως της σχετικής διοικητικής πράξης (άρθρο 36, παρ. 2 του Ν. 3528/07).

Υπάλληλοι που είναι σύζυγοι ή συγγενείς μεταξύ τους έως και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ίδιου συλλογικού οργάνου (άρθρο 36, παρ. 3 του Ν. 3528/07). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μέλος Συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμιά φάση της διαδικασίας Κρίσης και Επιλογής. Στην περίπτωση των Αιρετών Μελών, αν και το Τακτικό και το Αναπληρωματικό Μέλος έχουν κώλυμα συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής (άρθρο 16, παρ. 13 του Ν. 3848/10). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός των Μελών των Συμβουλίων που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο του συνόλου των Μελών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν (άρθρο 16, παρ. 4 του Ν. 3848/10). 

3. Κριτήρια Επιλογής

(άρθρο 12 του Ν. 3848/10) 

Κριτήρια Επιλογής των Στελεχών της Εκπαίδευσης αποτελούν: 

α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: αα) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και ββ) την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου.

β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής.

γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, με βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο Πίνακα με βάση το άθροισμα των αξιολογικών μονάδων που συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των παραπάνω κριτηρίων σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων ανέρχεται σε εξήντα πέντε.

 Πιστοποιητικά Καθοδηγητικής και Διοικητικής Επάρκειας 

Για την επιλογή στις θέσεις Σχολικών Συμβούλων απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας και για την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Γραφείων, Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται ύστερα από παρακολούθηση αντίστοιχου ειδικού προγράμματος στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Για την επιλογή σε όλες τις θέσεις που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο απαιτείται επίσης η κατοχή πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1 (άρθρο 11, παρ. 9 του Ν. 3848/10).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου τα πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου δεν αποτελούν προϋπόθεση για την επιλογή Στελέχους της Εκπαίδευσης. Τα Στελέχη που θα επιλεγούν ως Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων θα παρακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αντίστοιχο ειδικό πρόγραμμα και πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1. Η επιτυχής συμμετοχή καταλήγει στη χορήγηση πιστοποιητικού διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας και γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 αντίστοιχα. Σε διαφορετική περίπτωση το Στέλεχος αντικαθίσταται από τον επόμενο στον αντίστοιχο πίνακα, ο οποίος διαθέτει τα παραπάνω πιστοποιητικά και έχει δηλώσει προτίμηση για τη συγκεκριμένη θέση (άρθρο 29, παρ. 4 του Ν.3848/10).

Το πιστοποιητικό διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας δεν θεωρείται απαραίτητο προσόν για τους υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων κατά τις δύο πρώτες εφαρμογές του παρόντος νόμου (άρθρο 29, παρ. 5 του Ν.3848/10). 

Εκπαιδευτική και διδακτική υπηρεσία 

Όπου στις διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας (άρθρο 11, παρ. 8 του Ν. 3848/10). 

Στο χρόνο άσκησηςδιδακτικών καθηκόντων προσμετρώνταικαι τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα, ήτοι τα διαστήματα που έλαβαν:

·                     ειδικές άδειες του άρθρου 50 του Ν. 3528/07,

·                     γονικές άδειες της παρ. 6 του άρθρου 53 του Ν. 3528/07,

·                     βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες της παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 3528/07,

·                     άδειες μικρής χρονικής διάρκειας του άρθρου 59 του Ν. 3528/07,

·                     άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του Ν. 3528/07,

·                     βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες,

·                     άδειες αιρετών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, εφόσον χορηγούνται τμηματικά,

·                     άδειες για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 665/1977.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο χρόνος τηςάδειας μητρότητας και ανατροφής τέκνου δενπροσμετράται (άρθρο 4, παρ. 4 Υπουργικής Απόφασης, αρ. Φ.353.1/7/63890 /Δ1/3-6-2010).

4. Αξιολογικοί Πίνακες 

Για την πλήρωση των θέσεων των Στελεχών της Δημόσιας Εκπαίδευσης, οι οποίες μνημονεύονται στις επόμενες παραγράφους, επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις.

Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις καταρτίζονται οι ακόλουθοι αξιολογικοί πίνακες επιλογής που ισχύουν για τέσσερα έτη

α)  Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής,

β)  Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης,

γ)  Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.),

δ)  Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

ε)   Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

στ) Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων,

ζ) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)      Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

η)  Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων,

θ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης     (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.),

ι)   Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων των Πανεπιστημίων,

ια) Προϊσταμένων Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.). 

Προτάσεις καταρτίζονται για την επιλογή και τοποθέτηση των ακόλουθων Στελεχών της Εκπαίδευσης: 

α)   Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

β)   Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ)   Προϊσταμένων διθέσιων Νηπιαγωγείων,

δ)   Προϊσταμένων διθέσιων Δημοτικών σχολείων,

ε)   Προϊσταμένων τριθέσιων και άνω Νηπιαγωγείων

στ) Προϊσταμένων τριθέσιων και άνω Δημοτικών σχολείων. 

