Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματι κών Προσόντων για τη Δια Βίου Μά θηση


Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματι κών Προσόντων για τη Δια Βίου Μά θηση

Πε ριγραφικοί δε ίκτες που ορίζουν τα επίπεδ α στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματι κών Προσόντων (ΕΠΕΠ)

Καθένα από τα 8 επίπεδα ορίζεται

βάσει συνόλου περιγραφικών δεικτών,

οι οποίοι προσδιορίζουν τα μαθησιακά

αποτελέσματα που αντιστοιχούν

στα προσόντα του συγκεκριμένου

επιπέδου σε οποιοδήποτε σύστημα

επαγγελματικών προσόντων.

Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες

Στο ΕΠΕΠ, οι γνώσεις περιγράφονται

ως θεωρητικές ή/και αντικειμενικές.

Στο ΕΠΕΠ, οι δεξιότητες περιγράφο-

νται ως γνωστικές (χρήση λογικής,

διαισθητικής και δημιουργικής

σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη

χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη

χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων

και οργάνων).

Στο ΕΠΕΠ, η περιγραφή ως προς τις

ικανότητες αφορά την υπευθυνότη-

τα και την αυτονομία.

Επίπεδο 1

Τα μαθησιακά αποτελέσμα-

τα που αντιστοιχούν στο

επίπεδο 1

είναι τα εξής:

> βασικές γενικές γνώσεις > βασικές δεξιότητες που απαιτούνται

για την εκτέλεση απλών εργασιών

> εργασία ή σπουδή υπό άμεση

επίβλεψη σε δομημένο πλαίσιο

Επίπεδο 2

Τα μαθησιακά αποτελέσμα-

τα που αντιστοιχούν στο

επίπεδο 2

είναι τα εξής:

> βασικές αντικειμενικές γνώσεις ενός

πεδίου εργασίας ή σπουδής

> βασικές γνωστικές και πρακτικές

δεξιότητες που απαιτούνται για την

αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών

με σκοπό την εκτέλεση εργασιών

και την επίλυση συνήθων προβλη-

μάτων με τη χρήση απλών κανόνων

και εργαλείωνν

> εργασία ή σπουδή υπό επίβλεψη και

με κάποια αυτονομία

Επίπεδο 3

Τα μαθησιακά αποτελέσμα-

τα που αντιστοιχούν στο

επίπεδο 3

είναι τα εξής:

> γνώση αντικειμενικών στοιχείων,

αρχών, διαδικασιών και γενικών

εννοιών σε ένα πεδίο εργασίας ή

σπουδής

> φάσμα γνωστικών και πρακτικών

δεξιοτήτων που απαιτούνται για την

εκτέλεση εργασιών και την επίλυση

προβλημάτων με επιλογή και εφαρ-

μογή βασικών μεθόδων, εργαλείων,

υλικών και πληροφοριών

> ανάληψη ευθύνης για την εκπλήρω-

ση καθηκόντων στην εργασία ή στη

σπουδή

> προσαρμογή της προσωπικής συ-

μπεριφοράς στις περιστάσεις κατά

την επίλυση προβλημάτων

Επίπεδο 4

Τα μαθησιακά αποτελέσμα-

τα που αντιστοιχούν στο

επίπεδο 4

είναι τα εξής:

> Αντικειμενικές και θεωρητικές γνώ-

σεις γενικού φάσματος σε ένα πεδίο

εργασίας ή σπουδής

> φάσμα γνωστικών και πρακτικών

δεξιοτήτων που απαιτούνται για την

εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριμένα

προβλήματα σε ένα πεδίο εργασίας

ή σπουδής

> άσκηση αυτοδιαχείρισης βάσει κα-

τευθύνσεων σε περιβάλλοντα εργα-

σίας ή σ

Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες

Στο ΕΠΕΠ, οι γνώσεις περιγράφονται

ως θεωρητικές ή/και αντικειμενικές.

Στο ΕΠΕΠ, οι δεξιότητες περιγράφο-

νται ως γνωστικές (χρήση λογικής,

διαισθητικής και δημιουργικής

σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη

χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη

χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων

και οργάνων).

