ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ


Ν.1566/1985 ΦΕΚ 176 τ. Α΄

Άρθρο 16

Δ`. Μετατάξεις.

1. Μετάταξη εκπαιδευτικών κατά τις κείμενες διατάξεις από κλάδο σε κλάδο επιτρέπεται εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό στον ίδιο κλάδο με χρονολογία λήψης του πτυχίου προγενέστερη από τη χρονολογία λήψης του πτυχίου του μετατασσομένου. Μετά διετία από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου δεν επιτρέπεται μετάταξη εκπαιδευτικού που έχει μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερο από το 5ο.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, επιτρέπεται μετάταξη εκπαιδευτικού σε κενή θέση άλλης ειδικότητας του ίδιου κλάδου, με τους περιορισμούς της παραγράφου 1.

3. Για την τοποθέτηση όσων μετατάσσονται εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 3 της περίπτωσης Δ` του άρθρου 15.

Άρθρο 61

6. Κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. μπορεί να καλυφθούν με μετάταξη εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής. Οι μετατάξεις γίνονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και τρεις μήνες από την έκδοση του π.δ/τος της παρ. 1 για τη σύσταση θέσεων. Με την ίδια διαδικασία , τις ίδιες προϋποθέσεις και μέσα στην ίδια προθεσμία μπορεί να μεταταγούν εκπαιδευτικοί της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

N. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Άρθρο 69
Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας

1. Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδι­ας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώ­που δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται είτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμ­βουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.

2. Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο με­τατάσσεται.

3. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον κλάδο στον οποίο μετατάσσε­ται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.

Άρθρο 70
Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

1. Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτε­ρης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημό­σιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.

Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπου­δών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετα­τάσσεται.

2. Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του.

3. Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό που κατέ­χει. Αν ο εισαγωγικός βαθμός του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται είναι ανώτερος του βαθμού που κατέχει, μετατάσσεται με τον εισαγωγικό αυτό βαθμό. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.

4. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υπο­ψήφιοι για μετάταξη, προηγούνται αυτοί που κατέχουν τον προβλεπόμενο τίτλο σπουδών και ακολουθούν οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλο σπουδών που προβλέ­πεται ως επικουρικό προσόν διορισμού.

Άρθρο 71
Μετάταξη σε άλλο Υπουργείο ή δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου

1. Επιτρέπεται μετάταξη από Υπουργείο σε Υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αντιστρόφως ή μεταξύ τους. Οποι­οσδήποτε από τους ανωτέρω φορείς επιθυμεί να καλύ­ψει κενές θέσεις με μετάταξη υποχρεούται να προβεί σε σχετική ανακοίνωση που αποστέλλεται σε όλα τα Υπουργεία, τα οποία την κοινοποιούν σε όλες τις επο­πτευόμενες από αυτά υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στην οποία θα ορίζεται αποκλειστι­κή προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Με την ανακοίνωση καθορίζονται τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τον οικείο κλάδο και μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, να καθορίζο­νται πρόσθετα προσόντα. Η ανακοίνωση κοινοποιείται υποχρεωτικώς στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου.

2. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κατέχει τίτλο σπου­δών που δεν προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού σε κανέναν κλάδο του Υπουργείου ή του νομικού προ­σώπου δημοσίου δικαίου ή της δημόσιας υπηρεσίας στην οποία ανήκει, επιτρέπεται η μετάταξη ύστερα από αίτηση του σε άλλο Υπουργείο ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία σε κενή θέση κλάδου για τον οποίο προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού ο τίτλος σπουδών που κατέχει.

3. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου γίνονται ύστε­ρα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα υποδοχής.

«4. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται και σε άλλο κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 70, εφόσον ο με­τατασσόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.

5. Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου στις υπηρε­σίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη, με τις διατά­ξεις αυτές ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθό­ριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων. Ο ανω­τέρω περιορισμός της πενταετίας εφαρμόζεται για τις αιτήσεις μετάταξης, που θα υποβληθούν μετά την έναρ­ξη ισχύος του παρόντος.»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Οι παρ. 4 και 5 προστέθηκαν με τον Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 τ. Α΄ άρθρο 19 παρ. 1.

Άρθρο 72
Μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών

1. Κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. των παραμεθόριων περιοχών είναι δυνατόν να καλύπτο­νται με μετάταξη υπαλλήλων που διαθέτουν τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τη θέση στην οποία με­τατάσσονται. Η μετάταξη αυτή διενεργείται σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτε­ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.

2. Ειδικά για το νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων και το φυλακτικό προσωπικό φυλακών, η διαδικασία μετάταξης δεν προωθείται χωρίς πλήρως αιτιολογημένη βεβαίωση του αρμόδιου διευθυντή και της διοίκησης του νοσοκομείου ή του αντίστοιχου διευθυντή των φυ­λακών ότι η μετάταξη ουδεμία επιφέρει συνέπεια για τη λειτουργία της υπηρεσίας του.

3. Παραμεθόριες περιοχές για την εφαρμογή του παρό­ντος άρθρου είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄) και στις κατ` εξουσιοδότηση του αυτού άρθρου εκδιδόμενες κοινές υπουργικές αποφά­σεις. Οι διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) έχουν εφαρμογή και για τις μετατάξεις του παρόντος άρθρου.

4. Στους μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου παρέχονται όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία οικονομικά ή άλλα υπηρεσιακά κίνητρα, καθώς επίσης και τα εκάστο­τε προβλεπόμενα έξοδα μετάθεσης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της υπηρεσίας, στην οποία μετατάσσεται ο υπάλληλος.

5. Υπάλληλοι οι οποίοι μετατάσσονται σε υπηρεσία παραμεθόριας περιοχής κατ` εφαρμογή του παρόντος υποχρεούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέ­τησης τους για μία τουλάχιστον δεκαετία. Κάθε πρά­ξη που συνεπάγεται απόσπαση, μετάθεση ή μετάταξη πριν από τη συμπλήρωση της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία όπου μετατάχθηκαν είναι αυτοδικαίως άκυρη, με μόνη εξαίρεση την απόσπαση υπαλλήλων για το χρόνο της φοίτησης τους στην Εθνι­κή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

6. Για τον μετατασσόμενο σε παραμεθόριο περιοχή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο οποίος απο­κτά μετά τη μετάταξη του την πολυτεκνική ιδιότητα, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής μειώνεται από δέκα (10) σε έξι (6) χρόνια.

Άρθρο 73
Διαδικασία μετατάξεων

1. Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν τη συ­μπλήρωση δύο (2) ετών από το διορισμό του.

2. Οι αιτήσεις μετάταξης εισάγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους και στην περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 71 από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το υπηρεσιακό συμβούλιο οφείλει να αποφανθεί εντός δύο (2) μηνών το αργότερο, αφού συνεκτιμήσει τόσο την καταλληλό­τητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

3. Οι αιτήσεις μετατάξεων των άρθρων 69 και 70 υπο­βάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους και συνε­ξετάζονται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.

4. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-71 του παρόντος, το υπηρεσιακό συμ­βούλιο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου.

5. Θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρω­σης τους με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη.

Άρθρο 74
Πράξη μετάταξης

1. Οι μετατάξεις των άρθρων 69-70 του παρόντος κεφαλαίου διενεργούνται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. και αν δεν υπάρχει του Δ.Σ. αυτού. Οι μετατά­ξεις των άρθρων 71-72 του παρόντος διενεργούνται με κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών. Προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων εντός της αυτής Περιφέρειας, αυτή διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων μεταξύ Περιφερειών, αυτή διενεργείται με κοινή απόφαση των οικείων Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας. Προ­κειμένου για μετάταξη από Περιφέρεια σε Υπουργείο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή άλλη δημόσια υπηρεσία και αντιστρόφως, αυτή διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη­σης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού. Με­τάταξη υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου διενεργείται με κοινή απόφαση των οικείων μονομελών οργάνων διοίκησης και σε περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν, με κοινή απόφαση των οικείων διοικητικών συμβουλί­ων. Μετατάξεις από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε Υπουργείο και αντίστροφα διενεργούνται με κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών.

«2. Στην περίπτωση των μετατάξεων του άρθρου 71 τα αρμόδια όργανα μπορούν να αρνηθούν την εκτέλεση των αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων, εφόσον το ποσοστό των κενών θέσεων του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο μετατασσόμενος υπάλληλος, υπερβαίνει το πε­νήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των οργανικών θέ­σεων του κλάδου αυτού.»

3. Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παρ. 2 προστέθηκ3 με τον Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 τ. Α΄ άρθρο 19 παρ. 2.

Άρθρο 75
Ειδικές διατάξεις

Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν μετατάξεις, οι οποί­ες δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του παρόντος κεφα­λαίου, διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 79
Διυπουργικοί κλάδοι

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρό­ταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών, μετά από γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, μπορεί για την άσκηση καθηκόντων της ίδιας ειδικότητας ή την άσκηση της ίδιας λειτουργίας σε περισσότερα Υπουρ­γεία: α) να συνιστώνται διυπουργικοί κλάδοι ή β) να συγχωνεύονται ομοειδείς κλάδοι ή ειδικότητες κλάδων της ίδιας κατηγορίας περισσότερων Υπουργείων σε ενιαίο διυπουργικό κλάδο ή γ) θέσεις της ίδιας κατηγο­ρίας διαφορετικών κλάδων Υπουργείων να συγκροτούν διυπουργικό κλάδο ορισμένης ειδικότητας. Με τα ίδια διατάγματα ρυθμίζονται και θέματα κατάταξης στους κλάδους αυτούς των υπαλλήλων, οι θέσεις των οποί­ων μεταφέρονται στο διυπουργικό κλάδο, καθώς και θέματα μετάταξης υπαλλήλων στον κλάδο αυτόν. Με όμοια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται τα προσόντα διορισμού στο διυπουργικό κλάδο, ο αρμόδιος για τη διοίκηση του διυπουργικού κλάδου Υπουργός και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουρ­γία του κλάδου. Όταν ρυθμίζονται θέματα επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των διυπουργικών κλάδων, τα σχετικά διατάγματα εκδίδονται με πρόταση και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

2. Οι θέσεις των διυπουργικών κλάδων κατανέμονται στις υπηρεσίες των κατ` ιδίαν Υπουργείων με κοινή από­φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου, για τη διοίκηση του κλάδου, Υπουργού.

Άρθρο 91
Ειδικές περιπτώσεις εγγραφής σε πίνακες προακτέων

Υπάλληλοι οι οποίοι μετατάσσονται ή εντάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70, 71, 72 και 98 του παρόντος, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ει­δική διάταξη, μετά την κύρωση των πινάκων προακτέων, κρίνονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο και εγγράφο­νται στους οικείους πίνακες προακτέων κατά το άρθρο 83 του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 154
Απόλυση λόγω κατάργησης θέσης

1. Ο υπάλληλος απολύεται, αν καταργηθεί η θέση στην οποία υπηρετεί.

2. Αν καταργηθούν ορισμένες μόνο θέσεις του ίδι­ου κλάδου, απολύονται οι υπάλληλοι οι οποίοι συγκε­ντρώνουν τα λιγότερα ουσιαστικά προσόντα, ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

3. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση κατάργησης θέσεων μετά από συγχώνευση κλάδων ή υπηρεσιών.

4. Οι κατά τις ανωτέρω διατάξεις προς απόλυση υπάλληλοι δικαιούνται, με αίτηση τους, να μεταταγούν σε κενή οργανική θέση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρό­ταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία μετάταξης.

5. Ο υπάλληλος δικαιούται να επαναδιοριστεί, αν επανασυσταθεί η ίδια ή όμοια θέση μέσα σε ένα (1) έτος από την απόλυση του.

Άρθρο 168
Τελικές διατάξεις

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύουν, για μετατάξεις υπαλλήλων σε παραμεθόριες περιοχές εξακολουθούν να ισχύουν για όσες περιπτώσεις μετατάξεων δεν υπάγονται στο άρθρο 72 αυτού του Κώδικα.

Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 τ. Α΄

Άρθρο 19
Ειδικά θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων

Παρ. 3. α. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετά­ταξη υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. από Υ­πουργείο σε Υπουργείο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως ή μεταξύ τους, με την προϋ­πόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσο­νται. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις που κατέχονται από τους μετατασσόμενους λογίζονται κενές.β. Η ανωτέρω μετάταξη γίνεται μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 74 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), ό­πως εκάστοτε ισχύουν.

 

Π.Δ. 117/2008 ΦΕΚ 180 τ. Α΄

Καθορισμός της διαδικασίας και των ειδικότερων όρων μετάταξης των προς απόλυση υπαλλήλων λόγω κατάργησης θέσεων

Άρθρο 1
Διαδικασία μετάταξης

1. Σε περίπτωση κατάργησης θέσεων η υπηρεσία εκδίδει ανακοίνωση με την οποία ορίζονται οι θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο που καταργούνται. Όταν καταργούνται ορισμένες θέσεις μιας υπηρεσίας καλούνται οι υπάλληλοι να δηλώσουν εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία μετάταξης σε άλλη υπηρεσία. Εάν οι σχετικές δηλώσεις είναι λιγότερες από τον αριθμό των καταργούμενων θέσεων το υπηρεσιακό συμβούλιο καθορίζει με απόφασή του τους προς απόλυση υπαλλήλους, λαμβάνοντας υπόψη τα ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων προηγουμένων εκείνων με τα λιγότερα ουσιαστικά προσόντα.