Α. Επιλογή Σχολικών Συμβούλων 

Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων

(άρθρο 16, παρ. 2 του Ν. 3949/10) 

Το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων είναι επταμελές και αποτελείται από:

v                  Έναν Πρόεδρο ή διατελέσαντα Πρόεδρο Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής σχολής Α.Ε.Ι. με αναγνωρισμένη συμβολή στα θέματα παιδείας ή εκπαιδευτικό με αναγνωρισμένη εμπειρία στη διοίκηση και συμβολή στα θέματα παιδείας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής.

v                  Δύο μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με εμπειρία στην άσκηση διοίκησης που ανήκουν σε Παιδαγωγικά Τμήματα ή Καθηγητικές Σχολές των A.E.I. Τα μέλη προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τα πρυτανικά συμβούλια των Πανεπιστημίων, στα οποία απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στο Συμβούλιο κατά προτεραιότητα επιλέγονται μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης. Από τα προτεινόμενα μέλη, ο Υπουργός επιλέγει δύο ως τακτικά και δύο ως αναπληρωματικά.

v                  Δύο Συμβούλους ή μόνιμους Παρέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τα αρμόδια όργανα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

v                  Τους δύο Αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια της αντίστοιχης βαθμίδας, που αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 

Προϋποθέσεις επιλογής

(άρθρο 11, παρ. 1 του Ν. 3848/10) 

Ως Σχολικοί Σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄, δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντεσε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας. 

Ειδικότερα: 

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων Νηπιαγωγών και Δασκάλων, αντίστοιχα.

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Δασκάλων, εκπαιδευτικοί του Π.Δτος 323/1993 και εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήματα Ένταξης. 

Αποτίμηση Κριτηρίων Επιλογής

(άρθρο 13 του Ν. 3848/10) 

Τα κριτήρια επιλογής Σχολικών Συμβούλων αποτιμώνται ως εξής; 

1. Το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης αξιολογείται με είκοσι έξι (26) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

α)  Διδακτορικό δίπλωμα:6 μονάδες. Δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα μοριοδοτείται με 2 μονάδες. 

β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών:4 μονάδες. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται με 1 μονάδα. Τα διδακτορικά διπλώματα και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι μοριοδοτούνται, αν το περιεχόμενό τους εντάσσεται στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής ή της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης. Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται. 

γ) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 μονάδες.  

δ) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 3 μονάδες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δτος 130/1990 (σ.σ. διαδικασία εξομοίωσης) δεν μοριοδοτείται.

 

ε) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών: 1 μονάδα, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό ή δεν αποτέλεσε προϋπόθεση για απόκτηση πτυχίου εξομοίωσης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για διορισμό και εφόσον δεν υφίσταται η μοριοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης δ΄. 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκαπίδευσης (Ι.Τ.Ε.). 

στ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.,Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. /Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε ως προσόν διορισμού: 1 μονάδα για κάθε κατηγορία επιμόρφωσης. 

ζ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: 2 μονάδες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μοριοδότηση της πιστοποιημένης επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 ισχύει μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου (άρθρο 29, παρ. 6 του Ν. 3848/10). 

η) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 2: 3 μονάδες. Αν υπάρχουν πιστοποιήσεις επιμόρφωσης και των δύο επιπέδων μοριοδοτείται μόνον η ανώτερη

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

Για την πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. υποβάλλονται και μοριοδοτούνται βεβαιώσεις πιστοποίησης, οι οποίες  ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π.

Γίνονται επίσης δεκτά και μοριοδοτούνται πιστοποιητικά γνώσεων χειρισμού Η/Υ, τα οποία έχουν εκδοθεί από φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. 

θ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 1,50 μονάδες. 

ι) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 2,50 μονάδες. Αν ο υποψήφιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνον η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας.

Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας που αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού. 

ια) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο: 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) Συγγραφή ή συμμετοχή στη συγγραφή βιβλίων που έχουν εκδοθεί και έχουν σχέση με την εκπαίδευση ή με τα καθήκοντα του σχολικού συμβούλου: 0,50 μονάδες για κάθε βιβλίο. Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός, η μοριοδότηση επιμερίζεται αναλογικά. Βιβλία που δεν έχουν τεκμηρίωση με αναφορά σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, όπως τα σχολικά βοηθήματα, δεν μοριοδοτούνται. Η μοριοδότηση με βάση την παρούσα υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ια΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 μονάδες συνολικά.

ββ) Συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα, άσκηση έργου υπευθύνου συγγραφής επίσημων διδακτικών βιβλίων, συμμετοχή σε ομάδες σύνταξης ή αναθεώρησης προγραμμάτων σπουδών, συμμετοχή σε ομάδα δημιουργίας ή άσκηση έργου υπευθύνου στη δημιουργία εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού (εκπαιδευτικού λογισμικού, χαρτών κ.ά.), το οποίο αξιοποιείται στην εκπαιδευτική πράξη: 0,50 μονάδες για κάθε συμμετοχή.

