ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ


Α1/14235/10-02-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Συνδικαλιστικές άδειες

Σε συνέχεια του αριθμ. Φ.351.5/42/94335/Δ1/15 – 12 – 2004 εγγράφου μας και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία , σχετικά με τις συνδικαλιστικές άδειες, σας κάνουμε γνωστό ότι το Υπουργείο παρέχει την ευχέρεια στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να κάνουν χρήση των συνδικαλιστικών αδειών που προβλέπονται από το Ν. 1264/1982 προκειμένου να υποβοηθηθούν στην άσκηση των καθηκόντων τους και μέχρι νεωτέρας εξέτασης των διατάξεων του Ν. 2085/1992.

 

Δ2/131909/07-12-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών στο Δ.Σ των Α/θμιων συνδικαλιστικών Ενώσεων

Σε απάντηση του αρ.35/22-11-2006 έγγραφου σας. σχετικά με τη χορήγηση των συνδικαλιστικών αδειών των μελών του Δ.Σ των ΕΛΤΕΕ σας γνωρίζουμε ότι το νομικό πλαίσιο που διέπει τις συνδικαλιστικές άδειες των Δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών είναι ο Ν. 1264/82 (ΦΕΚ. 79 τ.Α`) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα με τους Νόμους 2224/1994 (ΦΕΚ. 12 τ.Α`) και ο Ν.2336/1995 (ΦΕΚ 189 τ.Α`).
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των προαναφερομένων νόμων προκύπτει ότι για τις συνδικαλιστικές άδειες μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2264/1982 όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 2336/1995, έχει εφαρμογή το άρθρο 18 του Ν. 1264/1982 και συνεπώς στους Πρόεδρο. Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων χορηγείται άδεια απουσίας έως πέντε (5) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη τους είναι 500 και πλέον και ως τρεις (3) αν είναι λιγότερα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Δ1/94335/15-12-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Συνδικαλιστικές άδειες

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με συνδικαλιστικές άδειες, και σε απάντηση του αριθμ. 1696/6-9-2004 εγγράφου του 4ου Γραφείου Π. Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σας πληροφορούμε τα εξής:

Μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.2336/95, με τις οποίες επεκτάθηκαν και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα οι ρυθμίσεις του άρθρου 6, παρ. 3 του Ν.2224/94, που αφορούσαν θέματα συνδικαλιστικών αδειών των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα και αναφορικά με τον αριθμό των ημερών συνδικαλιστικής άδειας, που είναι δυνατόν να χορηγούνται στους δημοσίους υπαλλήλους ισχύουν, για τους μετέχοντες στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3 του Ν.2224/94, που ορίζουν τα εξής:

“Χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες

α) στα μέλη της Διοίκησης της πλέον αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους
β) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1500 ψηφίσαντα μέλη, δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα
γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1501-10000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του
δ) στον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτοί οργανώσεις έχουν άνω των 10000 ψηφισάντων μελών για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους
Οι ημέρες των συνδικαλιστικών αδειών είναι αμειβόμενες.”

Για τους μετέχοντες στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 1β του Ν.2086/92, που διαλαμβάνουν ότι:

“Για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, δύο μέρες ανά μήνα, εφόσον έχουν άνω των 1.000 μελών, μία ημέρα ανά μήνα, εφόσον έχουν άνω των 500 μελών και μία ημέρα ανά δίμηνο, αν έχουν μέχρι 500 μέλη”.

 

Ν. 2085/1992 (ΦEK 17ΟΑ`)

Άρθρο 14
Συνδικαλιστικές άδειες

1. Οι συνδικαλιστικές άδειες, που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν. 1264/1982, προκειμένου για πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων που αναφέρονται στην παρ. 1` του άρθρου 30 του ανωτέρω νόμου, ορίζονται ως ακολούθως:
α. Για τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, έξι ημέρες κατά μήνα, και τρεις για τα λοιπά μέλη του διοικητικού τους συμβουλίου, εφόσον οι υπαγόμενες σ` αυτές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν συνολικά άνω των 30.000 μελών, τέσσερις και δύο ημέρες κατά μήνα αντιστοίχως, αν έχουν άνω των 10.000 μελών, δύο και μία ημέρα κατά μήνα αντιστοίχως, αν έχουν άνω των 2.000 μελών, μία ημέρα κατά μήνα για τον πρόεδρο αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία, αν έχουν άνω των 500 μελών και μια ημέρα κατά δίμηνο, αν έχουν μέχρι 500 μέλη.
β. Για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, δύο ημέρες κατά μήνα, εφόσον έχουν άνω των 1.000 μελών, μία ημέρα κατά μήνα, εφόσον έχουν άνω των 500 μελών και μία ημέρα κατά δίμηνο, αν έχουν μέχρι 500 μέλη.