2. Οι προς απόλυση υπάλληλοι λόγω κατάργησης θέσης ή κατάργησης θέσης μετά από συγχώνευση κλάδων ή υπηρεσιών, δικαιούνται με αίτησή τους να μεταταγούν σε κενή οργανική θέση του αυτού ή παρεμφερούς κλάδου άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

3. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη υπάλληλοι υποβάλλουν στην υπηρεσία τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης ανακοίνωσης της υπηρεσίας, αίτηση με την οποία δηλώνουν το Νομό σε υπηρεσίες του οποίου επιθυμούν να μεταταγούν. Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα των οικείων υπηρεσιών, συντασσομένου σχετικού πρακτικού.
Ονομαστικός κατάλογος των αιτούντων τη μετάταξη υπαλλήλων, στον οποίο εμφαίνεται η κατηγορία, ο κλάδος στον οποίον ανήκουν, οι τίτλοι σπουδών, τα έτη υπηρεσίας καθώς και ο Νομός σε υπηρεσία του οποίου επιθυμούν να μεταταγούν, υποβάλλεται από την υπηρεσία του υπαλλήλου στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Δ.Δ & Η.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία μεριμνά για τη γνωστοποίηση των κενών θέσεων κατά Νομό, φορέα, κατηγορία και κλάδο στην υπηρεσία των προς μετάταξη υπαλλήλων. Με βάση τις κενές θέσεις που γνωστοποιήθηκαν, η υπηρεσία καλεί τους ενδιαφερόμενους εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση των κενών θέσεων, να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα περιλάβουν μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις φορέων στους οποίους επιθυμούν να μεταταγούν.

4. Για την αξιολόγηση των δηλώσεων προτίμησης και την κατανομή των προς μετάταξη υπαλλήλων η Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ συνιστά επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ του ΥΠ.ΕΣ.
β. τον Προϊστάμενο του τμήματος Μεταβολών της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ του ΥΠ.ΕΣ.
γ. έναν (1) υπάλληλο με βαθμό Α΄ της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ του ΥΠ.ΕΣ.
δ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ. του οποίου θέσεις καταργούνται, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. από το μονομελές όργανο διοίκησης.
ε. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ. του οποίου θέσεις καταργούνται, που ορίζεται από το Δ.Σ. της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της υπηρεσίας.
Όλα τα μέλη ορίζονται με τα αναπληρωματικά τους.
Χρέη γραμματέως εκτελεί υπάλληλος με Α΄ βαθμό της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.

5. Η ανωτέρω επιτροπή κατανέμει τους προς μετάταξη υπαλλήλους στις κενές οργανικές θέσεις των υπηρεσιών υποδοχής, κατά τη δήλωση προτίμησής τους. Σε περίπτωση σύμπτωσης περισσοτέρων δηλώσεων προτίμησης για την ίδια θέση, για την κατανομή των υπαλλήλων λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά, τα εξής κριτήρια:

α) η οικογενειακή κατάσταση, προηγουμένων των εγγάμων με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και των εγγάμων έναντι των αγάμων.
β) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, προηγουμένων εκείνων με το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας.
γ) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης των πέντε τελευταίων ετών, προηγουμένων εκείνων με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας.

6. Ο πίνακας κατανομής των προς μετάταξη υπαλλήλων αποστέλλεται από την Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ στις υπηρεσίες υποδοχής προκειμένου να καταρτίσουν τις σχετικές αποφάσεις και να μεριμνήσουν για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης, με τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 2
Υπηρεσιακή κατάσταση μετατασσομένων

1. Η μετάταξη γίνεται σε θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας για την οποία ο μετατασσόμενος κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που αυτός κατέχει κατά το χρόνο της μετάταξης.

2. Ο χρόνος που διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται ότι διανύθηκε στην Υπηρεσία υποδοχής για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου.
Το χρονικό διάστημα της άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος ή Διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου 85 και της παρ. 5 του άρθρου 86 του ΥΚ.

3. Σε περίπτωση που εκκρεμεί κατά του μετατασσομένου πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου, αρμόδιο είναι το συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπαγόταν οργανικά ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώματος, εφόσον το παράπτωμα σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του στην υπηρεσία αυτή.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

 

ΔΙΠΙΔΔ/Β10/333/οικ.29269/31-10-2008 Υπ. Εσωτ.

Μετάταξη – μεταφορά προσωπικού βάσει του άρθρου 9 παρ. 22 του ν. 2266/94 σε παραμεθόριες περιοχές

Είναι γνωστό ότι ο θεσμός της μετάταξης – μεταφοράς προσωπικού από υπηρεσία σε υπηρεσία, εξυπηρετεί κατ` αρχήν υπηρεσιακές ανάγκες. Όμως, στο σύγχρονο κοινωνικό κράτος δικαίου είναι σκόπιμο να λαμβάνονται, κατά το δυνατό, υπόψη και οι προσωπικές – οικογενειακές ανάγκες του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης.

Επομένως η μετάταξη – μεταφορά υπαλλήλων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 22 του Ν. 2266/1994, από υπηρεσία παραμεθόριας περιοχής σε υπηρεσία άλλης παραμεθόριας περιοχής είναι δυνατή, εφόσον βέβαια πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου και δεν υφίσταται οιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρεωτική παραμονή στην αρχική θέση σε παραμεθόριο περιοχή κ.λ.π.) Διευκρινίζεται ότι, οι διατάξεις με τις οποίες παρέχονται οικονομικά κίνητρα στους μεταφερόμενους υπαλλήλους βάσει του άρθρου 9 του ν. 2266/94 για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, δεν έχουν εφαρμογή στη περίπτωση μετάταξης – μεταφοράς προσωπικού από υπηρεσία παραμεθορίου περιοχής σε υπηρεσία άλλης παραμεθορίου περιοχής, χωρίς όμως να επηρεάζονται όσα τους έχουν ήδη αναγνωριστεί λόγω τυχόν προγενέστερης μετάταξης, βάσει των ιδίων διατάξεων.

Τα υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στα ν.π.δ.δ. που εποπτεύουν και η Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, παρακαλείται να ενημερώσει σχετικά τους ΟΤΑ Α` και Β` βαθμού της χώρας.

Ο Υφυπουργός

 

ΔΙΔΑΔ/Φ48/38/οικ.11031/21-04-2008 Υπ. Εσωτ.

