Οδοιπορικά και εκτός έδρας


Σε ποιες περιπτώσεις δικαιούται ο εκπαιδευτικός αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων εκτός έδρας
 
Την αποζημίωση ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ δικαιούται ο εκπαιδευτικός που μετακινείται από το σχολείο της οργανικής του θέσης ( ή το σχολείο τοποθέτησης του, αν πρόκειται για αναπληρωτή ), για εντεταλμένη υπηρεσία.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1. Για την αποζημίωση των ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, λαμβάνονται υπ’ όψη οι ημέρες μετακίνησης και η χιλιομετρική απόσταση. Στην μετακίνηση ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ο εκπαιδευτικός ΔΕΝ δικαιούται αποζημίωση εκτός έδρας ανεξαρτήτως αποστάσεως.

2. Για την αποζημίωση των ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ( σε μετακίνηση πλην της διάθεσης ), λαμβάνονται υπ’ όψη οι ημέρες μετακίνησης, η χιλιομετρική απόσταση και αντίτιμο διοδίων ( εάν υπάρχουν ). Αν ή χιλιομετρική απόσταση είναι μεγαλύτερη των τριάντα εννιά ( 39 ) χιλιομέτρων, τότε ο εκπαιδευτικός δικαιούται και αποζημίωση ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ η οποία ισούται με το της ημερήσια αποζημίωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν στη μετακίνηση ο εκπαιδευτικός συναντά ΣΤΑΘΜΟ ΔΙΟΔΙΩΝ τότε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ καταθέτει και τις αποδείξεις διοδίων, διαφορετικά θεωρείται ότι η μετακίνηση έγινε με λεωφορείο και η αποζημίωση είναι το αντίτιμο των εισιτηρίων.

3. Για την αποζημίωση των ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ λαμβάνονται υπ’ όψη οι ημέρες μετακίνησης, η χιλιομετρική απόσταση, το αντίτιμο των διοδίων, το ποσό που δαπανήθηκε σε ξενοδοχείο και η καταβολή της συμμετοχής σε συνέδριο ή σεμινάριο.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Αποζημίωση 0,15 € ανά χιλιόμετρο – Καταβάλλεται ανεξαρτήτως απόστασης.

Αποζημίωση 29,35 € ανά ημέρα – Καταβάλλεται όταν η μετακίνηση είναι πέραν της μίας ( 1 ) ημέρας και για όσες μέρες αναφέρει η απόφαση μετακίνησης πλην της ημέρας επιστροφής.

Αποζημίωση 9,78 € ανά ημέρα – Καταβάλλεται όταν η επιστροφή είναι αυθημερόν και η χιλιομετρική απόσταση είναι μεγαλύτερη των 39 χιλιομέτρων. Επίσης καταβάλλεται σαν αποζημίωση για την τελευταία μέρα μετακίνησης, όταν η επιστροφή δεν είναι αυθημερόν.

Αποζημίωση διανυκτέρευσης – Καταβάλλεται όταν η μετακίνηση είναι πέραν της μίας ( 1 ) ημέρας και ο εκπαιδευτικός προσκομίσει απόδειξη από ξενοδοχείο.
Το ποσό δαπάνης για διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει το προβλεπόμενο ημερήσιο ποσό, το οποίο είναι :
– για Σχολικό Σύμβουλο, Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊστάμενο Γραφείου και Διευθυντή Σχολικής μονάδας, 44,02 €
– για εκπαιδευτικό 35,22 €
Αν η απόδειξη του ξενοδοχείου αναφέρει μεγαλύτερο ποσό, τότε σαν δαπάνη διανυκτέρευσης θεωρείται το προβλεπόμενο ποσό. Αν το ποσό είναι μικρότερο, τότε η αποζημίω-ση της δαπάνης διανυκτέρευσης είναι το αναγραφόμενο ποσό στην απόδειξη του ξενοδοχείου. Η απόδειξη ξενοδοχείου ΠΡΕΠΕΙ να είναι ονομαστική και να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού και ο Α. Φ. Μ.

Αποζημίωση διοδίων – Το αντίτιμο διοδίων εφόσον οι ημερομηνίες στις αποδείξεις των διοδίων συμφωνούν με την μετακίνηση. Αν ή μετακίνηση είναι αυθημερόν, οι ημερομηνίες ΠΡΕΠΕΙ να είναι της ίδιας ημέρας με την μετακίνηση. Αν η μετακίνηση είναι για περισσότε-ρες ημέρες, τότε η ημερομηνία αναχώρησης ΠΡΕΠΕΙ να είναι της ημέρας μετακίνησης ( ή της προηγούμενης ) και η ημερομηνία επιστροφής η τελευταία ημέρα μετακίνησης ( ή την επόμενη ). Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι η μετακίνηση έγινε με υπεραστικό ΚΤΕΛ και δεν καταβάλλεται αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων αλλά το αντίτιμο των εισιτηρίων ΚΤΕΛ. Σε αυτή την περίπτωση επισυνάπτετε βεβαίωση αντιτίμου του εισητηρίου της διαδρομής.

