Το εγκόλπιο του νεοδιόριστου Εκπαιδευτικού Π.Ε.


Το εγκόλπιο του νεοδιόριστου Εκπαιδευτικού Π.Ε. – Ένας χρήσιμος οδηγός – αφιέρωμα στο νεοδιόριστο εκπαιδευτικό της Π.Ε., του αιρετού Γιώργου Δημητρακόπουλου

24/08/2010

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Πειραιά – http://users.sch.gr/dimitrako 1

 Το εγκόλπιο του νεοδιόριστου Εκπαιδευτικού Π.Ε. 

Ένας χρήσιμος οδηγός – αφιέρωμα στο νεοδιόριστο εκπαιδευτικό της Π.Ε.. 

Γιατί, «συνδικαλιστής σημαίνει προσφορά και όχι επάγγελμα»! 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Διορισμός

2. Τοποθέτηση

_ Προσωρινή τοποθέτηση

_ Οριστική τοποθέτηση

_ Κριτήρια και μονάδες τοποθέτησης

3. Δοκιμαστική υπηρεσία – Μονιμοποίηση

4. Άδειες εκπαιδευτικών

_ Κανονική

_ Μηχανογραφική

_ Ειδικές

_ Μητρότητας

_ Αναρρωτικές

_ Για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους

_ Εξετάσεων

_ Διευκόλυνσης

_ Άνευ αποδοχών

_ Αιμοδοτική 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Ο διορισμός είναι ατομική διοικητική πράξη, γίνεται σε μια αφηρημένη οργανική θέση και δημοσιεύεται (περιληπτικά) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.). Η αποδοχή του διορισμού γίνεται με την ορκωμοσία εντός 30 ημερών (από την κοινοποίηση του διορισμού). Μετά την ορκωμοσία ο υπάλληλος αναλαμβάνει υπηρεσία, οπότε και αρχίζει να μισθοδοτείται. Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας (άρθρο 19, παρ. 3 του Ν. 3528/07).

Παράταση διορισμού

Για τους διοριζόμενους εκπαιδευτικούς η προθεσμία για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας μπορεί να παρατείνεται μέχρι και τις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους από το διορισμό τους (άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 2986/02). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ισχύς του διορισμού ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσής του στο Φ.Ε.Κ.. Αν ο διοριζόμενος δεν δώσει τον όρκο στις προαναφερόμενες προθεσμίες, ο διορισμός ανακαλείται. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί παραιτούνται μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης διορισμού τους διαγράφονται από τους πίνακες  ιοριστέων και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης για εγγραφή στους πίνακες αυτούς αν δεν παρέλθει διετία από την παραπάνω ημερομηνία (Π.Δ. 144/97). 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοποθετείται σε κενή θέση Σχολικής Μονάδας με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 3848/10).

2. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη Σχολική Μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών (άρθρο 4, παρ. 4 του Ν. 3848/10). 

Α. Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Μεταβατικές διατάξεις 

Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3848/10, ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τίθεται στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και τοποθετείται

προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου σε κενή θέση Σχολικής Μονάδας της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης διετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων

εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε Σχολική Μονάδα της Περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους διοριζόμενους να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία. Οι διοριζόμενοι καλύπτουν λειτουργικά κενά σχολείων της περιοχής

διορισμού τους, μπορεί όμως να διατεθούν, για εξαιρετικές  υπηρεσιακές ανάγκες, και σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε..

Η τοποθέτηση των νεοδιόριστων γίνεται με την παρακάτω σειρά: 

Α) Ειδικές κατηγορίες 

Kατά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών τοποθετούνται, κατά

προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους:

1. Oι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρύκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει  μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σύνδρομο DOWN και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση B/θμιας  Yγειονομικής Eπιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

2. Oι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση B/θμιας Yγειονομικής Eπιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

3. Οι πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική μορφή αναιμίας τυγχάνουν των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν κατά νόμο όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία (άρθρο 17 του Ν. 3402/2005).

4. Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από «σκλήρυνση κατά πλάκας»

προτάσσονται κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, αμέσως μετά τους υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία (άρθρο 1, παρ. 8 του Ν. 3194/03).

5. Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από τις ασθένειες: »Von Willebrand», «Hodgkin» και »Non – Hodgkin» (αρ. 19/18-9-08 Απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας). 

Β) Λοιποί εκπαιδευτικοί

Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψηφίους, προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από:

_ οικογενειακούς λόγους,

_ συνυπηρέτηση

_ εντοπιότητα (βλ. παρακάτω: «κριτήρια και μονάδες οποθέτησης»).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που συντρέχουν κατά κριτήριο αν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση,

β) στην εντοπιότητα,

γ) στους οικογενειακούς λόγους,

δ) στη συνολική υπηρεσία και

ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων που υπηρέτησαν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται

υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της

Κυβέρνησης. 

Β. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

(Π.Δ 50/96 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δτα 100/97 και 39/98) 

Η τοποθέτηση του εκπαιδευτικού γίνεται με ειδική, ατομική διοικητική πράξη την οποία εκδίδει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΠΕ).