2. Στα μέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων. που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 30 του ν.1264/1982, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνδικαλιστικά συνέδρια, που οργανώνονται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, χορηγείται, πέραν των αδειών της προηγούμενης παραγράφου, άδεια προσωρινής απουσίας με αποδοχές, που δεν μπορεί να υπερβεί κατ` έτος τις πέντε ημέρες.

3. Στις περιπτώσεις α` και β` της παρ. 1 επιτρέπεται και η χορήγηση άδειας, χωρίς αποδοχές, μέχρι του τετραπλασίου του κατά περίπτωση ορίου που αναφέρεται σ` αυτές.

Δ1/67016/27-06-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Συνδικαλιστικές άδειες

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 30 του Ν.1264/1982, στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχεται άδεια απουσίας μέχρι πέντε (5) ημέρες το μήνα αν τα μέλη των οργανώσεων αυτών είναι πάνω από 500 και μέχρι τρεις (3) αν είναι λιγότερα.
Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω συνδικαλιστών χωρίς να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων, πρέπει ο τρόπος της απαλλαγής να καθορισθεί σε συνεργασία των Διευθυντών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων Γραφείων με τους διευθυντές των σχολείων και τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

 

Φ351/5/27/19630/Δ1/29-02-2008 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Άδεια απουσίας Πρόεδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17,18 και 30 του Ν. 1264/1982 στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου των Πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται άδεια απουσίας μέχρι πέντε (5) μέρες το μήνα αν τα μέλη των οργανώσεων αυτών είναι πάνω από πεντακόσια (500) και μέχρι τρεις (3) μέρες αν είναι λιγότερα.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω συνδικαλιστών, χωρίς διαταραχή της ομαλής λειτουργίας των σχολείων ,πρέπει ο τρόπος απαλλαγής να καθοριστεί σε συνεργασία των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Γραφείων με τους Διευθυντές των σχολείων και τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η ανωτέρω άδεια δύναται να χορηγείται τμηματικά ή ακόμα και με μορφή μειωμένου ωραρίου. Η μηνιαία μείωση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των παραπάνω υπολογίζεται ως εξής :

Ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας χ δικαιούμενες ημέρες άδειας /5 = Μηνιαία μείωση ωραρίου (σε ώρες)

Η παρούσα να ανακοινωθεί σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς σας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η ως άνω εγκύκλιος απεστάλη μόνο στις Δ/νσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Την καταχωρούμε όμως για ενημέρωση και διευκόλυνση.

 

Ε2/484/24-01-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Χορήγηση άδειας απουσίας 3-5 ημερών το μήνα στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα των ΕΛΤΕΕ

Σύμφωνα με την παραγρ. 2γ του αρ. 17 του Ν.1264/82 <<Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων>>, στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα των Πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων παρέχεται άδεια απουσίας μέχρι 5 μέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι 500 και πάνω και μέχρι 3 μέρες αν είναι λιγότερα.
Παρακαλούμε, λοιπόν, να εφαρμόσετε τον παραπάνω νόμο και στην περίπτωση των Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα των Ενώσεων Λειτουργών Μέσης Τ.Ε.Ε. (ΕΛΤΕΕ) ρυθμίζοντας ανάλογα το πρόγραμμα διδασκαλίας των παραπάνω συνδικαλιστών με παράλληλη μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους που να αντιστοιχεί με άδεια απουσίας από το σχολείο τους μέχρι 5 ή μέχρι 3 μέρες αντίστοιχα το μήνα.
Οι ημέρες απαλλαγής μπορούν να καθοριστούν σε συνεργασία Γραφείου Εκπαιδευτικού – Δ/ντή σχολείου ΕΛΤΕΕ.
Η μηνιαία μείωση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των παραπάνω θα υπολογίζεται ως εξής :
Το πηλίκον της διαίρεσης της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής διδασκαλίας των παραπάνω δια του αριθμού των εργάσιμων ημερών την εβδομάδα (5) πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό ημερών απαλλαγής που δικαιούνται.
Η παρούσα να ανακοινωθεί στα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Η/1656/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διευκόλυνση συνδικαλιστών κατά την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων

Η διευκόλυνση των συνδικαλιστών κατά την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων είναι υποχρέωση της Διοίκησης που απορρέει από τις σχετικές διατάξεις.
Επειδή έχουν παρατηρηθεί κάποιες περιπτώσεις απροθυμίας προς αυτή την κατεύθυνση. παρακαλούμε στο εξής μέσα στο νόημα των σχετικών διατάξεων και κατά το μέτρο του δυνατού να διευκολύνονται οι συνδικαλιστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Δ2/12927/05-02-2003

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης

Παρακαλούμε να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να απουσιάσουν από την υπηρεσία τους , ως εξής :

Πέντε ημέρες οι υποψήφιοι για τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια
Τρεις ημέρες οι υποψήφιοι για τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια
Δύο ημέρες για τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s