Ωράριο εκπαιδευτικών


Δ2/83469/24-08-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβίβαση της αρ. 204/2005 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της αριθ. 204/2005 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από την κ. Υπουργό και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

204/2005 Γνωμ. Ν.Σ.Κ.

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 204/2005
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τμήμα Ε`

Συνεδρίαση της 13ης Απριλίου 2005

Προεδρεύων: Θεόδωρος Θεοφανόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Ν.Σ.Κ., ως ο αρχαιότερος των παρισταμένων Νομικών Συμβούλων, κωλυομένου του Προέδρου του Τμήματος, Ιωάννου Πράσινου.

Νομικοί Σύμβουλοι: Ευάγγελος Τριτάς, Βλάσιος Βούκαλης, Θεόδωρος Ηλιακής, Ιωάννης Σακελλαρίου, Μιχαήλ Απέσσος, Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, και Αντώνιος Κλαδιάς.

Εισηγήτρια: Ιωάννα Καραγιαννοπούλου, Νομική Σύμβουλος Ν.Σ.Κ.

Αριθ. Ερωτήματος: Υπ` αριθ. πρωτ.: 20010/Δ2/25-2-2004 και 145150/ Δ2/20-12-2004 έγγραφα ΥΠΕΠΘ – Δ/νση Π.Δ.Ε., τμ.Γ.

Περίληψη Ερωτήματος: Προσδιορισμός ωραρίου διδασκαλίας των Εκπαι­δευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα προσδιορισμός ωραρίου διδασκαλίας: 1) Εκπαιδευτικών ειδικοτήτων μη υπαγομένων στις καθηγητικές σχολές (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3194/03), οι οποίοι προ του διορισμού τους στη Δημόσια Εκπαίδευση υπηρέτησαν σε διοικητικές θέσεις του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., 2) Εκπαιδευτικών -πτυχιούχων μη καθηγητικών σχολών που διορίσθηκαν στη Δ.Ε. χωρίς παιδαγωγικό πτυχίο, για την κάλυψη αυξημένων αναγκών. 3) Εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία σε άλλο υπουργείο η οποία έχει χαρακτηρισθεί εκπαιδευτική από τον αντίστοιχο φορέα και 4) Εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία σε Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι.

Επί του ως άνω ερωτήματος, το Ε` τμήμα του Ν.Σ.Κ., γνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

Ι. Α. 1. Στις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (Α` – 167) ορίζεται ότι: Άρθρο 14. «1. … 8. Τα προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται κατά κλάδους ως εξής: … 13. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής: α) Διευθυντές . . . ώρες οκτώ (8) όταν λειτουργούν … β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες οκτώ (8), γ) Υποδιευθυντές . . . ώρες διδασκαλίας (14), δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες δεκαοκτώ (18). ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό των κλάδων ΑΤ1 μέχρι ΑΤ18 ώρες είκοσι μία (21) αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες δεκαεννέα (19) αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες δεκαοκτώ (18) αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας, στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1 ώρες είκοσι δύο (22) εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες δεκαεννέα (19) εάν έχουν επτά μέχρι δέκα τρία έτη υπηρεσίας και ώρες δεκαοκτώ (18) εάν έχουν πάνω από δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας, ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΜΕ1 ώρες είκοσι έξι (26). η) Τεχνίτες του κλάδου ΜΕ1 ώρες είκοσι οκτώ (28). 14. . . .». Άρθρο 15. «Α.1. Οι διορισμοί των δασκάλων και νηπιαγωγών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από ετήσιους πίνακες διοριστέων που συντάσσονται στο τέλος κάθε έτους. Στους πίνακες αυτούς περιλαμβάνονται όλοι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διορισμού μέσα στο ίδιο έτος και με σειρά που καθορίζεται από το βαθμό του πτυχίου τους … Β. 1. Οι διορισμοί σε θέσεις των κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από ετήσιους πίνακες. . . . Στους παραπάνω πίνακες περιλαμβάνονται όλοι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διορισμού μέσα στο ίδιο έτος, με σειρά που καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 2. . . .» Άρθρο 17. «1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τσ σχολεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και αν υπάρχουν άλλες έκτακτες ανάγκες λειτουργίας των σχολείων, οι οποίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται με αίτηση τους προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από αυτούς που υπέβαλαν αίτηση διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. …»