Η δήλωση για οριστική τοποθέτηση υποβάλλεται το Νοέμβριο (1 έως 30) του επόμενου έτους από το διορισμό, χωρίς να αναγράφονται στη δήλωση προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός καταθέτει και τα όποια δικαιολογητικά στοιχεία (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.τ.λ.) έχει στη διάθεσή του. Κατ’

εξαίρεση, πιστοποιητικό για την απόκτηση νεογέννητου παιδιού λαμβάνεται υπόψη, αν κατατεθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων ελέγχουν την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και αφού προσδιορίσουν τις μονάδες τοποθέτησης κάθε εκπαιδευτικού (βλ. παρακάτω «μονάδες τοποθέτησης») αποστέλλουν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. μέχρι 15 Φεβρουαρίου

τους πίνακες των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση. 

Η οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών γίνεται σε τρεις φάσεις:

1Η ΦΑΣΗ: Το Π.Υ.Σ.Π.Ε., αφού τοποθετήσει τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με ανακοίνωσή του καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που έκαναν δήλωση οριστικής τοποθέτησης να υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία αναγράφουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν. Μετά την εξέταση των δηλώσεων το Π.Υ.Σ.Π.Ε. ανακοινώνει τις θέσεις που παραμένουν κενές.

2Η ΦΑΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση, αλλά δεν κατέστη δυνατό να

τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησής τους μπορούν, αν το επιθυμούν να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους.

3Η ΦΑΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολείο της προτίμησής τους, τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις,

παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε..

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι εκπαιδευτικοί που δεν υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες τοποθέτησης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.). Κατόπιν αυτού τοποθετούνται υποχρεωτικά οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες τοποθέτησης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. 

Κριτήρια και μονάδες τοποθέτησης

(Π.Δ 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97) Κριτήρια για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. είναι:

Α. Συνολική υπηρεσία (2,5 μονάδες για κάθε χρόνο)

Για τον υπολογισμό της συνολικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη:

– Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπαίδευσης του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. από το ΦΕΚ διορισμού του εκπαιδευτικού μέχρι 31 Αυγούστου του επόμενου έτους από το διορισμό τους, εφόσον ανέλαβε υπηρεσία εντός του Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά το Σεπτέμβριο, από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

♦ Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού καθώς και σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου.

♦ Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στο Δημόσιο με ωριαία αντιμισθία. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή τις προσφερθείσες ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρονομαστή το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που ισχύει κατά το χρόνο υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης.

♦ Ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

♦ Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον αυτή λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

♦ Ο χρόνος της γονικής άδειας, της άδειας κυοφορίας, ο χρόνος των αναρρωτικών αδειών με ή χωρίς αποδοχές καθώς και ο χρόνος των εκπαιδευτικών αδειών.

♦ Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 2817/00). Η προϋπηρεσία των καθηγητών ξένων γλωσσών στο Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο και Ινστιτούτο Γκαίτε αναγνωρίζεται σαν υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία (άρθρο 8, παρ. 17 του Ν. 2817/00).

Προϋπηρεσία Αναπληρωτή ή Ωρομίσθιου

ως προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή

που προσφέρθηκε (άρθρο 2 του Ν. 3687/08, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν.

3848/10):

_ στα Δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας

του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

_ στα Μουσικά σχολεία,

_ στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,

_ στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,

_ στα Ναυτικά Λύκεια,

_ στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,

_ στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

_ στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,

_ στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,

_ σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει

προσφερθεί μέχρι 31-8-2005,

_ για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,

_ για την εφαρμογή των προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Πρόσθετης

Διδακτικής Στήριξης,

_ στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του Ν.2525/1997, και

_ στα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που τελούν

υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8

του Ν. 2817/2000,

_ στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),

_ στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά

την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με

τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3699/2008, για την υλοποίηση προγραμμάτων

για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο εκάστοτε

υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

Φορέας πρόσληψης για προσμέτρηση προϋπηρεσίας

Προσμέτρηση των υπηρεσιών γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από:

o Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή από τις

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

o Τους αρμόδιους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορείς στα Ολοήμερα Σχολεία

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και για την εφαρμογή των προγραμμάτων

Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.

o Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια

Ναυτικά Λύκεια πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων.

o Τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων για τις

σχολές και τα τμήματα αυτής.

o Τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το ΙΔΕΚΕ για τα Σχολεία Δεύτερης

Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου

εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου.

o Φορείς των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η

λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε

κράτος, Υπουργείου.

o Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ.,

o Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση

προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

_ Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των μονάδων

τοποθέτησης του εκπαιδευτικού για συνολική υπηρεσία, μόνο αν είναι αναγνωρισμένη.

_ Χρόνος ίσος ή και μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης

μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη. Όπου κατά τον

υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθμός με

δεκαδικό μέρος, διατηρούνται μόνο τα δύο πρώτα ψηφία του. Οι μονάδες μετάθεσης

από τη συνολική υπηρεσία προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμισι (2,5) για κάθε

χρόνο υπηρεσίας. 

Β. Οικογενειακοί λόγοι 

♦ Έγγαμος ή ευρισκόμενος σε χηρεία ή διαζευγμένος ή σε διάσταση ή άγαμος γονέας

εκπαιδευτικός στον οποίο έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανηλίκων ή

σπουδαζόντων παιδιών λαμβάνει τέσσερις (4) μονάδες

♦ Πρώτο παιδί 4 μονάδες

♦ Δεύτερο παιδί 4 μονάδες

♦ Τρίτο παιδί 6 μονάδες

♦ Τέταρτο και πάνω παιδί 7 μονάδες για το καθένα

ΠΡΟΣΟΧΗ:

_ Ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.

_ Σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του

εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της

ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν

για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Για την απόδειξη αυτών

απαιτείται πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος

κατά περίπτωση. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της

ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. 

Γ. Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης στις έδρες των σχολείων (Μ.Σ.Δ.)_ Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι κατηγορίας, κατά περίπτωση υπολογίζονται 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 μονάδες τοποθέτησης, αντίστοιχα.

_ Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος.

_ Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη Σχολική Μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

_ Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη Υπηρεσία, Φορέα ή Νομικό Πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη Σχολική Μονάδα.

_ Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.

_ Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε άλλα σχολεία ως Διευθυντές ή Υποδιευθυντές λαμβάνουν τις μονάδες της θέσης στην οποία άσκησαν ή ασκούν τα καθήκοντά τους.

_ Εκπαιδευτικοί που ασκούν καθήκοντα Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης λαμβάνουν τις μονάδες της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας.

_ Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν παράλληλα σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας, λαμβάνουν τις μονάδες της κατηγορίας των σχολείων, που υπηρέτησαν με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών.

_ Ο χρόνος εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εφόσον

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θεωρείται πραγματική υπηρεσία, υπολογίζεται

για τη χορήγηση μονάδων μετάθεσης συνολικής υπηρεσίας.

_ Ο χρόνος που αφορά αναρρωτικές άδειες με ή χωρίς αποδοχές, άδειες

κύησης και λοχείας και κυοφορίας θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση

του εκπαιδευτικού εκτός εάν πριν από τη χορήγηση της άδειας ο εκπαιδευτικός είχε

αποσπαστεί σε άλλο σχολείο οπότε λαμβάνει τις μονάδες μετάθεσης του σχολείου

στο οποίο αποσπάστηκε.

_ Ο χρόνος άδειας εκπαιδευτικής με αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο

Α’ κατηγορίας (λαμβάνει 1 μονάδα).

_ Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών της σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία

του εξωτερικού θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολεία Α’ κατηγορίας για την Ευρώπη,

της Β’ κατηγορίας για την Αμερική και της Γ’ κατηγορίας για τις υπόλοιπες χώρες

(λαμβάνουν 1,2,3 μονάδες, αντίστοιχα).

_ Όταν ο εκπαιδευτικός υπηρετεί διαδοχικά σε σχολεία της ίδιας κατηγορίας, ο χρόνος

λογίζεται ενιαίος. 

Δ. Συνυπηρέτηση (4 μονάδες) 

Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται για τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του Δήμου ή της

Κοινότητας όπου ζητείται η τοποθέτηση.

_ Προκειμένου περί υπαλλήλων του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ απαιτείται βεβαίωση της

υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με

απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο.

_ Προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών

απαιτείται βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα από την οποία να προκύπτει ότι ο/η

σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η τοποθέτηση τουλάχιστον τα δύο

τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο εκπαιδευτικός που ο/η σύζυγος υπηρετεί ως αναπληρωτής στο Δημόσιο δεν δικαιούται τις μονάδες συνυπηρέτησης σύμφωνα με την 95/91

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

Ε. Εντοπιότητα (4 μονάδες) 

Μονάδες τοποθέτησης από εντοπιότητα υπολογίζονται όταν ο εκπαιδευτικός είναι

δημότης από διετίας του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ζητείται τοποθέτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δεν αρκεί να είναι κανείς μόνιμος κάτοικος του Δήμου. Στη βεβαίωση του Δημάρχου

θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δημότης στο

συγκεκριμένο Δήμο. 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,

που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, διανύουν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας κατά τη

διάρκεια της οποίας απολύονται για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους μόνο μετά

από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρο 40, παρ. 1 του Ν. 3528/07).

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας και ο δόκιμος υπάλληλος

είναι μόνιμος (Συμβούλιο της Επικρατείας 69/1935, 1355/1971, 695/1980).

Οι δόκιμοι υπάλληλοι, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους,

παρακολουθούν Προγράμματα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης (άρθρο 40, παρ.2 του Ν. 3528/07).

Ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός υπηρετεί επί δύο έτη ως δόκιμος

εκπαιδευτικός προκειμένου να προετοιμασθεί για να αναλάβει πλήρως το διδακτικό και

παιδαγωγικό του έργο. Η προετοιμασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξοικείωση του

νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και την εισαγωγική

επιμόρφωση (άρθρο 4, παρ.5 του Ν. 3848/10).

Για την καθοδήγηση και υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού

ορίζεται από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο σε συνεργασία με τον Διευθυντή της σχολικής

μονάδας ο μέντοράς του. Ο μέντορας πρέπει να έχει μεγάλη εκπαιδευτική και

διδακτική εμπειρία και να υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην ίδια σχολική μονάδα ή την ίδια

ομάδα σχολείων (άρθρο 4, παρ. 6 του Ν. 3848/10).

Το περιεχόμενο και η διάρκεια της εισαγωγικής επιμόρφωσης, τα ειδικότερα

προσόντα των μεντόρων, ο τρόπος επιλογής τους, τα ειδικότερα καθήκοντά τους, καθώς

και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

(άρθρο 4, παρ. 7 του Ν. 3848/10).

