Υπεραριθμίες: Αναλυτικές διευκρινίσεις και παραδείγματα


Φιρτινίδης Χρήστος                                                  Θήρα  23-11-2011

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων

Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας»               

Γενικό Λύκειο Θήρας                                               

Επικοινωνία: 2286022252-22933

6974488454                 

  Συνάδελφοι,

Σε σχετικό με τις υπηρεσιακές μεταβολές  ενημερωτικό πριν λίγες μέρες,

κατέγραφα τι  ισχύει μετά και τις αλλαγές που θεσμοθετήθηκαν με τον ν.3848/2010, για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, την μοριοδότηση, τις μονάδες δυσμενών συνθηκών, ειδικές ρυθμίσεις κ.α.

Στο ενημερωτικό που ακολουθεί χρησιμοποιώντας παραδείγματα, και διευκρινίζοντας την εφαρμογή των κυριότερων σημείων του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96 που αφορούν στον χαρακτηρισμό και τοποθετήσεις των υπεραρίθμων, ελπίζω να απαντώ στα κυριότερα ερωτήματα που τίθενται για τις αντίστοιχες διαδικασίες.     

         Διευκρινίσεις  για τη ρύθμιση των υπεραριθμιών 

Συνάδελφοι 

Πριν διαβάσετε  τις παρακάτω διευκρινίσεις , ας είναι ξεκάθαρο ότι οι οργανικές υπεραριθμίες , στις οποίες αναφέρομαι και αφορούν αυτή την χρονική στιγμή τις διαδικασίες του ΠΥΣΔΕ, καμία σχέση δεν έχουν  με τους συναδέλφους που είναι προσωρινά τοποθετημένοι, ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν έχουν οργανική θέση. ( Απαραίτητη διευκρίνιση αφού υπάρχει αυτή η σύγχυση ακόμη και σε συναδέλφους με πολλά χρόνια υπηρεσίας)

Εισαγωγικά, στις παραγράφους του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ 100/97.καταγράφεται η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης των υπεραρίθμων. 

Στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται ότι:

1. Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν

α) Σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία.
β) Σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση αυτών, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές πράξεις ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή άλλη αιτία.
Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται. Για την συγκεκριμένη περίπτωση στην παρ.7 του άρθρου 14 του ν.1566/85 αναφέρεται: «Αν μειωθούν οι οργανικές θέσεις με την κατάργηση ή συγχώνευση σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παραμένουν ως υπεράριθμοι οι νεώτεροι στο βαθμό και καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις που θα κενωθούν». Σύμφωνα με την διατύπωση αυτή και τις ρυθμίσεις του ΠΔ 50/96 που παραθέτω, θεωρώ ότι οι έχοντες μεγαλύτερο χρόνο συνολικής υπηρεσίας δεν κρίνονται υπεράριθμοι, αν οι ίδιοι δεν το επιθυμούν.

Α!     ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

 

Τα γραφεία, μετά από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, καταγράφουν τις ώρες ανά ειδικότητα που λείπουν ή πλεονάζουν σε κάθε σχολική μονάδα για τον καθορισμό οργανικών κενών-πλεονασμάτων.

Πρέπει να τονίσω στο σημείο αυτό ότι τα ΠΥΣΔΕ υποχρεούνται να υπολογίσουν τα κενά με την πληρότητα του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και όχι υπολογίζοντας την υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών.

 

Στις ειδικότητες που πλεονάζουν 11 ώρες, όπως οι εγκύκλιοι συνήθως αναφέρουν ως μέτρο, και πάνω (δηλαδή η σχολική μονάδα δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεωτικές διδακτικές ώρες συγκεκριμένου κλάδου ή ειδικότητας) υφίσταται υπεραριθμία. Είναι προφανές ότι στη διαδικασία αυτή υπολογίζονται μόνο οι υπηρετούντες  με οργανική θέση της συγκεκριμένης ειδικότητας στη σχολική μονάδα.

π.χ. Αν το σύνολο των φιλολογικών ωρών α΄ ανάθεσης ενός σχολείου είναι 82 διδακτικές ώρες και υπάρχουν  5 φιλόλογοι με ωράριο 19 ώρες τότε πλεονάζει ένας φιλόλογος κατά 13 ώρες (υπάρχουν μόνο 82 ώρες ενώ χρειάζονται 95 για να καλύψουν ωράριο οι 5 φιλόλογοι 5*19=95). Επομένως υπάρχει μια υπεραριθμία, καθώς υπάρχει πλεόνασμα πάνω από 11 ώρες στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Διευκρινίζω ότι από το σύνολο των διδακτικών ωρών δεν αφαιρούνται οι ώρες που δεν διδάσκει πχ ο διευθυντής του σχολείου που έχει οργανική, ή του ΕΚΦΕ, του ΠΛΗΝΕΤ κλπ, ούτε λογίζονται σαν διδακτικές ώρες , για να προσμετρηθούν σε αυτές, οι ώρες μείωσης των  υπευθύνων εργαστηρίων ή τομεαρχών. Είναι προφανές ότι οι ώρες αυτές θα υπολογιστούν στα λειτουργικά κενά, όπου και θα προηγηθούν, όπως αναφέρω και παρακάτω, οι συνάδελφοι που σήμερα χαρακτηρίζονται, πιθανά, υπεράριθμοι.