γγ) Συμμετοχή σε δημοσιευμένες έρευνες, τις οποίες έχουν υλοποιήσει επίσημοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Α.Ε.Ι. και φορείς εκπαίδευσης: 0,25 μονάδες για κάθε έρευνα.

δδ) Δημοσίευση άρθρων σχετικών με την εκπαίδευση ή με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων, που έχουν τεκμηρίωση και αξιοποιούν την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 0,25 μονάδες για κάθε άρθρο. Η μοριοδότηση με βάση τις υποπεριπτώσεις ββ΄, γγ΄ και δδ΄ της περίπτωσης ια΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 μονάδες συνολικά. 

ιβ) Διδασκαλία σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή στα Διδασκαλεία εκπαίδευσης, που ανατέθηκε με βάση το π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄) ή με απόφαση του οικείου τμήματος: 0,50 μονάδες για κάθε ακαδημαϊκό έτος και μέχρι 1,50 μονάδες. Διδακτικά έργα τα οποία συμπίπτουν χρονικά δεν μοριοδοτούνται αθροιστικά. 

2. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμάται με 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση την εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 0,50 μονάδες για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Σχολικού Συμβούλου. Χρόνος υπηρεσίας διάρκειας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρίμηνο. 

β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Ειδικότερα: 

αα) Άσκηση καθηκόντων

·                     Παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,

·                     Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,

·                     Σχολικού Συμβούλου,

·                     Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης,

·                     Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,

·                     Διευθυντή σχολικής μονάδας,

·                     Υπευθύνου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

·                     Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:

0,50 μονάδες για κάθε έτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση του προηγούμενου εδαφίου αποτιμάται με 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων Σχολικού Συμβούλου, που αποτιμάται με 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.  

Άσκηση καθηκόντων:

o                    Προϊσταμένου Σχολικής Μονάδας,

o                    Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

o                    Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας,

o                    Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης,

o                    Αγωγής Υγείας,

o                    Πολιτιστικών Θεμάτων,

o                    Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.),

o                    Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.),

o                    Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων:

0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Aν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα:

i. Διευθυντή και Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή Προϊσταμένου Σχολικής Μονάδας ή Υπευθύνου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

ii. Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, ΚΕ.ΣΥ.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων,

iii. Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση. 

ββ) Συμμετοχή σε:

ü                   Κεντρικά,

ü                   Ανώτερα Περιφερειακά

ü                   Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια

ü                   ή σε Συμβούλια Επιλογής Στελεχών, και

ü                   άσκηση καθηκόντων μέντορα:

0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Παράλληλη συμμετοχή σε περισσότερα Συμβούλια το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.

2. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε Υπηρεσιακά Συμβούλια ή σε Συμβούλια Επιλογής Στελεχών.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η συμμετοχή των Αναπληρωματικών Μελών σε Υπηρεσιακά Συμβούλια και Συμβούλια Επιλογής Στελεχών, η οποία αποδεικνύεται από τα Πρακτικά Συνεδριάσεων μοριοδοτείται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις κατ’ έτος (άρθρο 4, παρ. 5 Υπουργικής Απόφασης, αρ. Φ.353.1/7/63890 /Δ1/3-6-2010).

γ) Ειδικώς για την επιλογή Σχολικών Συμβούλων Ε.Α.Ε., υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήματα Ένταξης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων, χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή καθοδηγητικής, διοικητικής ή διδακτικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

4. Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση: 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής, μέσω της οποίας εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία, όπως φυσική παρουσία, επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότητα και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε Μέλος του Συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τρεις φάσεις, την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μια μελέτη περίπτωσης, την εισήγηση από Μέλος του Συμβουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου και την παρουσίαση από τον υποψήφιο του θέματος, το οποίο έχει επεξεργαστεί.

Η συνέντευξη ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης.

5. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής συνεκτιμά και τα παρακάτω στοιχεία:

 

α) Τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και αριστεία. Η εισαγωγική επιμόρφωση του υποψηφίου και οι δραστηριότητες (σεμινάρια, ημερίδες, επιμορφωτικές συναντήσεις κ.λπ.) που αποτελούν υπηρεσιακές υποχρεώσεις δεν μοριοδοτούνται.

β) Υπόμνημα του υποψηφίου, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Για την αξιολόγηση των στοιχείων του υπομνήματος ο υποψήφιος δύναται να καταθέσει σχετικά στοιχεία σε παράρτημα. Το συμβούλιο επιλογής δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και ιδίως πρακτικά συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων.

 

6. Το Συμβούλιο Επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του Σχολικού Συμβούλου.

7. Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται κατά νόμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κριτήριο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη, εφόσον δεν έχουν εφαρμοστεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (άρθρο 29, παρ. 3γ του Ν. 3848/10).

 

Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων

Οι υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η υποβολή δήλωσης προτιμήσεων Εκπαιδευτικών Περιφερειών γίνεται μετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων (άρθρο 18, παρ. 9 του Ν. 3848/10).

Τοποθέτηση Σχολικών Συμβούλων

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες Επιλογής Σχολικών Συμβούλων τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου Συμβουλίου Επιλογής, κατά τη σειρά εγγραφής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων σε θέσεις της προτίμησής τους, τοποθετούνται στις θέσεις που απομένουν κενές αν εκ νέου το δηλώσουν. Για το σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις των ίδιων Περιφερειακών Διευθύνσεων. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών αξιολογικών μονάδων και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων διαγράφονται από όλους τους Πίνακες Στελεχών Εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι (άρθρο 24, παρ. 3 και 5 του Ν. 3848/10).

Β. Επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων

Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

(άρθρο 16, παρ. 2 του Ν. 3848/10)

Το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης είναι επταμελές και αποτελείται από:

v                  Έναν Πρόεδρο ή διατελέσαντα Πρόεδρο Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής σχολής Α.Ε.Ι. με αναγνωρισμένη συμβολή στα θέματα παιδείας ή εκπαιδευτικό με αναγνωρισμένη εμπειρία στη διοίκηση και συμβολή στα θέματα παιδείας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής.

v                  Δύο Μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με εμπειρία στην άσκηση διοίκησης που ανήκουν σε Παιδαγωγικά Τμήματα ή Καθηγητικές Σχολές των A.E.I. ή σε Τμήματα Διοκητικής Επιστήμης των Α.Ε.Ι.. Τα Μέλη προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τα πρυτανικά συμβούλια των πανεπιστημίων, στα οποία απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στο Συμβούλιο κατά προτεραιότητα επιλέγονται μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης. Από τα προτεινόμενα Μέλη, ο Υπουργός επιλέγει δύο ως τακτικά και δύο ως αναπληρωματικά.

v                  Ένα Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που προτείνεται με τον Αναπληρωτή του από τα ίδια πιο πάνω όργανα, καθώς και ένα Μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που προτείνεται με τον Αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου.

v                  Τους δύο Αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια της αντίστοιχης βαθμίδας, που αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Γραφείων

(άρθρο 16, παρ. 2 του Ν. 3848/10)

Οι Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης επιλέγονται από τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), στα οποία συμμετέχουν επιπλέον:

Ø                   ένα μέλος Δ.Ε.Π. Παιδαγωγικών Τμημάτων ή Καθηγητικών σχολών ή Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης των Α.Ε.Ι. ή Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή Σχολικός Σύμβουλος της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης και

Ø                   ένας Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενος Γραφείου, ή Διευθυντής Σχολικής Μονάδας κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Τα μέλη αυτά ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

Προϋποθέσεις επιλογής

(άρθρο 11, παρ. 2 του Ν. 3848/10)

Ως Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της αυτής βαθμίδας, με βαθμό Α΄ και δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί επτά τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται και εκπαιδευτικοί του κλάδου Νηπιαγωγών, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης, το οποίο καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας σε κενή θέση Προϊσταμένου Γραφείου ή, αν δεν υπάρχει, κατά προτεραιότητα σε κενή θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρο 27, παρ. 3 του Ν. 3848/10).

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων

(άρθρο 14, παρ. 2 και 3 του Ν. 3848/10)

 

 

Τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων γραφείων, αποτιμώνται ως εξής:

1. Το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης αξιολογείται με 24 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13 (βλέπε παραπάνω).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δενμοριοδοτούνται: α) ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος, β) το δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα, γ) το συγγραφικό έργο και δ) η Διδασκαλία σε Πανεπιστήμια κ.τ.λ..

2. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αξιολογείται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 8 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση την εκπαιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 0,50 μονάδες για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Γραφείου. Χρόνος υπηρεσίας διάρκειας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρίμηνο.

β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Ειδικότερα:

αα) Άσκηση καθηκόντων:

Ø                   Παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,

Ø                   Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,

Ø                   Σχολικού Συμβούλου,

Ø                   Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης,

Ø                   Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,

Ø                   Διευθυντή ή Προϊσταμένου Σχολικής Μονάδας,

Ø                   Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,

Ø                   Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας,

Ø                   Υπευθύνου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

Ø                   Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:

0,50 μονάδες για κάθε έτος.

Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση αποτιμάται με 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή, Διευθυντή ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή Διευθυντή Σχολικής Μονάδας, που αξιολογείται με 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα:

i. Διευθυντή και Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Προϊσταμένου Σχολικής Μονάδας ή Υπευθύνου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

ii. Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.