Στο τέλος του δεύτερου έτους ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός αξιολογείται

ώστε να κριθεί αν είναι κατάλληλος να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός. Τα όργανα, η

διαδικασία και τα ειδικότερα κριτήρια μονιμοποίησης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών,

καθώς και τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, που

εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

(άρθρο 4, παρ. 8 του Ν. 3848/10).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν ο νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α΄ του

άρθρου 16 του Ν. 1566/1985 (άρθρο 4, παρ. 9 του Ν. 3848/10):

α5. Εκπαιδευτικοί που κρίνονται, κατά τις αξιολογικές κρίσεις, ακατάλληλοι για την

προσφορά διδακτικού έργου, μπορεί όμως να κριθούν ως επαρκείς για την άσκηση

διοικητικού έργου, παραπέμπονται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης στο

Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις της

επόμενης παραγράφου.

6. Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εξετάζει όλα τα στοιχεία του φακέλου, καλεί σε

ακρόαση τον κρινόμενο και μπορεί να εξετάζει κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Αν ο

εκπαιδευτικός κριθεί απολυτέος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων απολύεται για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Αν το

Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι ο κρινόμενος δεν είναι κατάλληλος για το

έργο του εκπαιδευτικού ή έχει σοβαρούς λόγους υγείας, κρίνεται όμως επαρκής για την

προσφορά διοικητικής υπηρεσίας, μπορεί να αποφασίσει τη μετάταξή του σε

προσωρινή θέση διοικητικού προσωπικού των Διευθύνσεων ή Γραφείων της Εκπαίδευσης,

εφόσον έχει υπερεπταετή και δεν συμπλήρωσε εικοσιπενταετή πραγματική

συντάξιμη υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται προσωρινή θέση διοικητικού

προσωπικού με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων και Οικονομικών, την οποία καταλαμβάνει ο μετατασσόμενος. Η θέση αυτή

καταργείται με την αποχώρησή του από την υπηρεσία».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

1. Στους εκπαιδευτικούς που έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή για τους οποίους υφίσταται

πειθαρχική εκκρεμότητα, για τη μονιμοποίηση ή μη αποφαίνεται το Υπηρεσιακό

Συμβούλιο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας.

2. Κατά της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την απόλυση δοκίμου υπαλλήλου,

καθώς και κατά της απόφασης περί μη μονιμοποίησής του επιτρέπεται η άσκηση

προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 40, παρ. 4 του Ν. 3528/07). 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Κανονική άδεια 

Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, μπορούν να πάρουν

κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) ημέρες κατά ημερολογιακό έτος (άρθρο 48, παρ.

4 του Ν. 3528/07). Την ανωτέρω άδεια δικαιούνται και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με

μερική ή ολική διάθεση έως τη λήξη του διδακτικού έτους σε Διευθύνσεις και

Γραφεία Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Η άδεια ζητείται με αίτηση προς τον Προϊστάμενο που είναι και ο μόνος αρμόδιος

να εγκρίνει ή όχι την άδεια αυτή. Είναι αυτονόητο ότι η κανονική άδεια ζητείται εκ των

προτέρων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογηθεί – εκ των υστέρων – απουσία εκπαιδευτικού από το σχολείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

o Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε πολιτικά γραφεία, στο Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, στις

Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης κ.τ.λ., δικαιούνται την προβλεπόμενη από το

άρθρο 48, παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα, κανονική άδεια.

o Οι ως άνω εκπαιδευτικοί που δεν έχουν κάνει χρήση της κανονικής τους άδειας και

επιστρέφουν στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα δεν μπορούν να κάνουν χρήση της

άδειας αυτής (546/2005 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.). 

Μηχανογραφική άδεια 

Υπάλληλος ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται μπροστά σε

οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών

του ημερήσιου ωραρίου εργασίας δικαιούται μηχανογραφική άδεια, μετά πλήρων

αποδοχών, μιας (1) ημέρας ανά δίμηνο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο

το οποίο αφορά. Εφόσον η άδεια αυτή δεν εξαντληθεί στο διάστημα αυτό, δεν μεταφέρεται

ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο (άρθρο 50, παρ. 6 του Ν. 3528/07).

Ειδικές άδειες

1. Για γέννηση τέκνου

Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών σε περίπτωση γέννησης

τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν

έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του (άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 3801/09).

2. Για γάμο

Οι εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωμα άδειας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε

περίπτωση γάμου (άρθρο 50, παρ. 1 του Ν. 3528/07). Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως

πριν ή μετά την τέλεση του γάμου.

3. Για θάνατο συζύγου ή συγγενούς έως β’ βαθμού

Οι εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωμα άδειας με αποδοχές τριών (3) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β΄ βαθμού (άρθρο 50, παρ. 1 του Ν. 3528/07). Συγγενείς β’ βαθμού θεωρούνται: οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι πάπποι τόσο εξ αίματος όσο και εξ αγχιστείας.