Διενέργεια μετατάξεων

Σε συνέχεια των εγκυκλίων μας με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/4084/15.2.2007, ΔΙΔΑΔ/Φ.48/31/οικ.9253/12.4.2007, ΔΙΔΑΔ/Φ.48/34/οικ.19935/27.7.2007 και ΔΙΔΑΔ/Φ.48/36/οικ. 30190/ 9.11.2007 για την εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007) θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Α. Η αίτηση μετάταξης του υπαλλήλου απευθύνεται στην υπηρεσία η οποία εξέδωσε την πρόσκληση-προκήρυξη και κοινοποιείται υποχρεωτικά στην υπηρεσία προέλευσης προκειμένου να τελεί εν γνώσει της υπηρεσίας ότι υπάλληλός της εξεδήλωσε ενδιαφέρον για μετάταξη σε άλλη υπηρεσία και προκειμένου για υπαλλήλους ν.π.δ.δ. κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον το νομικό πρόσωπο Υπουργείο. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος έχει υποβάλει αιτήσεις μετάταξης σε περισσότερους φορείς και εκδοθεί (δημοσιευτεί σε ΦΕΚ) η απόφαση μετάταξής του σε κάποιον από αυτούς, ο υπάλληλος υποχρεούται να ανακαλέσει τις λοιπές υποβληθείσες αιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν εισάγονται στα υπηρεσιακά συμβούλια αιτήσεις μετάταξης, εφόσον από την αίτηση ή με άλλο τρόπο δεν αποδεικνύεται η κατά τα ανωτέρω υποχρεωτική κοινοποίηση.

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Υ.Κ. τα τελικώς υπογράφοντα όργανα μπορούν να αρνηθούν την εκτέλεση των αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων για μετάταξη υπαλλήλων για λόγους νομιμότητας. Όμως, σύμφωνα με όσα δέχονται η επιστήμη και η νομολογία των δικαστηρίων, στην ευρεία έννοια του όρου νομιμότητα εμπεριέχεται και το δημόσιο συμφέρον, στην εξυπηρέτηση του οποίου άλλωστε αποβλέπουν οι κανόνες δικαίου που η Πολιτεία θεσπίζει, ειδικότερη έκφανση του οποίου – άρα και της αρχής της νομιμότητας- αποτελεί η αρχή της συνέχειας ύπαρξης και λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας. Η αρχή αυτή, η οποία αναγνωρίζεται τόσο από το Σύνταγμα (ιδίως άρθρο 23, παρ. 2, εδ. β΄, άρθρο 32, παρ. 6, άρθρο 34, παρ. 1 και άρθρο 81, παρ. 5 Συντ.) όσο και την επιστήμη (βλ. ιδίως Ε. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, έκδ. 11η, 2005, αρ. 20 και Α. Τάχο – Ι. Συμεωνίδη, Ερμηνεία Υ.Κ., έκδ. 2η, 2004, τ. Α΄, σελ. 6, επ.), αλλά και τη νομολογία (βλ. αντί άλλων Ολ. ΣτΕ 957/78, 2852/2000, 3880/2002) είναι συνυφασμένη με την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, με την ευρεία του όρου έννοια, η οποία περιλαμβάνει και την πρόσληψη και διατήρηση στην υπηρεσία του προσωπικού που είναι αναγκαίο (κατά τον αριθμό και την ειδικότητα) για την εύρυθμη λειτουργία της σύμφωνα με την αποστολή της. Η ανάγκη διατήρησης του προσωπικού αυτού είναι συνδεδεμένη με την εξειδίκευση των υπηρετούντων υπαλλήλων, αλλά και την κρισιμότητα και τη φύση των υπηρεσιών που παρέχουν στο κοινωνικό σύνολο, η οποία μπορεί να είναι τέτοιας έντασης ώστε να μην επιτρέπει τη δημιουργία κενών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή διατάραξη ή διακοπή της λειτουργίας της και θα έθεταν σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον, ιδίως δε τη δημόσια υγεία, ασφάλεια κλπ. (π.χ. νοσηλευτικό προσωπικό). Την αρχή δε της νομιμότητας θεωρείται ότι στην ουσία τηρεί το διοικητικό όργανο όταν συμπεριφέρεται και δρα με βάση το δημόσιο συμφέρον -άρα και με βάση την αρχή της συνέχειας ύπαρξης και λειτουργίας της δημόσιας Υπηρεσίας-, η ικανοποίηση του οποίου εκδηλώνεται είτε με την έκδοση είτε με την άρνηση έκδοσης μιας πράξης, συμπεριφορά που καθορίζεται κάθε φορά από τις κατ΄ ιδίαν περιστάσεις. Αυτονόητο είναι ότι, στα πλαίσια αυτά, παρέχεται η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα να αρνηθούν τη μετάταξη υπαλλήλων εφόσον κρίνουν ότι η αποχώρησή τους θα προκαλέσει ουσιαστικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών με μικρό αριθμό θέσεων, υποστελεχωμένων ή ευαίσθητων για το κοινωνικό σύνολο, θέτοντας σε κίνδυνο την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, η άρνηση εκτέλεσης των αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων είναι επιτρεπτή, αλλά θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς και να γνωστοποιείται στην υπηρεσία υποδοχής.

Στο σημείο αυτό, τονίζεται ιδιαιτέρως ότι το δικαίωμα άρνησης υπογραφής αποτελεί εξαίρεση και όχι κανόνα. Συνεπώς η χρήση του θα πρέπει να γίνεται με απόλυτη φειδώ, βάσει πραγματικών στοιχείων που αιτιολογούν αδιαμφισβήτητα την ανάγκη άρνησης υπογραφής της πράξης μετάταξης.

Οι φορείς υποδοχής, εφόσον τους γνωστοποιηθεί αιτιολογημένη άρνηση υπογραφής της σχετικής απόφασης, μπορούν να προχωρήσουν στην επιλογή άλλου ή άλλων υπαλλήλων μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση.

Γ. Με αφορμή την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π. 137685/30.10.2007, η οποία αφορά στην εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα στο προσωπικό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σας επισημαίνουμε ότι:

Οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α΄/1.8.2007) είναι ειδικές και ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων προσωπικού, πλην του ιατρικού, μεταξύ των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποκλειστικά.

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 28/Α΄/9.2.2007) καθώς δεν εισάγουν αντίθετη ρύθμιση.

Συνεπώς, οι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται να καλύπτουν τις κενές οργανικές θέσεις είτε με μετάταξη προσωπικού άλλων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 είτε με μετάταξη προσωπικού των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1 και 3 του Υπαλληλικού Κώδικα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 71, 73 και 74 αυτού.

Κατ΄ αναλογία οι υπάλληλοι των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται να μετατάσσονται σε υπηρεσίες των Φορέων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είτε με τη διαδικασία της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 είτε με τη διαδικασία της γενικής ρύθμισης του άρθρου 71, παρ. 1 και 3 του Υπαλληλικού Κώδικα, εφόσον ο Φορέας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιλέγει την εν λόγω διάταξη για την κάλυψη των κενών θέσεων με μετάταξη. Στο ίδιο πλαίσιο οι υπάλληλοι των Φορέων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία πλήρωσης με μετάταξη κενών θέσεων άλλων φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1. με τον τρόπο που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1 και 2 και των άρθρων 73 και 74 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Δ. Υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου σε δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. και ΟΤΑ β΄ βαθμού μπορούν να μετατάσσονται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ και ΟΤΑ β΄ βαθμού που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Υπαλληλικού Κώδικα και σε ΟΤΑ α΄ βαθμού που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές βάσει των διατάξεων του άρθρου 9, παρ. 22 του ν. 2266/1994.