ββ) Συμμετοχή σε:

v                  Κεντρικά, Ανώτερα Περιφερειακά και Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια ή σε Συμβούλια Επιλογής Στελεχών

v                  και άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

v                  Νομάρχη ή Αντινομάρχη,

v                  Δημάρχου ή Αντιδημάρχου:

0,25 μονάδες για κάθε έτος συμμετοχής και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

1.  Παράλληλη συμμετοχή σε Συμβούλια δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.

2. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε Υπηρεσιακά Συμβούλια ή σε Συμβούλια Επιλογής Στελεχών.

3. Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα σε περισσότερες θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.

4. Στην περίπτωση των Αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αν ο υποψήφιος έχει ασκήσει έργο σε περισσότερες της μίας θέσεις μοριοδοτείται μόνο η μία.

5. Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων, χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή καθοδηγητικής, διοικητικής ή διδακτικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

γ) Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση: 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (βλέπε παραπάνω την αντίστοιχη ενότητα στην Επιλογή Σχολικών Συμβούλων).

δ) Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται κατά νόμο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κριτήριο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη, εφόσον δεν έχουν εφαρμοστεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (άρθρο 29, παρ. 3γ του Ν. 3848/10).

Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων

Οι υποψήφιοι Διευθυντές Εκπαίδευσης μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η υποβολή δήλωσης προτιμήσεων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης γίνεται μετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων (άρθρο 18, παρ. 9 του Ν. 3848/10).

Οι υποψήφιοι Προϊστάμενοι Γραφείων μπορούν να επιλέξουν μία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η υποβολή δήλωσης προτιμήσεων Γραφείων Εκπαίδευσης γίνεται μετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων (άρθρο 18, παρ. 9 του Ν. 3848/10).

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Εκπαίδευσης

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες Διευθυντών Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου Συμβουλίου Επιλογής, κατά τη σειρά εγγραφής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων σε θέσεις της προτίμησής τους, τοποθετούνται στις θέσεις που απομένουν κενές αν εκ νέου το δηλώσουν. Για το σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις των ίδιων Περιφερειακών Διευθύνσεων. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών αξιολογικών μονάδων και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων διαγράφονται από όλους τους Πίνακες Στελεχών Εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι (άρθρο 24, παρ. 5 του Ν. 3848/10).

Γ. Επιλογή Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

 

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

(άρθρο 16, παρ. 15 του Ν. 3848/10)

Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), το οποίο συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Προέδρου του Τμήματος Ε.Α.Ε. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή του Αναπληρωτή του, με τη συμμετοχή Σχολικού Συμβούλου Ε.Α.Ε. και εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. με βαθμό Α΄, οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης. Όταν δεν καλύπτονται οι θέσεις με επιλογή από το Υ.Σ.Ε.Ε.Π., ορίζεται αναπληρωτής Προϊστάμενος με διετή θητεία από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης με πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), ύστερα από πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Προϋποθέσεις Επιλογής

(άρθρο 11, παρ. 7 του Ν. 3848/10)

Ως Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται:

α) εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Δασκάλων, εκπαιδευτικοί του Π.Δτος 323/1993 και εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων με βαθμό Α΄, που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήματα Ενταξης, δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει τουλάχιστον επί μία πενταετία διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή

β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων με βαθμό Α΄ τα οποία υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

(άρθρο 14, παρ. 2 και 3 του Ν. 3848/10)

 

Για την αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής ισχύει ό,τι και στους Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Γραφείων (βλέπε παραπάνω).

Δ. Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

 

Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

(άρθρο 16, παρ. 2 του Ν. 3848/10)

 

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), στα οποία συμμετέχουν επιπλέον:

ü                   ένας Σχολικός Σύμβουλος, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και

ü                   ένας Διευθυντής Σχολικής Μονάδας της ίδιας εκπαιδευτικής περιφέρειας, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης ή στα Παιδαγωγικά και, εφόσον δεν υπάρχει, εκπαιδευτικός με βαθμό Α΄ με σημαντική εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία.

Τα Μέλη αυτά ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Προϋποθέσεις επιλογής

(άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3848/10)

Ως Διευθυντές Σχολικών Μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α΄ και οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της αυτής βαθμίδας. Ειδικότερα:

v                  Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 323/1993.

v                  Για θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Δασκάλων, εκπαιδευτικοί του Π.Δτος 323/1993 και εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, εφόσον έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισμού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

v                  Για θέσεις Διευθυντών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

v                  Για θέσεις Διευθυντών στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

v                  Για θέσεις Διευθυντών των Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων Διευθυντή στα λοιπά σχολεία της αυτής βαθμίδας και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία.