4. Για νόσημα που χρήζει περιοδικής νοσηλείας

Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται

ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο (άρθρο 50, παρ. 2

του Ν. 3528/07). Η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον υπάρχουν οι εξής

προϋποθέσεις:

_ Γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται

αιτιολογημένα ότι η πάθηση, από την οποία πάσχει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ή κάποιο

τέκνο του, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή

ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

_ Προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η άδεια χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά

νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ανεξάρτητα αν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας

(άρθρο 50, παρ. 3 του Ν. 3528/07). Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να

προσκομίσει σχετική γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τμήμα Δημόσιου Νοσοκομείου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Στην περίπτωση πάθησης του τέκνου μπορούν και οι δύο γονείς να κάνουν χρήση

της άδειας αυτής, καθορίζοντας με κοινή τους δήλωση ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση

της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί

να υπερβεί τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες ετησίως και για τους δύο. Επιπλέον, ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα κάθε φορά στη σχετική αίτηση χορήγησης πόσες ημέρες της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 22 ημερών έχει κάνει ήδη χρήση ο ή

η σύζυγός του στην υπηρεσία όπου εργάζεται. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την εν λόγω άδεια δικαιούται ο γονέας

που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου που χρήζει τακτικής μετάγγισης ή περιοδικής νοσηλείας

Άδειες μητρότητας

1. Για προγεννητικό έλεγχο

Άδεια για προγεννητικό έλεγχο δίνεται αν οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας (Π.Δ. 176/97).

2. Άδεια κύησης

Στις υπαλλήλους που κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας δύο (2) μήνες πριν τον τοκετό. Η άδεια χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον

πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.

Επαπειλούμενη κύηση

Σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης, χορηγείται αναρρωτική άδεια με πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτή και η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.τ.λ.) (Ν. 3205/03).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την

εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας

με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και Διευθυντή γυναικολογικής ή

μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος (άρθρο 52, παρ. 3 του Ν. 3528/07).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Δεν είναι δυνατή η χορήγηση της ανωτέρω άδειας μόνο με βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και Διευθυντή ιδιωτικού Μαιευτηρίου (496/2007, Γνωμοδότηση του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

3. Άδεια λοχείας

• Στις υπαλλήλους που κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών (άρθρο 52, παρ. 2 του Ν 3528/07).

_ Σε περίπτωση πρώιμου ή πρόωρου τοκετού που πραγματοποιείται μετά την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και πριν την έναρξη της άδειας κύησης – και ανεξάρτητα από την έκβαση του εμβρύου – πρέπει να χορηγείται η τρίμηνη άδεια λοχείας. Η απώλεια του νεογνού που πραγματοποιείται μετά την έναρξη της άδειας

κύησης δεν επηρεάζει τη συνολική πεντάμηνη άδεια μητρότητας (79034/Δ2/18-06- 08, έγγραφο του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.).

_ Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά έναν (1) μήνα

για κάθε τέκνο πέραν του ενός (άρθρο 18, παρ. 1 του Ν. 3801/09).

_ Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου (4ο και άνω), η μετά τον τοκετό

άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο μήνες (άρθρο 52, παρ. 1 του Ν.

3528/07).

4. Άδεια ανατροφής παιδιού

♦ Ο γονέας υπάλληλος – εκπαιδευτικός – δικαιούται άδεια εννέα μηνών με αποδοχές

(άρθρο 53, παρ. 2 του Ν. 3528/07) ή τις διευκολύνσεις: α) μείωση του διδακτικού

ωραρίου κατά δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως για δύο έτη (Ν. 2083/92) και β) απαλλαγή

από τις πρόσθετες εξωδιδακτικές εργασίες για δύο έτη (άρθρο 13 του Ν. 1566/85).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή του ενός ευεργετήματος αποκλείει τη χρήση του άλλου και

μόνο κατ’ εξαίρεση και για λόγους πολύ σοβαρούς επιτρέπεται για μόνο μια φορά η αλλαγή στην πρώτη προτίμηση, όταν αντί του μειωμένου ωραρίου ζητείται η χρήση της άδειας που απομένει (50/2001, Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

♦ Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής ή του μειωμένου ωραρίου, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια.

♦ Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια ή τις διευκολύνσεις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση της εννιάμηνης άδειας μπορεί να ασκηθεί από το γονέα – υπάλληλο μέχρι τη συμπλήρωση του τέταρτου έτους της ηλικίας του τέκνου (194/2009, Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

• Την άδεια εννέα (9) μηνών δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός που έχει υιοθετήσει τέκνο (582/2004 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).

• Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η συνεχόμενη άδεια ανατροφής προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.

• Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ως αναπληρωτές έχουν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου κατά δύο ώρες την εβδομάδα, δικαιούνται τμήμα της εννεάμηνης άδειας

ανατροφής τέκνου που αναλογεί (91623/Δ2/12-9-06, έγγραφο του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.) Το τμήμα της δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο: 9 – 0,375 ~ μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση.

• Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, που έχουν κάνει χρήση εννεαμήνου σε άλλο φορέα του

δημοσίου, πριν από το διορισμό τους στην εκπαίδευση, δεν δικαιούνται εκ νέου

χορήγηση του εννεαμήνου για το ίδιο τέκνο (91623/Δ2/12-9-06, έγγραφο του

Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.). Εφόσον, όμως, έχουν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου μέχρι και δύο (2) έτη, τότε το τμήμα της δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο:

9 – 0,25 χ μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση.

Σε περίπτωση που έκανε χρήση μειωμένου ωραρίου πέραν των δύο (2) ετών, τότε το

τμήμα της δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο:

6 – 0,125 χ μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση.

• Εκπαιδευτικός του οποίου η σύζυγος εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου (π.χ.