Τα υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν.

Ο Γενικός Γραμματέας

 

ΔΙΔΑΔ/Φ48/31/οικ.9253/12-04-2007 Υπ. Εσωτ.

Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/4084/15.2.2007 εγκυκλίου μας για την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528-2007) και αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές των δημοσίων υπαλλήλων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 65-72 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α`/9-2-2007) ο υπάλληλος προστατεύεται αποτελεσματικότερα κατά τις μεταβολές της υπηρεσιακής του κατάστασης, ενώ παράλληλα ενισχύεται η υπηρεσιακή κινητικότητα.

Επιτρέπονται πλέον για πρώτη φορά μετατάξεις από φορέα σε φορέα ώστε να επιτυγχάνεται ορθολογικότερη ανακατανομή του προσωπικού και να καλύπτονται οι υπάρχουσες ανάγκες με το κατάλληλο προσωπικό. Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι θέσεις που προκηρύσσονται για να καλυφθούν με μετάταξη γνωστοποιούνται σε όλα τα υπουργεία και ανακοινώνονται και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα ώστε να πληροφορούνται άμεσα και να υποβάλλουν αιτήσεις όλοι οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη υπάλληλοι.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι καμία υπηρεσιακή μεταβολή (μετάθεση, απόσπαση, μετάταξη), πλην της μετακίνησης, δεν επιτρέπεται πριν την παρέλευση διετίας στην υπηρεσία που τοποθετήθηκε ο υπάλληλος κατά το διορισμό, εκτός από την περίπτωση της παρ. 8 του άρθρου 67.

 

Ευνοϊκές για τον υπάλληλο ρυθμίσεις εισάγονται, επίσης, στο πλαίσιο των υπόλοιπων υπηρεσιακών μεταβολών (μετακίνηση, μετάθεση, απόσπαση).

 

Ειδικότερα:

 

Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας (άρθρο 69 του Υ.Κ.)

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 1 ορίζεται ότι η μετάταξη σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας γίνεται ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος.

 

Mετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας (άρθρο 70 του Υ.Κ.)

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 ορίζεται ότι για τη μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας απαιτείται να κατέχει ο υπάλληλος τον τίτλο σπουδών του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται, όπως ο τίτλος αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για μετάταξη, προηγούνται αυτοί που κατέχουν τον προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις τίτλο σπουδών και ακολουθούν οι υποψήφιοι που κατέχουν επικουρικό προσόν διορισμού, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α`/2001), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. Επίσης, μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία με επικουρικό προσόν διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του προσοντολογίου ή του οργανισμού της οικείας υπηρεσίας, εφόσον είναι μεταγενέστερες, είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος με το προβλεπόμενο κύριο τυπικό προσόν για την κάλυψη της θέσης.

Η μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας γίνεται ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.

Μετάταξη σε κατώτερη κατηγορία δεν προβλέπεται.

 

Mετάταξη σε άλλο υπουργείο ή δημόσια υπηρεσία ή ν.π.δ.δ. (άρθρο 71

του Υ.Κ.)

 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 71, ενισχύεται η κινητικότητα των υπαλλήλων και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια ορθολογικότερη κατανομή του προσωπικού. Με τη διάταξη αυτή διευρύνεται η δυνατότητα μετατάξεων σε σχέση με το παρελθόν, προκειμένου να καλυφθούν οι υπάρχουσες ανάγκες με κατάλληλο και έμπειρο προσωπικό.

Εφεξής δίνεται η δυνατότητα στις υπηρεσίες να καλύψουν μέρος των κενών θέσεων τους με μετάταξη. Ο οικείος φορέας υποχρεούται να προβεί σε σχετική ανακοίνωση, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα Υπουργεία, τα οποία την κοινοποιούν σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες και τα ν.π.δ.δ.

Η ανακοίνωση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο ΥΠΕΣΔΔΑ (Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Μεταβολών), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου. Στην ανακοίνωση ορίζεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, για μετάταξη, υπαλλήλους καθώς και τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. Είναι δυνατόν, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα. Θα πρέπει, δηλαδή, να αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό οι συγκεκριμένοι λόγοι που δικαιολογούν την απαίτηση πρόσθετων προσόντων. Η οικεία υπηρεσία εφαρμόζει κατά τα λοιπά τα κριτήρια που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 73.

Στην εφαρμογή αυτής της διάταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικώς υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου ο υπάλληλος ο οποίος κατέχει τίτλο σπουδών που δεν προβλέπεται, ως τυπικό προσόν διορισμού, σε κανένα κλάδο της υπηρεσίας στην οποία ανήκει, έστω κι αν από τις γενικές διατάξεις (Π.Δ. 50-2001, όπως ισχύει) είναι δυνατή η μετάταξή του σε διοικητικό κλάδο, επιτρέπεται να μετατάσσεται σε άλλη υπηρεσία σε κλάδο για τον οποίο προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού ο τίτλος σπουδών που κατέχει. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι υπάλληλοι των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών δεν τους επιτρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω από την υπηρεσία τους, λόγω μη ύπαρξης λειτουργίας αντίστοιχης της ειδικότητας του πτυχίου τους.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 71 εφαρμόζονται και για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας στο φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη. Μετάταξη σε κατώτερη κατηγορία δεν προβλέπεται.

Mετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών (άρθρο 72 του Υ.Κ.)

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 προβλέπεται η μετάταξη υπαλλήλων σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών με αντίστοιχη υποχρέωση παραμονής επί μια δεκαετία. Κάθε πράξη που συνεπάγεται απόσπαση, μετάθεση ή μετάταξη πριν από τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής δεκαετούς παραμονής στην υπηρεσία μετάταξης είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται:

1. Οι υπάλληλοι που αποκτούν την ιδιότητα του πολύτεκνου, μετά τη μετάταξή τους των οποίων ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής τους στην παραμεθόρια περιοχή μειώνεται σε 6 έτη.

2. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Η μετάταξη αυτή γίνεται οποτεδήποτε, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών. Ειδικά όταν πρόκειται για νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων και φυλακτικό προσωπικό φυλακών, απαιτείται και πλήρως αιτιολογημένη βεβαίωση του αρμόδιου Διευθυντή και της Διοίκησης του νοσοκομείου ή αντίστοιχη του Διευθυντή φυλακών, ότι η μετάταξη δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στη λειτουργία της υπηρεσίας. Στους μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές παρέχονται όλα τα προνόμια των υπηρετούντων στην παραμεθόριο και τα έξοδα μετάθεσης που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του φορέα υποδοχής. Η μετάταξη αυτή γίνεται και σε ανώτερη κατηγορία εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις (κενή θέση και ο μετατασσόμενος να κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται).

 

 

Διαδικασία μετατάξεων (άρθρο 73 του Υ.Κ.)

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 73, καθορίζεται η διαδικασία των μετατάξεων και τίθενται συγκεκριμένα χρονικά όρια εξέτασης των αιτήσεων. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει των διατάξεων των άρθρων 69, 70 και 71 παρ. 2 εισάγονται στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους και, εφόσον πρόκειται για μετάταξη από φορέα σε φορέα (άρθρο 71 παρ. 1), εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεκτιμά την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου που επιθυμεί να μεταταγεί και τις ανάγκες της υπηρεσίας και αποφαίνεται εντός δύο (2) μηνών το αργότερο.

 

            Πράξη μετάταξης (άρθρο 74 του Υ.Κ.)

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 74 καθορίζεται λεπτομερώς το αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης όργανο, σε κάθε περίπτωση (υπουργείο, περιφέρεια, νπδδ, κλπ). Τα αρμόδια όργανα μπορούν ν` αρνηθούν την εκτέλεση των αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων για μετάταξη υπαλλήλων μόνο για λόγους νομιμότητας, στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης.

 

            Ειδικές διατάξεις (άρθρο 75 του Υ.Κ.)

 

Οι ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τη διενέργεια μετατάξεων, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του κεφ. Β`, του μέρους Δ` του Υ.Κ., εξακολουθούν να ισχύουν.

Mεταβατικές – Τελικές διατάξεις (άρθρα 168 και 169 του Υ.Κ.)

 

          Τέλος, είναι απαραίτητο να γίνει ιδιαίτερη μνεία στις τελικές και μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 168,169), όπου προβλέπονται τα εξής:

Α/ Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994 και οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και για όσους υπαλλήλους δεν υπάγονται στον Υ.Κ. (π.χ. υπάλληλοι ΙΔΑΧ και ΟΤΑ α` βαθμού).

Β/ Εκκρεμείς διαδικασίες μετατάξεων ολοκληρώνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν αποφανθεί τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια (άρθρο 169 παρ. 5). Στις λοιπές περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του νέου Υ.Κ..

Γ/ δυνατότητα παράτασης της απόσπασης κατά ένα (1) έτος, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, ισχύει και για τις αποσπάσεις που έγιναν με βάση το άρθρο 68 του προϊσχύσαντος Υπαλληλικού Κώδικα οι οποίες λήγουν μετά την έναρξη ισχύος του νέου Υ.Κ. (9/2/2007). Τα υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στα ν.π.δ.δ. που εποπτεύουν.

 

 

ΔΙΔΑΔ/Φ48/36/οικ. 30190/09-11-2007 Υπ. Εσωτ.

Εφαρμογή των διατάξεων περί μετατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/34/οικ.19935/27.7.2007 εγκυκλίου μας για την εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007) και αναφορικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων περί μετατάξεων του αυτού νόμου, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Α. Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και προκειμένου οι υπάλληλοι να επωφελούνται των κινήτρων που χορηγούνται για τη στελέχωση των υπηρεσιών των παραμεθόριων περιοχών σας γνωρίζουμε ότι:1. Η κάλυψη κενών θέσεων υπηρεσιών σε παραμεθόριες περιοχές με μετάταξη υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του Υ.Κ. διενεργείται με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Υ.Κ. και όχι με τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1 του Υ.Κ. Οι υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών πρέπει να δημοσιοποιούν τις κενές θέσεις που προτίθενται να καλύψουν με μετάταξη με αποστολή στην υπηρεσία μας σχετικών πινάκων, επικαιροποιημένων ανά εξάμηνο. Τα στοιχεία των εν λόγω πινάκων, συγκεντρωμένα ανά σύνολο φορέων και ομαδοποιημένα ανά κατηγορία και κλάδο, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας. Ωστόσο, η διαδικασία πραγματοποίησης της μετάταξης δεν επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο οι υπάλληλοι έλαβαν γνώση για τις κενές θέσεις των υπηρεσιών των παραμεθόριων περιοχών. Για όσους υπαλλήλους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Υ.Κ. εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994 όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 168 του Υ.Κ.

2. Όσον αφορά στις Περιφέρειες, οι οποίες σύμφωνα με τον ιδρυτικό τους νόμο (ν. 2503/1997, ΦΕΚ 107/Α΄) αποτελούν ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους, επισημαίνεται ότι: α) στην περίπτωση που η υπηρεσιακή μονάδα της Περιφέρειας, στην οποία πρόκειται να τοποθετηθούν οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι, εδρεύει σε μη παραμεθόριο περιοχή, οι κενές οργανικές θέσεις μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων με το άρθρο 71, παρ. 1 του Υ.Κ. και β) στην περίπτωση που η υπηρεσιακή μονάδα της Περιφέρειας, στην οποία πρόκειται να τοποθετηθούν οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι, εδρεύει σε παραμεθόριο περιοχή, οι κενές οργανικές θέσεις μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων με το άρθρο 72 του Υ.Κ.

3. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών μετατάσσονται: α) σε υπηρεσίες μη παραμεθορίου περιοχής με τις διατάξεις του άρθρου 71 , παρ. 1 του Υ.Κ. και β) σε υπηρεσίες της ίδιας ή διαφορετικής παραμεθορίου περιοχής με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Υ.Κ. Επισημαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις δεν πρέπει να υπάρχει οιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (υποχρεωτική παραμονή κλπ).

Θέτουμε υπόψη σας ότι οι μετατασσόμενοι από παραμεθόριο σε ίδια ή άλλη παραμεθόριο δεν λαμβάνουν τα προνόμια των μετατασσομένων σε παραμεθόριο περιοχή εφόσον τα έχουν ήδη λάβει με προγενέστερη μετάταξη, πλην των εξόδων μετάθεσης (έξοδα μετακίνησης και μεταφοράς οικοσκευής). Επίσης, οι υπάλληλοι που μετατάσσονται σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών με τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 2 (αξιοποίηση τίτλου σπουδών που δεν προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού σε κανένα κλάδο της Υπηρεσίας τους) δεν δικαιούνται των προνομίων των μετατασσομένων σε παραμεθόριο περιοχή και ούτε βεβαίως υπόκεινται στους περιορισμούς για υποχρεωτική παραμονή στην παραμεθόριο για μια δεκαετία.