Αποζημίωση συμμετοχής σε συνέδριο ή σεμινάριο – Το ποσό καταβολής συμμετοχής σε συνέδριο ή σεμινάριο που αναγράφεται στην απόδειξη.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Μόνο στο ποσό της αποζημίωσης εκτός έδρας υπάρχει κράτηση υπέρ Μ. Τ. Π. Υ. 2 %

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

1. Απόφαση ΠΥΣΔΕ της διάθεσης όπου θα αναγράφονται και οι ημέρες μετακίνησης.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλίου πράξεων του σχολείου με την πράξη ανάληψης υπηρεσίας
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης χιλιομετρικής απόστασης από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία αναφέρεται ο αρ. κυκλοφορίας του Ι. Χ., ο αριθμός διπλώματος οδήγησης και η μόνιμη κατοικία
5. Καταστάσεις πληρωμής σε τρία ( 3 ) αντίτυπα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
1. Απόφαση μετακίνησης. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το πρωτότυπο.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης χιλιομετρικής απόστασης από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία αναφέρεται ο αρ. κυκλοφορίας του Ι. Χ., ο αριθμός διπλώματος οδήγησης και η μόνιμη κατοικία
4. ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ του εκπαιδευτικού. Η βεβαίωση ΠΡΕΠΕΙ να είναι πρωτότυπη.
5. Το έγγραφο πρόσκλησης του φορέα που οργανώνει το σεμινάριο ή το συνέδριο. ( εάν υπάρχει )
6. Καταστάσεις πληρωμής σε τρία ( 3 ) αντίτυπα
7. Αποδείξεις διοδίων ( όπου υπάρχουν ). Η ημερομηνίες πρέπει να είναι των ημερών της μετακίνησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Αν οι αποδείξεις διοδίων δεν υπάρχουν ή δεν συμφωνούν με τις ημερομηνίες μετακίνησης, θεωρείται ότι η μετακίνηση έγινε με συγκοινωνία και απαιτείται βεβαίωση αντιτίμου εισιτηρίου.
Αν η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε με συγκοινωνιακό μέσο, ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ τα αποκόμματα εισιτηρίων

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
1. Απόφαση μετακίνησης. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το πρωτότυπο.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης χιλιομετρικής απόστασης από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία αναφέρεται ο αρ. κυκλοφορίας του Ι. Χ., ο αριθμός διπλώματος οδήγησης και η μόνιμη κατοικία
4. ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ του εκπαιδευτικού ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. Η βεβαίωση ΠΡΕΠΕΙ να είναι πρωτότυπη.
5. Το έγγραφο πρόσκλησης του φορέα που οργανώνει το συνέδριο ή το σεμινάριο.
6. Καταστάσεις πληρωμής σε τρία ( 3 ) αντίτυπα
7. Αποδείξεις διοδίων ( όπου υπάρχουν ). Η ημερομηνίες πρέπει να είναι των ημερών της μετακίνησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Αν οι αποδείξεις διοδίων δεν υπάρχουν ή δεν συμφωνούν με τις ημερομηνίες μετακίνησης, θεωρείται ότι η μετακίνηση έγινε με συγκοινωνία και απαιτείται βεβαίωση αντιτίμου εισιτηρίου.
Αν η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε με συγκοινωνιακό μέσο, ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ τα αποκόμματα εισιτηρίων

8. Απόδειξη ξενοδοχείου. Υποχρεωτικά απαιτείται ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ και ΑΤΟΜΙΚΗ, με το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και τον Α. Φ. Μ. Αν δεν υπάρχει απόδειξη από ξενοδοχείο, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνη δήλωση διανυκτέρευσης σε φιλικό σπίτι, όπου θα αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση και το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη.
9. Πρωτότυπη απόδειξη ποσού συμμετοχής σε σεμινάριο ή συνέδριο.

Στοιχεία Που Απαιτούν Συμπλήρωση Στην Κατάσταση Πληρωμής
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε είναι :
• Το Γραφείο στο οποίο υπάγετε το σχολείο. Αν το σχολείο υπάγετε στην Διεύθυνση, διαγράφετε την αντίστοιχη γραμμή.
• Την Δ. Ο. Υ. πληρωμής
• Το χρονικό διάστημα για το οποίο υποβάλλετε η κατάσταση ( ΑΠΟ…. ΕΩΣ ΚΑΙ )
• Το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού
• Τον Α.Φ.Μ. του εκπαιδευτικού
• Το Σχολείο οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού
• Τον τόπο αναχώρησης και τον τόπο μετάβασης του εκπαιδευτικού.
• Τις ημέρες μετακίνησης του εκπαιδευτικού
• Την χιλιομετρική απόσταση
• Το αντίτιμο των διοδίων ( όπου υπάρχει )
• Το ποσό συμμετοχής σε συνέδριο ή σεμινάριο ( όπου υπάρχει )
• Την πόλη, την ημερομηνία υποβολής και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή / Διευθύντριας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s