αναπληρώτρια) δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων για όσο διάστημα αυτή

εργάζεται, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν κάνει χρήση ανάλογων διευκολύνσεων. Αν,

όμως, η σύζυγος εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης (π.χ. ωρομίσθια) και δεν

κάνει χρήση διευκολύνσεων, τότε ο σύζυγος δικαιούται να κάνει χρήση της

διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το ήμισυ (1/2)

των προβλεπομένων. Εφόσον η σύζυγος του πατέρα εκπαιδευτικού στον οποίο έχουν

χορηγηθεί οι προηγούμενες διευκολύνσεις σταματήσει να εργάζεται, τότε αυτός

επιστρέφει στην υπηρεσία του και δεν διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των τυχόν

υπολειπόμενων διευκολύνσεων (54501/Δ2/24-4-08, έγγραφο του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ).

• Αν η σύζυγος του εκπαιδευτικού ή ο σύζυγος της εκπαιδευτικού εργάζεται στον ιδιωτικό

τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η

σύζυγος εκπαιδευτικός δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου

ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος

αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος

που αυτά υπολείπονται των προβλεπομένων στην παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.

3528/07.

Ως εργασία στον ιδιωτικό τομέα νοείται η εξαρτημένη μισθωτή εργασία, καθώς και η άσκηση κάποιου ελευθέριου επαγγέλματος (άρθρο 48, παρ. 1 του Ν. 2238/1994):

ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας,

δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού

επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωλόγου, γεωπόνου,

δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα,

ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη, γλύπτη ή ζωγράφου ή

σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού,

καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη,

σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή,

ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου

και εμπειρογνώμονα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, ελευθέρια επαγγέλματα

θεωρούνται και το αγροτικό επάγγελμα, καθώς και η άσκηση ατομικής επιχειρηματικής

δραστηριότητας (ατομική επιχείρηση). Για τη διαπίστωση της ατομικής επιχειρηματικής

δραστηριότητας είναι απαραίτητη και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την οικεία

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή το οικείο Επιμελητήριο (79034/Δ2/18-6-08, έγγραφο

του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.). Εάν, σύζυγος του υπαλλήλου απασχολείται με σύμβαση ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ανάθεση έργου σε φορέα του δημοσίου ή ιδιωτικού

τομέα, ο υπάλληλος δύναται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων μόνο για το χρονικό

διάστημα που διαρκεί η σύμβαση της συζύγου (ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346, εγκύκλιος

του ΥΠ.ΕΣ.).

ΣΗΜΕΙωΣΗ:

_ Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 64/2008 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, ο γονέας υπάλληλος που λαμβάνει ήδη τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου και πριν την εξάντλησή τους αποκτά νέο τέκνο, δικαιούται να

λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων για το πρώτο τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο νέο τέκνο

(ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346, εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.). Παραδόξως, το

Υπ.Π._.Β.Μ.Θ. αρνείται – μέχρι τώρα – να συμμορφωθεί με την παραπάνω Γνωμοδότηση η οποία ισχύει για όλους τους _ημοσίους Υπαλλήλους. (Η εν λόγω εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/dimitrako)

_ Αν η σύζυγος του εκπαιδευτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα,

ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου

ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί

ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες διατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση

της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.

_ Τις διευκολύνσεις του μειωμένου ωραρίου ή την άδεια ανατροφής δικαιούται η

μητέρα υπάλληλος ανεξαρτήτως αν εργάζεται ή όχι ο σύζυγός της.

_ Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, ο άλλος

δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της

εννεάμηνης άδειας ανατροφής για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του

μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, πρέπει να προσκομίζει στην υπηρεσία

του τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

_ Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.

_ Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά με το ποιος από τους δύο

γονείς θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής. Στην ίδια

δήλωση θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα που ο καθένας από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση διαδοχικά και συνεχόμενα. Εάν η σύζυγος έχει κάνει χρήση, θα δηλώνεται το είδος της διευκόλυνσης (μειωμένο ωράριο ή εννιάμηνη άδεια ανατροφής), καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα, που αυτή έκανε χρήση.

Τέλος στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται ότι, εφόσον η σύζυγος σταματήσει να εργάζεται, η άδεια θα διακόπτεται και ο σύζυγος εκπαιδευτικός αμέσως θα επιστρέφει στην εργασία του.

_ Βεβαίωση του οικείου εργοδότη σχετικά με το αν η σύζυγος έχει ήδη κάνει

ολικώς ή μερικώς χρήση των δικαιωμάτων της και αν εργάζεται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

_ Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα προκύπτει ρητά η ιδιωτική εργασία που ασκεί η σύζυγος και το καθεστώς απασχόλησης

Τρίμηνη άδεια με αποδοχές

Στις μητέρες που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών, χορηγείται υποχρεωτικά,

ύστερα από αίτησή τους και χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, άδεια χωρίς

αποδοχές μέχρι δύο (2) έτη. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον εφάπαξ με πλήρεις αποδοχές στην  περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω, ανεξάρτητα εάν ο εκπαιδευτικός έχει κάνει χρήση της άδειας άνευ αποδοχών του

προηγούμενου εδαφίου και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή. Για το ίδιο παιδί δικαίωμα χρήσης της άδειας αυτής έχει ο ένας από τους δύο γονείς και για μία φορά στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Την άδεια της παραγράφου αυτής δικαιούνται και γονείς, των οποίων το 3ο τέκνο και άνω γεννήθηκε πριν από την 9η Φεβρουαρίου 2007