Β. 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 69 και 70 του Υ.Κ. , οι υπάλληλοι υποβάλλουν την αίτηση μετάταξής τους, τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους στην Υπηρεσία τους, η οποία υποχρεούται να τη διαβιβάσει εντός μηνός από την υποβολή της στο υπηρεσιακό συμβούλιο προκειμένου αυτό να αποφανθεί θετικά ή αρνητικά εντός δύο μηνών (άρθρο 73, παρ. 2). Όσο εκκρεμούν αιτήσεις μετάταξης με τις ανωτέρω διατάξεις οι συγκεκριμένες θέσεις δεν θα πρέπει να προκηρύσσονται για πλήρωση με τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1 του Υ.Κ. ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα ως προς το ποιες αιτήσεις θα πρέπει να προηγηθούν για εξέταση από το Υ.Σ.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71, παρ. 1, εφόσον έχουν υποβληθεί περισσότερες αιτήσεις για μετάταξη στην ίδια θέση, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου (άρθρο 73, παρ. 4 του Υ.Κ.). Θέτουμε υπόψη σας ότι η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Τέλος, επισημαίνεται ότι θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσής τους με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη (άρθρο 73, παρ. 3 του Υ.Κ.) και οι υπηρεσίες δεν θα πρέπει να τις περιλαμβάνουν στην πρόσκληση προκειμένου να καλυφθούν με μετάταξη.

Τα υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στα ν.π.δ.δ. που εποπτεύουν.

Ο Γενικός Γραμματέας

 

ΔΙΔΑΔ/Φ48/34/οικ.19935/27-07-2007 Υπ. Εσωτ.

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71, παρ. 1 και του άρθρου 72 του Υπαλληλικού Κώδικα

Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/4084/15.2.2007 και ΔΙΔΑΔ/Φ.48/31/οικ.9253/12.4.2007 εγκυκλίων μας για την εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007) και αναφορικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 71, παρ. 1 και του άρθρου 72 του αυτού νόμου, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Α. Όσον αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 71, παρ. 1:

1. Φορείς που επιθυμούν να καλύψουν κενές θέσεις με μετάταξη με τις ανωτέρω διατάξεις πρέπει να προβαίνουν στην έκδοση σχετικής ανακοίνωσης η οποία υπογράφεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο και κοινοποιείται υποχρεωτικά στην υπηρεσία μας (Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Μεταβολών) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@ypesdda.gov.gr.

2. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 του ν. 2503/1997 καταργήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Υ.Κ. βάσει των διατάξεων του άρθρου 168, παρ. 10 του νόμου αυτού δεδομένου ότι ρυθμίζουν όμοια θέματα με τις διατάξεις του Υ.Κ.. Συνεπώς, η μετάταξη υπαλλήλων μεταξύ Περιφερειών καθώς επίσης και από Περιφέρεια σε Υπουργείο ή αντιστρόφως ρυθμίζεται πλέον με τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1 του Υ.Κ.

3. Όσον αφορά στην αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μετάταξης επισημαίνεται ότι οι οικείοι φορείς θα πρέπει να αναφέρουν ρητά στην ανακοίνωση το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων το οποίο θα είναι τουλάχιστον ένας (1) μήνας και θα αρχίζει μετά από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες από την έκδοσή της. Το διάστημα αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ανυπαίτιας απώλειας κρίσιμων προθεσμιών από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους.

4. Με την ανακοίνωση οι οικείοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν πρόσθετα προσόντα πέραν των οριζομένων στο «προσοντολόγιο» (Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει) ή στις οικείες οργανικές διατάξεις, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Αναλογικά οι φορείς μπορούν να περιορίζουν τους τίτλους σπουδών για τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού και ΔΕ Διοικητικού ή Λογιστικού, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, σε πτυχία αμιγώς οικονομικών, λογιστικών ή νομικών σπουδών, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Για τους γενικούς κλάδους του «προσοντολογίου», στους οποίους περιλαμβάνονται πολλές ειδικότητες, με την ανακοίνωση της μετάταξης πρέπει να ορίζονται οι θέσεις ανά ειδικότητα που προκηρύσσονται. Υπενθυμίζεται ότι για τις μετατάξεις σε επιμέρους ειδικότητες των κλάδων που αναφέρονται στο «προσοντολόγιο» καθώς και σε κλάδους που δεν αναφέρονται σε αυτό, απαιτούμενο τυπικό προσόν θεωρείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισμών των οικείων φορέων, το κατά περίπτωση ειδικότητας ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολών της ημεδαπής, ή ισότιμος, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής (σχετικές οι Εγκύκλιοι με αριθμ. ΔΟΑ/Φ13/1873/29.1.2004 και ΔΙΔΑΔ/Φ48/27/οικ.9009/9.5.2005).

5. Όσον αφορά στην υποχρέωση της απόδειξης γνώσης Η/Υ από τους μετατασσόμενους με τη διαδικασία του άρθρου 71, παρ. 1 και του άρθρου 72 ισχύουν τα οριζόμενα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/30/οικ.1081/11.1.2007 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.

6. Οι μετατάξεις του άρθρου 71, παρ. 1 γίνονται ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου μόνο του φορέα υποδοχής.

7. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία των μετατάξεων κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71, παρ. 1 έχουν όλοι οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ που υπάγονται στις διατάξεις του Υ.Κ. και οι οποίοι δεν έχουν οιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.).

8. Οι υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεών τους αμέσως μετά το πέρας της διαδικασίας.

9. Για την καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 71, παρ. 1 από την υπηρεσία μας, παρακαλούνται οι οικείοι φορείς να αποστέλλουν στην υπηρεσία μας, τον Ιανουάριο κάθε έτους, με βάση τον επισυναπτόμενο πίνακα τα εξής στοιχεία: α) τις θέσεις που προκηρύχθηκαν ανά κατηγορία και κλάδο το προηγούμενο έτος, β) τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ανά κατηγορία και κλάδο και γ) τις θέσεις που καλύφθηκαν.

Β. Όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του Υ.Κ.:

1. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η άρτια ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, οι υπηρεσίες που επιθυμούν να καλύψουν κενές θέσεις σε παραμεθόριες περιοχές με μετάταξη παρακαλούνται να στέλνουν στην υπηρεσία μας κάθε έξι (6) μήνες (Ιανουάριο και Ιούλιο) επικαιροποιημένη κατάσταση των προς πλήρωση με μετάταξη κενών θέσεων. Υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 42, παρ. 1 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄) αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 και εντάχθηκε το σύνολο του νομού Πέλλας στις περιοχές για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για μετατάξεις σε παραμεθόριες περιοχές.

2. Σημειώνεται ότι στη διαδικασία κάλυψης θέσεων υπηρεσιών σε παραμεθόριες περιοχές δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν υπάλληλοι που ήδη υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές (Εγκύκλιος αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2209/οικ.9528/24.4.1996).

