Πειθαρχική ανάκριση


 

Φιρτινίδης Χρήστος                                                             Θήρα 21/2/2010

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων

Της «Αυτόνομης κυκλαδικής Συνεργασίας»

                                  Πειθαρχική   ανάκριση

Συνάδελφοι,

Ο Υπαλληλικός Κώδικας διακρίνει ουσιωδώς μεταξύ Ε.Δ.Ε. και πειθαρχικής ανάκρισης κατά το ότι η Ε.Δ.Ε. διατάσσεται από κάθε πειθαρχικώς Προϊστάμενο, δηλ. από μονοπρόσωπο πειθαρχικό όργανο, ενώ η πειθαρχική ανάκριση διατάσσεται μόνο από Πειθαρχικό συμβούλιο, όταν αυτό επιλαμβάνεται πειθαρχικής υπόθεσης μετά από παραπομπή σε αυτό ή κατ’ ένσταση κι όταν κρίνει πως απαιτείται ανάκριση και πως η τυχόν προηγηθείσα και διεξαχθείσα κατά τους νόμιμους τύπους δεν είναι επαρκής, γιατί δεν διαλευκαίνει απολύτως το πραγματικό μέρος της υπόθεσης και χρήζει συμπλήρωσης με πειθαρχική ανάκριση

Μετά την παραπομπή της υπόθεσης, του τραγικού ατυχήματος στη Νάξο, στο Πειθαρχικό συμβούλιο( ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων) από τον εντολέα της διενεργηθείσας ΕΔΕ, το Πειθαρχικό συμβούλιο, στις 18/2/2010, αποφάσισε την διενέργεια πειθαρχικής ανάκρισης για την περαιτέρω διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης και την εξακρίβωση με αδιαμφισβήτητο τρόπο των πραγματικών περιστατικών, δίνοντας και τη δυνατότητα στους φερόμενους ως εγκαλούμενοι, να καταθέσουν ανωμοτί τις απόψεις τους και να προτείνουν μάρτυρες.

Παραθέτω τα άρθρα του Δημοσιουπαλληλικού κώδικα (ν.3528/2007) που αφορούν στην διαδικασία της πειθαρχικής ανάκρισης, ενώ  επόμενο ενημερωτικό θα αφορά στις ενέργειες μετά την ανάκριση και τις διαδικασίες που ακολουθούν.

Άρθρο 127

Πειθαρχική ανάκριση

1. Πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου. Κατ` εξαίρεση δεν είναι υποχρεωτική η ανάκριση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώ­ματος προκύπτουν από το φάκελο κατά τρόπο αναμ­φισβήτητο,
β) όταν ο υπάλληλος ομολογεί με την απολογία του κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση ότι διέπραξε το πειθαρχικό παράπτωμα,
γ) όταν ο υπάλληλος συλλαμβάνεται επ` αυτοφώρω κατά τη διάπραξη ποινικού αδικήματος που αποτελεί συγχρόνως και πειθαρχικό παράπτωμα,
δ) όταν έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση συμφώνως με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονο­μίας για ποινικό αδίκημα που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα, ε) όταν έχει διενεργηθεί, πριν την έκδοση του παραπεμπτηρίου εγγράφου ή της ένστασης, Ε.Δ.Ε. ή άλλη ένορκη εξέταση κατά την οποία διαπιστώθηκε διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλλη­λο. Το ίδιο ισχύει όταν η διάπραξη πειθαρχικού παρα­πτώματος προκύπτει από έκθεση δικαστικού οργάνου ή άλλου ελεγκτικού οργάνου της διοίκησης.

2. Η πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται από υπάλληλο που μπορεί να είναι και μέλος του υπηρεσιακού συμβου­λίου τουλάχιστον ομοιόβαθμο του διωκομένου.

3. Δεν ενεργούν πειθαρχική ανάκριση:
α) τα πρόσωπα κατά των οποίων στρέφεται το πειθαρχικό παράπτωμα,
β) οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι που έχουν εκδόσει την πειθαρχική απόφαση η οποία κρίνεται κατ` ένσταση,
γ) τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει ένορκη διοικητι­κή εξέταση και δ) τα πρόσωπα που έχουν ασκήσει την πειθαρχική δίωξη. Ο εγκαλούμενος δικαιούται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την κλήση του για εξέταση να ζη­τήσει την εξαίρεση εκείνου που διεξάγει την ανάκριση με έγγραφη αίτηση.

Στην αίτηση πρέπει να εκτίθενται κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο οι λόγοι της εξαί­ρεσης και να αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία θεμε­λιώνονται οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί. Για την αίτηση εξαίρεσης αποφασίζει το υπηρεσιακό συμβούλιο χωρίς τη συμμετοχή εκείνου, του οποίου ζητείται η εξαίρεση, που αναπληρώνεται νομίμως. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, οι ανακριτικές πράξεις που στο μεταξύ ενεργήθηκαν, είναι άκυρες και επαναλαμβάνονται εξαρχής.