 

Β!    ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο  ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΌΣ

  

1)     Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί  του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριμένη  σχολική μονάδα να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμών ημερών αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι. Η διαδικασία αυτή,  ολοκληρώνεται συνήθως την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου . Δεν υπάρχει αναγκαστική άρση υπεραριθμίας.

 

 

        Το  Π.Υ.Σ.Δ.Ε. χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους κατά σχολική μονάδα έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

 

1)   Αν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις , υπεράριθμος θεωρείται αυτός  που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

2)   Αν κανείς δεν επιθυμεί να κριθεί ως υπεράριθμος, ως υπεράριθμος χαρακτηρίζεται εκείνος που τοποθετήθηκε οργανικά τελευταίος στη σχολική μονάδα.

 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Ι)Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν   στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Τότε, σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο εκπαιδευτικός που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

 

Προσοχή.   Σε αυτή μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, της ταυτόχρονης τοποθέτησης, αν υπάρχει εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε ως υπεράριθμος (με αίτηση άρσης υπεραριθμίας) το ίδιο σχολικό έτος αυτός σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος.

π.χ   Σε σχολική μονάδα τοποθετούνται το ίδιο σχολικό έτος 3 Φιλόλογοι  από τους οποίους 2 (δύο) με μετάθεση ή βελτίωση και 1(ένας) με άρση υπεραριθμίας. Αν στη σχολική μονάδα προκύψει μια υπεραριθμία στους μαθηματικούς και αυτοί οι 3 είναι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες και δεν θέλει κανείς να κριθεί ως υπεράριθμος, τότε σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος αυτός που τοποθετήθηκε με άρση υπεραριθμίας αλλά αυτός από τους υπόλοιπους δύο που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. Προηγείται  δηλαδή αυτός που πήρε οργανική θέση την ίδια σχολική χρονιά με άρση υπεραριθμίας .

 

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση (αν θέλουν) τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται τα οργανικά κενά εντός 10 (δέκα) ημερών.

 

Γ!      ΤΙ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ

 

1) Να μην κάνει τίποτα,. Η οργανική του θέση δε χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα  και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο   ίδιος. Δεν προβλέπεται βάση του υφισταμένου νομικού πλαισίου αναγκαστική άρση υπεραριθμίας. Έτσι  ο υπεράριθμος το Σεπτέμβριο:

α)θα παραμείνει στην ίδια σχολική μονάδα αν προκύψουν νέα λειτουργικά κενά από αποσπάσεις, παραιτήσεις, εκπαιδευτικές άδειες, γονικές μακροχρόνιες άδειες κ.τ.λ. Για αυτά τα λειτουργικά κενά προηγούνται για τοποθέτηση οι υπεράριθμοι. Θα προηγηθούν επίσης στις τοποθετήσεις στα λειτουργικά κενά της περιοχής μετάθεσής τους, αν κάνουν δήλωση τοποθέτησης, αλλά η διάθεσή τους θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο μονάδων μετάθεσής τους ( μεταξύ όλων των υπεραρίθμων της περιοχής μετάθεσης τους)

 β) διατίθεται ή αποσπάται χωρίς αίτηση του εξ ολοκλήρου σε άλλη σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατ’αρχάς όποτε λαμβάνει «τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνει αυτές». Αν δεν υπάρχουν κενά στην ίδια περιοχή μετάθεσης (πράγμα σπάνιο) τότε  διατίθεται  σε άλλη περιοχή μετάθεσης του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 γ) διατίθεται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου και λαμβάνει αναλογικά «με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στις σχολικές  μονάδες της διάθεσης εκτός ανοι μονάδες  μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες, οπότε και λαμβάνει αυτές»

Τονίζω για άλλη μια φορά ότι δεν χάνεται η οργανική θέση αυτού που χαρακτηρίζεται σήμερα οργανικά υπεράριθμος. Για παράδειγμα, πέρυσι χαρακτηρίστηκαν σε σχολική μονάδα του νομού, σε δύο ειδικότητες  δύο συνάδελφοι οργανικά υπεράριθμοι. Φέτος δεν υπάρχει υπεραριθμία σε καμιά ειδικότητα γιατί μετατέθηκαν συνάδελφοι των ειδικοτήτων αυτών, οπότε παραμένουν κανονικά  στην οργανική τους θέση όλοι, εκτός και αν οι ίδιοι έχουν ζητήσει βελτίωση και την πάρουν.