 

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

(άρθρο 14, παρ. 2 και 3 του Ν. 3848/10)

 

Για την αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής ισχύει ό,τι και στους Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Γραφείων (βλέπε παραπάνω).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικώς για την επιλογή Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε., υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήματα Ένταξης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

 

Κρίση και Επιλογή

(άρθρο 21 του ν. 3848/10)

Το Συμβούλιο Επιλογής (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην προκήρυξη επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους σχετικούς αλφαβητικούς πίνακες. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός πέντε ημερών από την κοινοποίησή τους.

Εντός πέντε ημερών από την παραλαβή τους το Συμβούλιο κρίνει αιτιολογημένα τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους. Στη συνέχεια ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη.

Μετά το πέρας της συνέντευξης κάθε Μέλος του Συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την κατηγορία «Προσωπικότητα − Γενική Συγκρότηση» είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον βαθμολόγησαν τα παρόντα Μέλη του Συμβουλίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά ενιαίους πίνακες επιλογής κατά κλάδους και ειδικότητες με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επί μέρους κριτήρια.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες, κατά σειρά, στα κριτήρια: α) επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία και γ) προσωπικότητα − γενική συγκρότηση.

Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός πέντε ημερών από την ανάρτησή τους. Ύστερα από την κρίση του Συμβουλίου επί των ενστάσεων και την αναπροσαρμογή των πινάκων, οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε τέταρτου έτους. Αν ελλείπει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, οι πίνακες κυρώνονται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ύστερα από την κύρωσή τους οι πίνακες αναρτώνται εκ νέου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές από έναν πίνακα, με βάση τη σειρά προτίμησής τους, διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες.

Για την κρίση και επιλογή των Διευθυντών των Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων εφαρμόζονται οι διατάξεις για την επιλογή και σύνταξη των πινάκων των Διευθυντών των λοιπών σχολείων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επί των αιτήσεων των υποψήφιων Διευθυντών γνωμοδοτεί το εποπτικό συμβούλιο κάθε Πειραματικού σχολείου, που αποτελείται από τον Επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες, μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημιακού Τμήματος που εποπτεύει το Πειραματικό σχολείο. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη γενική συνέλευση του οικείου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Το εποπτικό συμβούλιο καταρτίζει σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τις οποίες αποστέλλει στο οικείο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

 

Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων

Οι υποψήφιοι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τις θέσεις αρμοδιότητας ενός ΠΥΣΠΕ (όχι κατ’ ανάγκη αυτό που ανήκουν οργανικά). Η υποβολή δήλωσης προτιμήσεων γίνεται μετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων (άρθρο 18, παρ. 9 του Ν. 3848/10).

 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου με βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις. Αν ελλείπει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί ο αναπληρωτής του, η επικύρωση των πινάκων επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και η τοποθέτηση των Διευθυντών γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η τοποθέτηση σε κενές ή κενούμενες θέσεις Διευθυντών των Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.). Η τοποθέτηση γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1.                  Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων σε θέσεις σχολείων της προτίμησής τους, τοποθετούνται, εφόσον εκ νέου το δηλώσουν, στις θέσεις που απομένουν κενές κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Για το σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης.

2.                   Το Διοικητικό Εφετείο Αθήνας με την 1395/2004 Απόφασή του έκρινε ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια οφείλουν να καλούν – για την κάλυψη κενωθεισών θέσεων σχολικών μονάδων –  και τους  εκπαιδευτικούς που δεν είχαν συμπεριλάβει στην αρχική τους δήλωση τις εν λόγω σχολικές μονάδες, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον αξιολογικό πίνακα, για να υποβάλουν νέα δήλωση περί αποδοχής ή μη των θέσεων αυτών.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν και με την παραπάνω διαδικασία δεν πληρωθούν οι κενές θέσεις Διευθυντών, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκπαιδευτικοί που έχουν το βαθμό Α΄. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο, με βάση τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά:

α) στην ίδια Σχολική Μονάδα,

β) σε Σχολικές Μονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου Δήμου και

γ) σε Σχολικές Μονάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής αρμοδιότητας του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Αν σε ορισμένες από τις Σχολικές Μονάδες της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί να ζητεί δήλωση προτίμησης για την τοποθέτηση ως Διευθυντών, εκπαιδευτικών με βαθμό Β΄ που υπηρετούν οργανικά σε Σχολικές Μονάδες κατά τη σειρά της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτησης, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητεί από τους υποψηφίους για κρίση δήλωση προτίμησης σχολείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Οι Διευθυντές που τοποθετούνται με τη διαδικασία της «υποχρεωτικής τοποθέτησης» καλύπτουν προσωρινά τις αντίστοιχες θέσεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους (31 Αυγούστου).

Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων διαγράφονται από όλους τους πίνακες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, διατηρούν όμως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας, η οποία καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας, σε κενή θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της ίδιας Διεύθυνσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρο 27, παρ. 4 του Ν. 3848/10).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

                Εκπαιδευτικοί που συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες επιλογής υποψήφιων Διευθυντών και στη συνέχεια επιλέχθηκαν για φοίτηση στα Διδασκαλεία, διατηρούν τη θέση τους στον πίνακα και με τη λήξη της Μετεκπαίδευσής τους είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε κενή ή κενούμενη θέση.