Τέλος, όσον αφορά στο ασφαλιστικό καθεστώς των μεταταγέντων υπαλλήλων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 17 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265/Α΄).

Τα υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στα ν.π.δ.δ. που εποπτεύουν.

Ο Γενικός Γραμματέας

 

13522/0020/03-06-2008 Γ.Λ.Κ.

Μετατάξεις υπαλλήλων

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/9-2-2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού από υπουργείο σε υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως ή μεταξύ τους. Για την πραγματοποίηση των μετατάξεων αυτών, απαιτείται σχετική ανακοίνωση της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας με την οποία προσδιορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τον οικείο κλάδο ή/και πρόσθετα προσόντα των υπό μετάταξη υπαλλήλων.

2.     Με την ανωτέρω ανακοίνωση ουσιαστικά αναλαμβάνεται και η υποχρέωση από τον ενδιαφερόμενο φορέα εξεύρεσης των απαραίτητων πιστώσεων για την καταβολή της μισθοδοσίας του υπό μετάταξη υπαλλήλου. Όμως, στον κρατικό προϋπολογισμό, που κυρώθηκε με το ν. 3629/2007, δεν έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την αντιμετώπιση δαπανών μετατάξεων.

3.     Για τους παραπάνω λόγους, σε κάθε περίπτωση κάλυψης κενών οργανικών θέσεων υπηρεσιών των υπουργείων, των περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ., η μισθοδοσία του προσωπικού των οποίων βαρύνει άμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό (A.E.I., T.E.I., N.A., κρατικά νοσοκομεία, ιδρύματα πρόνοιας κ.λπ.), με μετάταξη, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας, πριν τη σχετική ανακοίνωση, αίτημα προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη πίστωση για την κάλυψη της μισθοδοσίας των υπό μετάταξη υπαλλήλων, ασχέτως αν οι δαπάνες αποδοχών τους καλύπτονται ή όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.

4.     Το εν λόγω αίτημα θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένο και να συνοδεύεται απ` όλα εκείνα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ανάγκη ικανοποίησης του. Προς τούτο, θα επισυνάπτεται πίνακας συμπληρωμένος με τα απαραίτητα στοιχεία, 0)ς το συνημμένο στην παρούσα εγκύκλιο υπόδειγμα.

5. Τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλες τις Ν.Α., σε όλα τα A.E.I., Τ.Ε.Ι., κρατικά νοσοκομεία, ιδρύματα πρόνοιας και σε οποιοδήποτε άλλο εποπτευόμενο από αυτά φορέα, η μισθοδοσία προσωπικού του οποίου καταβάλλεται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

 

 

 


6 σκέψεις σχετικά με το “ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

  kleopatra said:
  20/09/2013 στο 1:17 μμ

  Ξέρετε μήπως και αν οι μεταταχθέντες με τη διαδικασία των υποχρεωτικών μεταταξεων απο τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια δικαιούνται έξοδα μετάταξης;;;

  Γιάννης said:
  11/05/2013 στο 10:00 μμ

  μήπως θέλει να κάνει κανείς αμοιβαία μεταταξη από Βόλο , Λάρισα Θεσσαλονίκη κλπ για Σκοπελο στη θέση ραδιολόγου Ακτινολόγου ΤΕ;

  Κώστας said:
  18/01/2013 στο 3:53 μμ

  Δεν τα ξέρετε όλα!!!

  Με το άρθρο 35 παράγραφος 5 του ν.4024/2011 επιτρέπονται μετατάξεις και χωρίς να υπάρχει οργανικό κενό με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος.
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ισχύ είτε σε γενικές είτε σε ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (όπως δηλ ισχύει για τους εκπαιδευτικούς) σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958 (ΑΔΑ 45ΨΟΧ-ΚΕΘ)

  Ίδια επιβεβαιώνεται και με το ΔΙΔΑΔ/Φ.42/5259/3817/1-3-2012 έγγραφο του υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης, απάντηση σε ερώτημα του υπουργείου παιδείας, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 35 παράγραφος 5 του ν. 4024 στην περίπτωση του άρθρου 5 παράγραφος 7 του ν. 1824/1988 όπου πριν την ψήφιση του ν. 4024 προβλέπονταν μετάταξη με την προϋπόθεση ότι υπήρχε οργανικό κενό.
  Κατά λέξη αναφέρει: «Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο μας ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15-12-2011 η εν λόγω διάταξη αφορά εν γένει στις μετατάξεις που διενεργούνται είτε με γενικές είτε με ειδικές διατάξεις. Συνεπώς, η δυνατότητα μετάταξης με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης αφορά και τη μετάταξη εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παργρ 7 του ν. 1824/1988, όπου προβλέπεται ότι η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων».

  Γιώργος said:
  02/01/2013 στο 11:45 μμ

  Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι εκτίουν ποινή, αφού παρανόμως στερούνται προαγωγής, σε αντίθεση με τα ειδικά μισθολόγια όπου και τις βαθμολογικές και τις μισθολογικές προαγωγές απολαμβάνουν. Δεδομένου, ότι η βαθμολογική προαγωγή αποτελεί ηθική καταξίωση του εργαζόμενου, ενώ η στέρησή της είναι αδικαιολόγητη ηθική απαξίωση. Και σ’ αυτή τη περίπτωση, το ελληνικό κράτος λειτουργεί με τη λογική «των δύο μέτρων και δύο σταθμών». Και η ΑΔΕΔΥ για όλα αυτά ποιεί τη νήσσαν, για μια ακόμη φορά.

  Γιώργος said:
  02/01/2013 στο 5:30 μμ

  Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι εκτίουν ποινή, αφού παρανόμως ενώ δικαιούνται, στερούνται προαγωγής, σε αντίθεση με τα ειδικά μισθολόγια όπου και τις βαθμολογικές και τις μισθολογικές προαγωγές απολαμβάνουν. Δεδομένου, ότι η βαθμολογική προαγωγή αποτελεί ηθική καταξίωση του εργαζόμενου, ενώ η άνευ αιτίας στέρησή της είναι αδικαιολόγητη ηθική απαξίωση. Και σ’ αυτή τη περίπτωση, το ελληνικό κράτος λειτουργεί με τη λογική «των δύο μέτρων και δύο σταθμών». Οι ΔΥ δεν είναι ζητιάνοι, έχουμε αξιοπρέπεια την οποία μας την έχουν καταρακώση. Και η ΑΔΕΔΥ για όλα αυτά ποιεί τη νήσσαν, για μια ακόμη φορά.

  angy said:
  28/09/2012 στο 8:27 μμ

  Apo pote isxuei o nomos meta apo metataxi oti metroun ta 10 prwta xronia kai ta ypoloipa ta misa. apo pote exei arxisei na isxuei o nomos autos,apo 1.11.11 i pio prin kai an nai apo pote?

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s