(ημέρα δημοσίευσης του Υ.Κ.) και εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή το τέκνο δεν είχε συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών. Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από αίτηση του

εκπαιδευτικού υποχρεωτικά είτε αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας είτε με την έναρξη του σχολικού έτους. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστο ένα μήνα πριν από την έναρξή της (Φ.351.5/65/84800/Δ1/30-06-

08).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι το σύνολο της εν λόγω άδειας άνευ αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων πλέον και των τριών μηνών με πλήρεις αποδοχές, δύναται να χορηγηθεί τόσο συνεχόμενα όσο και τμηματικά. ωστόσο, στην περίπτωση της τμηματικής χορήγησης και προκειμένου να αποτραπούν τυχόν καταχρηστικές συμπεριφορές, καθώς και να διασφαλιστεί ο σκοπός για τον οποίο θεσπίστηκε η εν λόγω άδεια, που δεν είναι άλλος από την αποτελεσματική ανατροφή του τέκνου, η συγκεκριμένη άδεια δεν θα πρέπει να χορηγείται για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός. Εάν και οι δύο γονείς είναι

υπάλληλοι, στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω, οι τρεις μήνες με πλήρεις αποδοχές, χορηγούνται εναλλακτικά είτε μόνο στον ένα γονέα υπάλληλο, ή και στους δύο από κοινού με κατανομή του τριμήνου μεταξύ τους βάσει κοινής δήλωσης που

καταθέτουν στην υπηρεσία τους, ποτέ όμως ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω τρεις μήνες με αποδοχές αποτελούν χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, σε αντίθεση με τους

λοιπούς μήνες της 24μηνης άδειας που είναι άνευ αποδοχών (ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590 /οικ. 14346/29-5-2008, εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.

Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα (άρθρο 52, παρ. 4 του Ν. 3528/07).

Αναρρωτικές άδειες

_ Η αναγνώριση συνεχόμενης ή τμηματικής προϋπηρεσίας, στον ίδιο ή άλλο φορέα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ, ως χρόνου πραγματικής Δημόσιας υπηρεσίας, κατοχυρώνει δικαίωμα λήψης αναρρωτικής άδειας αμέσως μετά το διορισμό (ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346, εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.).

_ Στον τακτικό δημόσιο υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που

τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος (άρθρο 54 του Ν. 3528/07).

Χορήγηση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας

(άρθρο 55 του Ν. 3528/07)

Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται:

♦ Με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως δύο (2)

ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) κατ΄ έτος.

♦ Με γνωμάτευση ιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6)

κατ΄ έτος.

♦ Με γνωμάτευση διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε

φορά και όχι περισσότερες από δέκα (10) κατ΄ έτος.

Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των παραπάνω περιπτώσεων

που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις

δέκα (10) ημέρες το χρόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

_ Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε

δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία

υγειονομική επιτροπή.

_ Στις ίδιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη

δήλωση του υπαλλήλου.

ΣΗΜΕΙωΣΗ: Τις ανωτέρω βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες δικαιούνται και οι υπάλληλοι που δεν έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες υπηρεσία. Σε περίπτωση, που ο υπάλληλος εξαντλήσει τις παραπάνω άδειες πριν από τη συμπλήρωση εξάμηνης συνολικής

υπηρεσίας, λαμβάνει άδεια «άνευ αποδοχών» μέχρι ένα μήνα και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν (άρθρο 30, παρ. 1 του Ν. 3731/08).

Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους

(άρθρο 59 του Ν. 3528/07)

_ Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτησή τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.

_ Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Για τη χορήγηση ειδικών αδειών για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους, είναι αρμόδιοι οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εφόσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του εκπαιδευτικού είναι συμφέρουσα για την υπηρεσία, δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και αφού συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση του εκπαιδευτικού, επίσημη ονομαστική πρόσκληση του εκπαιδευτικού από τον φορέα διοργάνωσης του προγράμματος, σεμιναρίου κτλ. ή πρόγραμμα του σεμιναρίου).

Άδειες εξετάσεων

(άρθρο 60 του Ν. 3528/07)

Στους υπαλλήλους που είναι σπουδαστές, φοιτητές προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί,

χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις

είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κατά ημερολογιακό έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς

κατά την εξεταστική περίοδο που τη ζητά ο ενδιαφερόμενος. Η άδεια χορηγείται για το

χρόνο φοίτησης και για δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο ημερών (η προηγούμενη και η ημέρα της εξέτασης, εφόσον καμία από τις δύο δεν είναι αργία).

♦ Οι υπάλληλοι που παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ μπορούν να λάβουν την εν λόγω άδεια ασχέτως εάν οι εξετάσεις διεξάγονται το Σαββατοκύριακο

(ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346, εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.).

♦ Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν διδακτορική

διατριβή, προκειμένου να συναντηθούν με τον επιβλέποντα καθηγητή, να

παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν. Η άδεια αυτή θα χορηγείται

κάθε φορά μετά από συνεκτίμηση των αναγκών τόσο της υπηρεσίας όσο και της

εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφερομένων (αρ.

ΔΙΔΑΔ/Φ.53.9673/16848/21-4-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.).

♦ Άδεια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκωμοσία των εκπαιδευτικών μετά την

ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ημέρες άδειας

έχουν εξαντληθεί τότε χορηγείται για το σκοπό αυτό κανονική άδεια.