Η μοναδική περίπτωση που χάνεται η οργανική θέση είναι αν καταργηθεί η σχολική μονάδα, και βέβαια πρέπει οι συνάδελφοι  να κάνουν οπωσδήποτε αίτηση άρσης  υπεραριθμίας και αίτηση για οργανικό κενό,  αλλιώς θα βρεθούν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ( Στο νομό Κυκλάδων δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση).

Στο σημείο αυτό επισημαίνω ότι σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 14,οι εκπαιδευτικοί της Α/βάθμιας εκπαίδευσης  μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται για τους εκπαιδευτικούς της Β/θμιας εκπαίδευσης  

 

2)     Να κάνει  δήλωση άρσης  υπεραριθμίας γιατί θέλει  να φύγει από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και τον ενδιαφέρουν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στην ίδια ομάδα σχολείων με το δικό του ή στην όμορη ομάδα Τότε: οι υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα (πριν από τις τοποθετήσεις των μετατιθέμενων-αιτούντων βελτίωση) συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων  μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους

ü   σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και

ü   όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τότε μόνο σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

 

Προσοχή: Αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων, δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε σχολείο της όμορης ομάδας.

 

Ιδιαίτερη διευκρίνιση: Στην παράγραφο 8 του άρθρου 14 αναφέρεται:

     « Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της   Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή».

Δηλαδή όσοι υπεράριθμοι τοποθετηθούν σε νέα οργανική και δεν υπηρετήσουν για κάποιο λόγο, θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης για την επόμενη χρονιά.

3)     Όποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία (ίδια ομάδα-όμορη)τότε κάνει δήλωση για τοποθέτηση-βελτίωση θέσης (αν δεν έκανε τον Νοέμβριο) και συνεξετάζεται ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση λόγω μετάθεσης στη βάση των αριθμών μονάδων μετάθεσης (εδώ δε χρειάζεται να έχει υπηρετήσει την οργανική του θέση).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ.  Αν κάποιος υπεράριθμος τοποθετήθηκε  με τη διαδικασία άρσης της υπεραριθμίας μετά από αίτηση του σε οργανικό κενό σχολικής μονάδας τότε μπορεί αν θέλει εκ νέου  αμέσως μετά ,εφόσον έκανε αίτηση το Νοέμβριο για βελτίωση θέσης, να διεκδικήσει νέα τοποθέτηση-βελτίωση θέσης συνεξεταζόμενος ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτησης λόγω μετάθεσης.

 

        ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 

Οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν οπωσδήποτε τις ομάδες των σχολείων και τις αντίστοιχες όμορες ομάδες σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, όπως βέβαια και την περιοχή μετάθεσής τους.( π.χ.  στη Σαντορίνη μια ομάδα σχολείων είναι τα σχολεία των Φηρών , όμορες ομάδες της Μεσσαριάς και του Εμπορείου ενώ η περιοχή μετάθεσης είναι όλη η Β΄ Κυκλάδων)

 

Συνάδελφοι, πιστεύω ότι με τα παραπάνω διευκρινιστικά, λύνονται οι όποιες απορίες έχετε στο ζήτημα των οργανικά υπεραρίθμων,  και βέβαια πάντα στη διάθεσή σας αν χρειάζεται κάποια περαιτέρω διευκρίνιση.

¨Οσον αφορά στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν( μεταθέσεις, τοποθετήσεις, βελτιώσεις, αποσπάσεις κλπ) ισχύουν όσα στο προηγούμενο ενημερωτικό αναφέρω ( Μεταθέσεις Μοριοδότηση Διευκρινίσεις-Επισημάνσεις) , και ανάλογα με την εξέλιξη των υπηρεσιακών μεταβολών, θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

 

Συνάδελφοι,

 

Σε μια συγκυρία την χειρότερη μετά την μεταπολίτευση,  που η πολιτεία απαξιώνει  παιδαγωγικά, επιστημονικά και οικονομικά τους εκπαιδευτικούς και το Δημόσιο σχολείο, η δυναμική, με συνέπεια και συνέχεια, αντίσταση είναι μονόδρομος. Συγχρόνως η αποδοχή των λαθεμένων επιλογών και πρακτικών, η ειλικρινής και δημόσια αυτοκριτική και η απαλλαγή των σωματείων και των εργαζομένων από την κομματική χειραγώγηση, και τους τυχοδιώκτες πατερναλιστές «συνδικαλιστές», αποτελούν προαπαιτούμενο  στην προσπάθεια επανάκτησης της συλλογικότητάς μας και της δυναμικής συσπείρωσης, για να αντισταθούμε στην προσπάθεια ολοκληρωτικής πλέον κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους και να αντιμετωπίσουμε την πρωτοφανή  νεοφιλελεύθερη επίθεση και λεηλάτηση όλων όσων με αγώνες κατέκτησε ο κλάδος μας.

 

 

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Φιρτινίδης Χρήστος

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων

Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s