2. Στις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 3 Ν. 2413/1996 (Α` – 124) ορίζεται ότι: «Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 14 παράγραφος 13 ν. 1566/1985(ΦΕΚ 162 Α)΄ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας , εκπαίδευσης, μειώνεται για όσους έχουν ή συμπληρώνουν εικοσαετή υπηρεσία κατά μία εβδομαδιαίως από 1-9-1996 και κατά μία ακόμα από 20-1-1997. Τέλος στο άρθρο 13 παρ.45 εδ. γ` του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ Α` 141) ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 και της παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2413/1996, της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2517/1997 . . . εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές.»

Β. Στο άρθρο 6 του Ν. 2525/1997 (Α – 188), όπως τροποποιηθέν σήμερα ισχύει ορίζεται ότι: «1. Την 31η Δεκεμβρίου 1997 κλείνουν οι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι, που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλλουν μέχρι την ημερομηνία αυτή αιτήσεις διορισμού, εγγράφονται στους πίνακες διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 – Α`). 2. Κατά τα έτη 1998 μέχρι και 2002 οι διορισμοί εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γίνονται κατά ένα ποσοστό των πληρουμένων οργανικών θέσεων από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων και κατά σειρά εγγραφής τους σε αυτούς και κατά το υπόλοιπο από τους μετέχοντες επιτυχώς σε διαγωνισμό …

3. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει και διενεργεί, ανά διετία, με αφετηρία το έτος 1998, διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. … 4. … 5. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό κατατάσσονται … Η συνολική βαθμολογία από το διαγωνισμό προκύπτει από το μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις θεματικές ενότητες.
Για να καταταγεί στους πίνακες ο υποψήφιος πρέπει: i) . . . ii) . . . Εφόσον επιτυγχάνεται η συνολική αυτή βαθμολογία, προστίθενται σε αυτήν: α) . . . στ) Μονάδες λόγω εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ως ακολούθως: 1) . . . 10) . . . Προϋπηρεσία αποτελεί η απασχόληση ως προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ του άρθρου 9 παρ. 11 του Ν. 1566/1985, στα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα του άρθρου 59 του Ν. 1566/1985, στα ναυτικά λύκεια, η υπηρεσία εκπαιδευτικών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για Μουσουλμάνους μαθητές και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας -εκπαίδευοης…»

Γ. Στο άρθρο 138 του Ν. 2725/1999 (Α – 121) ορίζεται ότι: «1. α) Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Ν. 1566/1985 μέχρι την 31-12-1997 που έχουν υπηρετήσει ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . . ., εντάσσονται σε ενιαίο πίνακα διοριστέων με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία αυτών την 30-6-1998 … β) Οι περιλαμβανόμενοι στον ανωτέρω πίνακα προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα ως προσωρινοί αναπληρωτές από το διδακτικό έτος 1999-2000…»

Δ. Στα άρθρα 6 και 7 του ,Ν. 3027/2002 (Α – 152) ορίζεται ότι: Άρθρο 6. «1. … 34. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε ανεξάρτητα από το φορέα πρόσληψης: α) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) στα Μουσικά σχολεία, γ) στα Τμήματα Αθλητικών διευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ι) σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρηση τους, ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής βοήθειας.» Άρθρο 7. «1.α) Από το έτος 2003 και εφεξής οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας κάί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται ως εξής: αα) σε ποσοστό 75% από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και κατά τη σειρά βαθμολογίας και ββ) σε ποσοστό 25% από όσους είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν.2725/1999 και κατά τη σειρά εγγραφής τους. . . . β) . . . γ) Μετά την εξάντληση του αριθμού των υποψηφίων του πίνακα της υποπερίπτωσης ββ` της περίπτωσης α`, το ποσοστό των θέσεων καλύπτεται από τους εγγεγραμμένους σε ενιαίο πίνακα αναπληρωτών . . . στον οποίο κατατάσσονται όσοι έχουν προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ββ) όσοι επέτυχαν τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. 2. . . .». Ήδη με τις διατάξεις του Ν.3255/04 το ως άνω ποσοστό από την έναρξη ισχύος του σχολικού έτους 2005 – 2006 ορίζεται σε 60% και 40% αντιστοίχως.