                Εκπαιδευτικοί που ασκούν ήδη τα διευθυντικά τους καθήκοντα και επιλέγονται να φοιτήσουν στα Διδασκαλεία, απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα. Με τη λήξη της φοίτησής τους και εφόσον δεν έχει λήξει η αντίστοιχη διευθυντική θητεία, οι εν λόγω Διευθυντές τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές ή κενούμενες θέσεις για το υπόλοιπο της θητείας.

 

Ε.    Επιλογή Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Προϊσταμένων    Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων, Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων

 

 

Συμβούλιο Επιλογής

(άρθρο 16, παρ. 10 του Ν.3848/10)

Οι Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων, καθώς και οι Προϊστάμενοι ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων επιλέγονται από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ).


Κριτήρια Επιλογής

(άρθρο 15 του Ν. 3848/10)

Κριτήρια επιλογής των Στελεχών αυτών είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου και, κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από:

Ø                   την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση Ξένων Γλωσσών και Τ.Π.Ε. και

Ø                   την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου ή την άσκηση καθηκόντων μέντορα.

Κρίση και επιλογή

(άρθρο 23 του Ν. 3848/10)

Ως Υποδιευθυντές Δημοτικών Σχολείων, Προϊστάμενοι ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη Σχολική Μονάδα. Αν οι εκπαιδευτικοί της Σχολικής Μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας (άρθρο 11, παρ. 5 του Ν. 3848/10).

                ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

o                    Υποδιευθυντές τοποθετούνται σε δεκαθέσια και πάνω δημοτικά σχολεία.

o                    Υποδιευθυντές σε ΣΜΕΑΕ τοποθετούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου τα τμήματα που λειτουργούν είναι τουλάχιστον έξι (6) και ο ελάχιστος αριθμός μαθητών είναι τριάντα (30).

Μετά την τοποθέτηση των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή, να υποβάλουν στον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας όπου ανήκουν οργανικά σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου. Αντιστοίχως προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα Προϊσταμένου ολιγοθέσιου Δημοτικού Σχολείου ή Νηπιαγωγείου να υποβάλουν στον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Εκπαίδευσης σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου (άρθρο 18, παρ. 7 του Ν. 3848/10).

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολικής Μονάδας σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής Υποδιευθυντή της Σχολικής Μονάδας με βάση τα κριτήρια του άρθρου 15 (βλέπε παραπάνω).

Η πρόταση μαζί με το Πρακτικό του Συλλόγου των Διδασκόντων διαβιβάζονται από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) το οποίο, μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των Στελεχών της προηγούμενης παραγράφου.

Αν ο Σύλλογος των Διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταση, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 15 (βλέπε παραπάνω).

                ΠΡΟΣΟΧΗ:

                Υποδιευθυντές που επιλέγονται για φοίτηση στα Διδασκαλεία, απαλλάσσονται των διδακτικών και διοικητικών τους καθηκόντων κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Με τη λήξη της Μετεκπαίδευσης και εφόσον δεν έχει λήξει ακόμη η θητεία τους, επανέρχονται στα καθήκοντά τους.

                Κατά τη διάρκεια της απαλλαγής των, τοποθετείται αναπληρωτής Υποδιευθυντής σύμφωνα με όσα προβλέπονταιστοάρθρο 11, περ. Ε’, παρ. 2 του Ν. 1566/85: «Αν δεν υπάρχει Υποδιευθυντής σχολικής μονάδας, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια σχολική μονάδα. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι καθήκοντα Υποδιευθυντή ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου». Ο αναπληρωτής Υποδιευθυντής τοποθετείται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Στην περίπτωση ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων ή Δημοτικών σχολείων η τοποθέτηση Προϊσταμένων γίνεται ως εξής:

ü                   Στα διθέσια με απόφαση Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία βασίζεται στα κριτήρια του άρθρου 15 (βλέπε παραπάνω).

ü                   Στα τριθέσια και άνω σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.

Υποδιευθυντές – Υπεύθυνοι των Ολοήμερων (4/θ έως και  9/θ) Σχολείων

Η διαδικασία τοποθέτησης Υποδιευθυντή – Υπεύθυνου για το Ολοήμερο στα πολυθέσια δημοτικά σχολεία (4/θ έως 9/θ) ορίζεται ως εξής:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

1. Οργανικά τοποθετημένοι ή μεδιάθεση ή με προσωρινή τοποθέτηση με σειρά κατέχοντες βαθμό Α`, ελλείψει αυτών με βαθμό Β` και ελλείψει αυτών με βαθμό Γ`

2. Με απόσπαση (με την ίδια πιο πάνω σειρά)

§                     Η αίτηση συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και υποβάλλεται ιεραρχικά μέσω του Διευθυντή του σχολείου στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος την παραπέμπει στο οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ).