Στο ΕΠΕΠ, η περιγραφή ως προς τις

ικανότητες αφορά την υπευθυνότη-

τα και την αυτονομία.

Επίπεδο 1

Τα μαθησιακά αποτελέσμα-

τα που αντιστοιχούν στο

επίπεδο 1

είναι τα εξής:

> βασικές γενικές γνώσεις > βασικές δεξιότητες που απαιτούνται

για την εκτέλεση απλών εργασιών

> εργασία ή σπουδή υπό άμεση

επίβλεψη σε δομημένο πλαίσιο

Επίπεδο 2

Τα μαθησιακά αποτελέσμα-

τα που αντιστοιχούν στο

επίπεδο 2

είναι τα εξής:

> βασικές αντικειμενικές γνώσεις ενός

πεδίου εργασίας ή σπουδής

> βασικές γνωστικές και πρακτικές

δεξιότητες που απαιτούνται για την

αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών

με σκοπό την εκτέλεση εργασιών

και την επίλυση συνήθων προβλη-

μάτων με τη χρήση απλών κανόνων

και εργαλείωνν

> εργασία ή σπουδή υπό επίβλεψη και

με κάποια αυτονομία

Επίπεδο 3

Τα μαθησιακά αποτελέσμα-

τα που αντιστοιχούν στο

επίπεδο 3

είναι τα εξής:

> γνώση αντικειμενικών στοιχείων,

αρχών, διαδικασιών και γενικών

εννοιών σε ένα πεδίο εργασίας ή

σπουδής

> φάσμα γνωστικών και πρακτικών

δεξιοτήτων που απαιτούνται για την

εκτέλεση εργασιών και την επίλυση

προβλημάτων με επιλογή και εφαρ-

μογή βασικών μεθόδων, εργαλείων,

υλικών και πληροφοριών

> ανάληψη ευθύνης για την εκπλήρω-

ση καθηκόντων στην εργασία ή στη

σπουδή

> προσαρμογή της προσωπικής συ-

μπεριφοράς στις περιστάσεις κατά

την επίλυση προβλημάτων

Επίπεδο 4

Τα μαθησιακά αποτελέσμα-

τα που αντιστοιχούν στο

επίπεδο 4

είναι τα εξής:

> Αντικειμενικές και θεωρητικές γνώ-

σεις γενικού φάσματος σε ένα πεδίο

εργασίας ή σπουδής

> φάσμα γνωστικών και πρακτικών

δεξιοτήτων που απαιτούνται για την

εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριμένα

προβλήματα σε ένα πεδίο εργασίας

ή σπουδής

> άσκηση αυτοδιαχείρισης βάσει κα-

τευθύνσεων σε περιβάλλοντα εργα-

σίας ή σπουδής που είναι συνήθως

προβλέψιμα, αλλά υπόκεινται σε

αλλαγές

> επίβλεψη της συνήθους εργασίας

άλλων ατόμων, αναλαμβάνοντας

κάποια ευθύνη για την αξιολόγηση

και τη βελτίωση των δραστηριοτή-

των εργασίας ή σπουδής

πουδής που είναι συνήθως

προβλέψιμα, αλλά υπόκεινται σε

αλλαγές

> επίβλεψη της συνήθους εργασίας

άλλων ατόμων, αναλαμβάνοντας

κάποια ευθύνη για την αξιολόγηση

και τη βελτίωση των δραστηριοτή-

των εργασίας ή σπουδής

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματι κών Προσόντων για τη Δια Βίου Μά θηση

Πε ριγραφικοί δε ίκτες που ορίζουν τα επίπεδ α στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματι κών Προσόντων (ΕΠΕΠ)

Καθένα από τα 8 επίπεδα ορίζεται

βάσει συνόλου περιγραφικών δεικτών,

οι οποίοι προσδιορίζουν τα μαθησιακά

αποτελέσματα που αντιστοιχούν

στα προσόντα του συγκεκριμένου

επιπέδου σε οποιοδήποτε σύστημα

επαγγελματικών προσόντων.


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s