III. Από την ερμηνεία των προαναφερομένων διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α. Ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, διορίζονται οι έχοντες τα κατά νόμο τυπικά προσόντα. Ο τρόπος διορισμού τους ρυθμίζεται αυστηρώς υπό του νόμου και ειδικότερα: Αρχικώς κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 Ν.1566/1985, οι διορισμοί εγίνοντο από τους εγγεγραμμένους στους σχετικούς ετήσιους πίνακες, κατόπιν υποβολής αιτήσεως, εκπαιδευτικούς και με σειρά που καθορίζονταν από το βαθμό του πτυχίου τους. Σήμερα, μετά την έναρξη ισχύος των Ν.2525/1997, 3027/2002, και 3255/2004 οι διορισμοί στη δημόσια εκπαίδευση γίνονται κατά ένα ποσοστό από επιτυχόντες σε σχετικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και κατά ένα ποσοστό από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν.2725/1999 και κατά τη σειρά εγγραφής τους, καθώς και από τους εγγεγραμμένους σε ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στον οποίο πίνακα εγγράφονται οι έχοντες προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ.
Από τις προαναφερόμενες επίσης διατάξεις προκύπτει ότι για τους μετέχοντες σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικούς, η κατάταξη στον πίνακα επιτυχόντων και συνεπώς και η σειρά διορισμού τους, επηρεάζεται μεταξύ . άλλων και από την τυχόν εκπαιδευτική προϋπηρεσία του υποψηφίου. Ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία ρητώς και περιοριστικώς κατ` άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 2525/1997 ορίζεται: 1) η απασχόληση του υποψηφίου ως προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, έτσι όπως αυτή νοείται κατ` άρθρο 6 παρ. 34 του Ν. 3027/2002, 2) η υπηρεσία εκπαιδευτικών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για Μουσουλμάνους μαθητές και 3) η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων Α/θμιας και Β/μιας Εκπ/σης.

Β. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάζεις οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξαρτώνται από την ιδιότητα του εκπαιδευτικού ως Διευθυντού, Υποδιευθυντού και Υπεύθυνου Εργαστηρίου και από τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας του, ως υπηρεσίας νοούμενης, μόνο της εκπαιδευτικής τοιαύτης. Η άποψη αυτή θεμελιώνεται στο σκοπό που η διάταξη αποβλέπει, που προφανώς είναι η καλύτερη απόδοση του εκπαιδευτικού κατά την άσκηση του διδακτικού του έργου και η οποία απόδοση, λόγω της φύσης της διδασκαλίας, αναγκαίως συναρτάται με το χρόνο άσκησης του έργου τούτου. Η εν λόγω άποψη αφ` ενός ενισχύεται από το γεγονός ότι ο νομοθέτης κλιμακώνει τις ώρες διδασκαλίας σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας και ότι κατά την κλιμάκωση αυτή, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας είναι αντιστρόφως ανάλογος των ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και αφ` ετέρου από το ότι ο νομοθέτης, κατά την πρόσληψη ή το διορισμό εκπαιδευτικού στη δημόσια εκπαίδευση, ρητώς αναγνωρίζει ως προϋπηρεσία επηρεάζουσα τη σειρά κατάταξης στους σχετικούς πίνακες (και άρα και τη σειρά διορισμού ή πρόσληψης), συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία είναι ρητώς εκπαιδευτική, διανυθείσα μάλιστα μόνο σε συγκεκριμένους φορείς. Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτό ότι ως υπηρεσία του εκπαιδευτικού για τον προσδιορισμό του ωραρίου διδασκαλίας νοείται, κατά νόμο, μόνο αυτή που διανύθηκε από του διορισμού του εκπαιδευτικού στη Δημόσια Εκπαίδευση – ανεξαρτήτως του εάν κατά το χρόνο διορισμού ο εκπαιδευτικός ήταν ή όχι και κάτοχος παιδαγωγικού πτυχίου ,προσαυξημένη κατά το χρόνο που κατά το διορισμό του ρητώς ανεγνωρίζετο ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία δυνάμει των προαναφερομένων διατάξεων, ή κατ αυτόν που, μετά το διορισμό στο Δημόσιο, τυχόν αναγνωρίζεται ειδικώς και ρητώς με διάταξη νόμου και πάλι ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, και όχι και οιαδήποτε άλλη υπηρεσία αναγνωριζομένη υπό του νόμου ως προϋπηρεσία, προφανώς για λόγους ασφαλιστικούς ή συνταξιοδοτικούς.