§                     Το ΠΥΣΠΕ διαμορφώνει την πρόταση του για τους υποψηφίους, αξιολογώντας τις αιτήσεις τους και συντάσσει πίνακα στον οποίο κατατάσσονται με αξιολογική σειρά οι υποψήφιοι για κάθε σχολείο.

§                     Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού λάβει υπόψη την πρόταση του ΠΥΣΠΕ, τοποθετεί με απόφασή του τους Υποδιευθυντές – Υπεύθυνους για το Ολοήμερο με θητεία ενός έτους.

ΣΤ.    Επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με βαθμό Α΄ και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με βαθμό Β΄ και μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

Μετά την τοποθέτηση των Υποδιευθυντών, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης με πρόσκλησή του που κοινοποιείται στις Σχολικές Μονάδες του νομού και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του νομού, να υποβάλουν εντός δεκαημέρου αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυτές (άρθρο 18, παρ. 8 του Ν. 3848/10).

Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων ορίζονται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 15 (βλέπε παραπάνω).

 

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων

 

Η Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

 5. Τοποθετήσεις Στελεχών Εκπαίδευσης

 

Η τοποθέτηση των Στελεχών Εκπαίδευσης γίνεται με την ακόλουθη σειρά:

Προηγείται η τοποθέτηση των Σχολικών Συμβούλων, ακολουθεί η τοποθέτηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης και έπεται η τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Γραφείων Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (άρθρο 24, παρ. 4 του Ν. 3848/10).

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου προηγούνται οι επιλογές και οι τοποθετήσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, ενώ όσοι τοποθετηθούν στις θέσεις αυτές δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις διαδικασίες επιλογής Στελεχών που θα ακολουθήσουν (άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 3848/10).

 

6. Θητεία Στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

(άρθρο 25 του Ν. 3848/10)

Η Επιλογή και Τοποθέτηση των Στελεχών της Δημόσιας Εκπαίδευσης στις κενές θέσεις γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η Επιλογή και Τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θητεία όλων των Στελεχών της Εκπαίδευσης που θα επιλεγούν κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου λήγει ταυτόχρονα την 31.7.2015 (άρθρο 29, παρ. 7 του Ν. 3848/10).

 

7. Απαλλαγή των Στελεχών Εκπαίδευσης

(άρθρο 26 του Ν. 3848/10)

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι κατέχοντες θέσεις Στελεχών της Εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους:

§                     για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους ή

§                     για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία εφαρμογής νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους και τα λοιπά Στελέχη της Διοίκησης και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για την απαλλαγή Στελέχους της Εκπαίδευσης για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης ενώπιον του Συμβουλίου.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

1.  Κωλύματα Επιλογής σε θέση Στελέχους Εκπαίδευσης

2.  Κωλύματα συμμετοχής σε Συμβούλια Επιλογής

3.  Κριτήρια Επιλογής

Ø                   Πιστοποιητικά Καθοδηγητικής και Διοικητικής Επάρκειας

Ø                   Εκπαιδευτική και διδακτική υπηρεσία

4.   Αξιολογικοί Πίνακες

Α.   Σχολικών Συμβούλων

Ø                   Συμβούλιο Επιλογής

Ø                   Προϋποθέσεις Επιλογής

Ø                   Αποτίμηση Κριτηρίων Επιλογής

Ø                   Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων

Ø                   Τοποθέτηση

Β.   Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων

Ø                   Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

Ø                   Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Γραφείων

Ø                   Προϋποθέσεις Επιλογής

Ø                   Αποτίμηση Κριτηρίων Επιλογής

Ø                   Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων

Ø                   Τοποθέτηση

Γ.   Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Ø                   Συμβούλιο Επιλογής

Ø                   Προϋποθέσεις Επιλογής

Ø                   Αποτίμηση Κριτηρίων Επιλογής

Δ.   Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ø                   Συμβούλιο Επιλογής

Ø                   Προϋποθέσεις Επιλογής

Ø                   Αποτίμηση Κριτηρίων Επιλογής

Ø                   Κρίση και Επιλογή

Ø                   Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων

Ø                   Τοποθέτηση

Ε.  Επιλογή Υποδιευθυντών, Προϊσταμένων Ολιγοθεσίων Δ.Σ. και Νηπιαγωγείων

Ø                   Συμβούλιο Επιλογής

Ø                   Κριτήρια Επιλογής

Ø                   Κρίση και Επιλογή

Ø                   Υποδιευθυντές – Υπεύθυνοι Ολοήμερων Τμημάτων

ΣΤ. Επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

 

5. Τοποθετήσεις Στελεχών Εκπαίδευσης

 

6. Θητεία Στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

 

7. Απαλλαγή των Στελεχών Εκπαίδευσης


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s