4. Όποιος διεξάγει ανάκριση, δικαιούται να ενεργήσει ανακριτικές πράξεις και εκτός της έδρας του. Επίσης δικαιούται να ζητήσει την ενέργεια ανακριτικών πρά­ξεων και εκτός της έδρας του από οποιαδήποτε διοι­κητική αρχή.

5. Η πειθαρχική ανάκριση είναι μυστική.

6. Η πειθαρχική ανάκριση μπορεί να επεκταθεί στην έρευνα και άλλων παραπτωμάτων του ίδιου υπαλλήλου εφόσον προκύπτουν επαρκή στοιχεία.

7. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος ο οποίος ορίζεται από τον ενεργούντα την ανάκριση.

Άρθρο 128

Ανακριτικές πράξεις

1. Ανακριτικές πράξεις είναι:

α) η αυτοψία,
β) η εξέταση μαρτύρων,
γ) η πραγματογνωμοσύνη,
δ) η εξέταση του διωκομένου.

2. Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανακριτικής πράξης θέμα που κατά το νόμο καλύπτεται: α) από το απόρρητο της υπηρεσίας, εκτός αν συμφωνεί η αρμό­δια αρχή ή β) απο το κατά νόμο επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο.

3. Για την ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από όσους συνέπραξαν. Αν κάποιος από αυτούς είναι αναλφάβητος ή αρνείται να υπογράψει ή βρίσκεται σε φυσική αδυναμία να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση.

Άρθρο 130

Μάρτυρες

1. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

2. Η μη εμφάνιση ή η άρνηση κατάθεσης του μάρτυ­ρα χωρίς εύλογη αιτία αποτελεί πλημμέλημα. Εύλογη αιτία θεωρείται και η συγγένεια του διωκομένου με το μάρτυρα σε ευθεία γραμμή ή έως και το δεύτερο βαθμό σε πλάγια γραμμή.

3. Ο διωκόμενος δικαιούται κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής ανάκρισης και της ένορκης διοικητικής εξέτασης και μέχρι το τέλος της εξέτασης του να ζη­τήσει εγγράφως την εξέταση μαρτύρων. Ο ανακριτής υποχρεούται να εξετάσει πέντε τουλάχιστον από τους προτεινόμενους μάρτυρες.

Άρθρο 132

Εξέταση διωκομένου

Κατά την πειθαρχική ανάκριση καλείται οπωσδήποτε για εξέταση ο διωκόμενος υπάλληλος. Ο υπάλληλος εξετάζεται ανωμοτί και μπορεί να παρίσταται μετά δικηγόρου. Η μη προσέλευση του διωκομένου ή η άρ­νηση του να εξετασθεί, δεν εμποδίζει την πρόοδο της ανάκρισης.

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς

Φιρτινίδης Χρήστος    Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων


Μια σκέψη σχετικά μέ το “Πειθαρχική ανάκριση

  Βασίλειος Γεωργίου said:
  06/07/2010 στο 12:22 πμ

  Καλά αυτά που γράφεις αλλά το ερώτημα είναι: ο ανακριτής σε ποιον λογοδοτεί αν δεν εκτελεί σωστά την ανάκριση;
  Πχ. ένας ανακριτής (συνάδελφος) στέλνει «κλήση για εξέταση εγκαλούμενου» …. προς διαπίστωση της τέλεσης των παρακάτω πειθαρχικών παραπτωμάτων.
  1. Χαρακτηριστικώς ανάρμοστη συμπεριφορά.
  2.
  3. Αμέλεια και ατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση καθήκοντος σε ότι αφορά την μη προσέλευση στις συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων του 3ου …
  4. Υπέρβαση ιεραρχίας λόγω προσέλευσης στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ζητώντας επίμονα πληροφορίες για περιβαλλοντικό πρόγραμμα του 3ου …
  5.
  6.
  Είναι κατηγορητήριο αυτό ή πόρισμα αρμοδίου πειθαρχικού οργάνου;
  και αυτό το συνέταξε πριν εξετάσει όλους τους μάρτυρες.
  Τί μπορεί να κάνει ο συνάδελφος που διώκειται με τέτοιο κατηγορητήριο;
  Να προσφύγει στο ΠΥΣΔΕ είναι δώρο άδωρο διότι αυτό του υπέδειξε τί να κάνει. Να προσφύγει στον περιφερειάρχη ή ούτε αυτός είναι αρμόδιος να εξετάσει τα καταγγελλόμενα εναντίον του ανακριτή;
  Θα χαρώ να έχω μια απάντηση.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s