Άδεια διευκόλυνσης

• Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης (άρθρο 53,

παρ. 6 του Ν. 3528/07 ).

• Οι γονέας δημόσιος υπάλληλος δικαιούται – ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι – να απουσιάζει ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία του για να επισκεφτεί το εκπαιδευτικό ίδρυμα των τέκνων του (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) και να ενημερωθεί για την επίδοσή τους. Η συνολική διάρκεια της δικαιούμενης άδειας καθορίζεται ως εξής (αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1262/οικ.23684):

I. Γονέας με ένα (1) παιδί δικαιούται έως τέσσερις (4) ημέρες – με αποδοχές – ετησίως.

II. Γονέας με δύο (2) παιδιά και άνω δικαιούται έως πέντε (5) ημέρες – με αποδοχές – ετησίως. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας (Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια) η

δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

_ Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή εκτός γάμου γέννησης η άδεια χορηγείται στο

γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού.

_ Η άδεια χορηγείται και σε γονείς – υπαλλήλους – που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο

σε παιδικό σταθμό με την προϋπόθεση εκεί να εφαρμόζεται πλήρες πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και να είναι τεσσάρων (4) ετών ή να συμπληρώνει την ηλικία αυτή την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής (79034/Δ2/18-06-08, έγγραφο του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.).

_ Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για

ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς. Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση

στον υπάλληλο.

_ Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λαμβάνουν από κοινού την άδεια, η διάρκεια

της οποίας και για τους δυο δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό αριθμό των ημερών.

Στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας, ο γονέας υπάλληλος πρέπει να

υποβάλει κάθε φορά στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως

υπεύθυνα, πόσες ημέρες ή ώρες της δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει ήδη

χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται. Η υπηρεσία δύναται να ελέγχει την

εγκυρότητα της ανωτέρω δήλωσης.

Άδειες άνευ αποδοχών

_ Ο υπάλληλος δικαιούται να λάβει άδεια μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες, που

προσαυξάνονται σε 8 για δύο τέκνα και σε 10 για περισσότερα από δύο, κατ΄

έτος χωρίς αποδοχές σε περίπτωση ασθενείας εξαρτώμενων παιδιών (ηλικίας έως 16

ετών) ή άλλων μελών της οικογένειας (Ν.1483/84). Ο χρόνος απουσίας λογίζεται ως

χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας (άρθρο 10 του Π.Δτος 193/88).

_ Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, ύστερα από αίτησή του, άδειας άνευ

αποδοχών – μέχρι ένα μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους – εφόσον οι

ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν (άρθρο 51, παρ. 1 του Ν. 3528/07). Ο χρόνος

απουσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

_ Υπάλληλος του οποίου ο/η σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του

Δημοσίου ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε άλλο φορέα του Δημοσίου Τομέα ή σε υπηρεσία της Ε.Ε.,

δικαιούται να πάρει άδεια άνευ αποδοχών μέχρι έξι (6) έτη, εφόσον έχει συμπληρώσει

διετή πραγματική υπηρεσία (άρθρο 51, παρ. 3 του Ν. 3528/07). Ο χρόνος αυτός δεν

λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

_ Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του

αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου (ΑΠΥΣΠΕ, Π.Δ. 1/2003), μπορεί να χορηγείται σε

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς

αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ιδίως

θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς

του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης, τοκετού και μητρότητας,

ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο

εξωτερικό. Άδεια χωρίς αποδοχές, που χορηγείται για τους παραπάνω λόγους, δε

μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από τρία σχολικά έτη (άρθρο 16, Περ. Ε΄, παρ. 1, 2 του Ν. 1566/85).

Αιμοδοτική άδεια

Ο αριθμός των ημερών άδειας που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί λόγω

αιμοδοσίας είναι οι εξής:

_ Εκπαιδευτικός που δίνει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος, δικαιούται

να απουσιάσει από το σχολείο κατά την ημέρα αιμοδοσίας (Φ351/5/33/Δ1/1207/23-1-

1998).

_ Εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη

έκτακτης ανάγκης, καθώς και εκπαιδευτικός που συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική

αιμοληψία, δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, δύο

(2) επιπλέον ημέρες (άρθρο 50, παρ. 5 του Ν. 3528/07). Την άδεια αυτή δικαιούται

και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του

πρωτοβουλία για να προσφέρει αίμα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην

περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η άδεια των δύο ημερών μπορεί να χορηγηθεί είτε συνεχόμενα με το χρόνο αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

 

Χορήγηση αδειών σε αποσπασμένους υπαλλήλους

_ Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι για τη λήψη της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης (εκπαιδευτική άδεια) υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην υπηρεσία που ανήκουν

οργανικά και ταυτόχρονα την κοινοποιούν στην υπηρεσία στην οποία υπηρετούν με

απόσπαση. Η άδεια αυτή χορηγείται από το ΑΠΥΣΠΕ.

_ Οι άδειες άνευ αποδοχών χορηγούνται από την οργανική θέση.

_ Για τις λοιπές άδειες (π.χ. κανονική, αναρρωτική, μητρότητας, ειδικές άδειες κ.τ.λ.), η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία που υπηρετούν με απόσπαση, η οποία αποφαίνεται για τη χορήγησή τους ή μη και γνωστοποιεί την απόφασή της στην υπηρεσία που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, εφόσον χορηγεί την αιτούμενη άδεια.

Αύγουστος 2010


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s