ΙΙΙ. Με δεδομένη συνεπώς την ερμηνεία των πιο πάνω διατάξεων επί των επί μέρους ερωτημάτων, αρμόζει η απάντηση ότι: 1) Για τους Εκπαιδευτικούς πτυχιούχους μη καθηγητικών σχολών που διορίσθηκαν στη δημόσια εκπαίδευση χωρίς πτυχίο παιδαγωγικής κατάρτισης, ο χρόνος υπηρεσίας τους έχει ως αφετηρία το χρόνο διορισμού τους, χωρίς ο χρόνος αυτός να επηρεάζεται από την έλλειψη του ως άνω πτυχίου.2) Για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, εφ` όσον έχουν προϋπηρεσία μη εμπίπτουσα στις κατά τα άνω διατάξεις, η προϋπηρεσία αυτή δεν επιτρέπεται κατά νόμο να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των ωρών διδασκαλίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ποιες είναι οι καθηγητικές σχολές κατά την έννοια της ανωτέρω γνωμοδοτήσεως , βλέπε άρθρο 8 παρ.2 του Ν. 3194/2003. ΦΕΚ 267 τ. Α΄


5 σκέψεις σχετικά με το “Ωράριο εκπαιδευτικών

  Μιχαήλου- Παυλίδου Στέλλα said:
  20/09/2012 στο 9:14 πμ

  Έχω 13 χρόνια προυπηρεσία στο δημόσιο του Υπουργείου Οικονομικών που είχα προσληφθεί ως πτυχιούχος με το ιδιο πτυχίο που διορίσθηκα αργότερα ως καθηγήτρια. ΄Εχει αναγνωρισθεί βαθμολογικά και μισθοδοτικά και δεν γνωρίζω αν αναγνωρίζεται για τον καθορισμό του διδακτικού μου ωραρίου, αν ναι βάσει ποίου νομου ισχείει αυτό.

  enotikoaristero said:
  19/09/2012 στο 9:01 μμ

  ναι αναγνωρίζεται για τη μείωση ωράριου

  Μιχαήλου - Παυλίδου said:
  19/09/2012 στο 9:38 πμ

  Έχω προϋπηρεσία 13 χρονια στο δημοσιο ειναι αναγνωρισμένη μισθολογικά και βαθμολογικά.Υπολογίζεται για τον καθορισμό του ωραρίου μιου ως εκπαιδευτικός;

  enotikoaristero said:
  22/06/2012 στο 12:48 μμ

  Να μαζέψεις ότι χαρτια εχεις απο δημοσιες υπηρεσεις και το Σεπτεμβρη να κανεις αίτηση για μειωση ωραριου. Δινουν ατυπως μειωση κατα κανόνα χωρις δημοσιευση προς τα εξω… Συνηθως 4-8 ωρες αναλογα και με την περιπτωση

  Περικλής said:
  21/06/2012 στο 10:00 μμ

  Είμαι ΠΕ0404 (Βιολόγος), έχω δεκατέσσερα χρόνια προϋπηρεσίας και επομένως υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας 18 ώρες. Πάσχω όμως και από σκλήρυνση κατά πλάκας με ποσοστό αναπηρίας 67%. Προβλέπεται κάποια μείωση του ωραρίου;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s