Μονιμοποίηση Εκπαιδευτικών


 

Φιρτινίδης Χρήστος

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων

Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας»

ΓΕΛ Θήρας  2286022252-6974488454

 

                                                                                    Προς τους εκπαιδευτικούς του                                                                                               Νομού Κυκλάδων

 

 

 

    Θέμα:   Μονιμοποίηση Εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας      Εκπαίδευσης

 

 

 

Συνάδελφοι,

 

Το θέμα της μονιμοποίησης θα αποτελέσει, πιστεύω, τα  χρόνια που έρχονται, σημαντικό σημείο αιχμής αντίστασης του κλάδου, στην προσπάθεια ανατροπής των εργασιακών σχέσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που ήδη επιχειρείται.

Το γεγονός ότι παραμένουν σε ισχύ τα άρθρα των νόμων για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ( αρθρ.5 του ν.2986/2002, αρθρ.6 του ν.3027/2002 και αρθρ.13 παρ.3γ του ν. 3149/2003) καθώς και το Π.Δ. 140/1998, για τους όρους και την διαδικασία μονιμοποίησης και υπηρεσιακής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και δεν πρέπει να συνεχίζουμε να το αγνοούμε στρουθοκαμηλίζοντας ή ανακυκλώνοντας παρωχημένες απόψεις και ιδεολογήματα για το «καυτό» ζήτημα της αξιολόγησης, συνολικά, αμήχανοι στις συμπληγάδες της άρνησης ή της αδυναμίας και της σπέκουλας ή της απαξίωσης που εισπράττουμε από τους «εταίρους» μας στην εκπαιδευτική κοινότητα, και όχι μόνο.

Η μη ενεργοποίηση των παραπάνω, ας σημειωθεί ότι ψηφίστηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, μετά, από την στην πράξη απόρριψή τους από το σύνολο των εκπ/κων, δεν αποτρέπει  την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ και την διοίκηση από την επιλεκτική, ακόμη και με «διασταλτική» ερμηνεία, εφαρμογή των σχετικών άρθρων.

 

Στο ενημερωτικό που ακολουθεί, παραθέτω το σχετικό άρθρο του Υ.Κ. για την μονιμοποίηση, την πραγματικότητα στην διαδικασία,  στοιχεία  εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ,  νομολογίες του Συμβουλίου Επικρατείας και αναφορά στην αμεροληψία των διοικητικών οργάνων.

 

Άρθρο 40 του Ν.3528/2007

Δοκιμαστική υπηρεσία – Μονιμοποίηση

1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των νομι­κών προσώπων δημοσίου δικαίου, που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, διανύουν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της οποίας απολύονται για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους μόνο μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

2. Οι δόκιμοι υπάλληλοι, κατά τη διάρκεια της δοκιμα­στικής υπηρεσίας τους, παρακολουθούν προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης που οργανώνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 47 του παρόντος.

3. Με τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπη­ρεσίας οι υπάλληλοι μονιμοποιούνται αυτοδίκαια, με εξαίρεση τους υπαλλήλους στους οποίους έχει επιβλη­θεί πειθαρχική ποινή ή για τους οποίους υφίσταται πει­θαρχική εκκρεμότητα ή υπάρχει δυσμενής έκθεση αξιο­λόγησης των ουσιαστικών προσόντων. Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις για τη μονιμοποίηση ή μη αποφαίνε­ται το υπηρεσιακό συμβούλιο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας. Για την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου που είναι αρμόδιο για το διορισμό.

4. Κατά της απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου για την απόλυση δοκίμου υπαλλήλου, σύμφωνα με την παρ. 1, καθώς και κατά της απόφασης περί μη μονιμο­ποίησης του σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

5.Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκη­σης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) δεν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία.

6. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν δοκιμαστική υπηρεσία μεγαλύτερης διάρκειας εξακολουθούν να ισχύουν.

Για να  έχετε όμως την εικόνα της πραγματικότητας, πρέπει να γνωρίζετε ότι:

 

  • Η μόνη έκθεση αξιολόγησης, που κατατίθεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο, είναι του διευθυντή της σχολικής μονάδας ( στη συντριπτική πλειοψηφία με θετικά σχόλια) και αφορά στην υπηρεσιακή συνέπεια, υπευθυνότητα και την συνεργασία και επικοινωνία αυτού με εκπ/κους, μαθητές και γονείς ( παρ.3 αρθρ.1 του ΠΔ 140/1998).Δεν ζητείται βέβαια αξιολόγηση από τον σχολικό σύμβουλο, όπως στο ίδιο άρθρο αναφέρεται( και με τι κριτήρια άραγε;) ούτε και έκθεση προσωπικής αυτοαξιολόγησης (παρ.4 αρθρ.4 του ΠΔ 140/98).

Σημαντική πιστεύω είναι η αναφορά, στην υποχρεωτική γνωστοποίηση, από τον   αξιολογητή στον αξιολογούμενο, του περιεχόμενου της έκθεσης μέσα σε δέκα ημέρες  από την κατάθεσή της στην αρμόδια αρχή ( πού σπάνια ή και καθόλου δεν γίνεται).

  • Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιλεκτικής ή και αυθαίρετης ερμηνείας της σχετικής νομοθεσίας είναι το απόσπασμα της εγκυκλίου Δ2/46026/25-6-2007, που παραθέτω:

«Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν υπηρετήσει σε σχολική μονάδα λόγω απόσπασής τους σε υπηρεσίες, και ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, όπως στην περίπτωση απόσπασης σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, μονιμοποιούνται με τη συμπλήρωση της διετούς υπηρεσίας κατόπιν σύνταξης σχετικής έκθεσης από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας απόσπασης, που αποστέλλεται στο αντίστοιχο περιφερειακό υπηρ .συμβούλιο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ»

Πως νομιμοποιείται η εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου; Εφαρμόζοντας «διασταλτικά»!! την παρ.3γ του αρθρ.13 του ν.3149/2003, σύμφωνα με την οποία ο συντονιστής εκπ/σης εξωτερικού αξιολογεί τους αποσπασμένους στα γραφεία ή και σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού;

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται επίσης ότι « εξακολουθεί να ισχύει το αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.24.6/431/6846/11-6-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με το οποίο και για λόγους προστασίας της μητρότητας, το ελάχιστο χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ικανό για τη διαμόρφωση πλήρους εικόνας για την κρίση προς μονιμοποίηση των δοκίμων υπαλλήλων είναι το διάστημα των πέντε μηνών, κατ’αναλογία του αρθρ. 18του Π.Δ.318/1992»

 

Επισημάνσεις – Νομολογίες

 

Η απόλυση του υπαλλήλου όταν κρίνεται ως μη μονιμοποιητέος, αποτελεί διοικητικό μέτρο,  ενεργείται με πράξη της διοίκησης και εκδίδεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για τον διορισμό( αρθρ.16 ΥΚ). Η πράξη μη μονιμοποίησης είναι δεκτική προσφυγής στο Συμβ Επικρατείας, γι’αυτό και πρέπει να κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης οπωσδήποτε στον υπάλληλο. Πριν ληφθεί η απόφαση για τη μη μονιμοποίηση δόκιμου υπαλλήλου, η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη κατά το άρθρ.20 παρ.2 του Συντάγματος να τον  καλέσει σε ακρόαση ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου, προκειμένου να υπερασπίσει την θέση του. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση περί μη μονιμοποίησης και στη συνέχεια η απόφαση απόλυσης, εφόσον προσβληθούν, θα ακυρωθούν. Η μη τήρηση του ουσιώδους αυτού τύπου επιφέρει ακυρότητα της απόφασης για απόλυση, ακόμα και αν η εκάστοτε ειδική νομοθεσία, δεν προβλέπει ρητά την τήρησή του ( ΣΕ Ολομελ. 214/1993).

Το Συμβούλιο Επικρατείας αναφορικά με τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας νομολόγησε (2002/1970) ότι ως αφετηρία υπολογισμού του χρόνου θεωρείται η χρονολογία της δημοσίευσης της πράξης διορισμού και όχι της ορκωμοσίας ( και αρθρ.19 παρ.3 του ΥΚ). Νομολόγησε επίσης (2930/1980, 1820/1985) ότι υπάλληλος που παραμελούσε τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, δεν ήταν συνεργάσιμος, δεν επεδείκνυε το προσήκον ενδιαφέρον και που τιμωρήθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής του υπηρεσίας με την ποινή της εγγράφου επιπλήξεως ορθώς δεν κρίθηκε ικανός για μονιμοποίηση. Νομολόγησε τέλος (2649/1987 Ολομ.) ότι υπάλληλος που κρίθηκε μη μονιμοποιητέος  παραμένει στη θέση του έως ότου παρέλθει άκαρπη η σχετική προθεσμία άσκησης ουσιαστικής προσφυγής ενώπιον του Συμβ.Επικρατείας με βάση το άρθρο 103 παρ.4 του Συντάγματος ή στην περίπτωση που ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή, παραμένει έως την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

 

Τέλος, επειδή για την αμεροληψία των διοικητικών οργάνων καθώς και των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων που κρίνουν την υπηρεσιακή διαδρομή, και πολλές φορές το ίδιο το μέλλον των συναδέλφων, δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, παραθέτω το σχετικό άρθρο 7 του ν.2690/1999

 

Αρθρο 7 του Ν.2690/1999

Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων

1. Τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

2. Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντος τους συν­δέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ` ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέ­ταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους.

3. Το όργανο ή το μέλος του συλλογικού οργάνου, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπο του λόγος που επιβάλλει την αποχή του. οφείλει να το δηλώσει αμέσως στην προϊστάμενη αρχή ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου, αντιστοίχως, και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, η προϊστάμενη αρχή, ή το συλλογικό όργανο, αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν.

4. Αίτηση εξαίρεσης μονομελούς οργάνου, ή μέλους συλλογικού οργάνου, μπορούν να υποβάλουν οι ενδια­φερόμενοι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η αίτηση υποβάλλεται στην προϊστάμενη αρχή, ή στον προε­δρεύοντα του συλλογικού οργάνου, ή στο αποφασίζον όργανο, κατά περίπτωση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή τα οριζόμενα στην τελευταία περίοδο της προηγούμενης παραγράφου.

5. Η εξαίρεση μπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγ­γέλτως από την προϊστάμενη αρχή ή το συλλογικό όργανο.

6. Τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που δηλώνεται αποχή, ή ζητείται η εξαίρεση, τόσων μελών συλλογικού οργάνου ώστε τα απομένοντα να μη σχηματίζουν την κατά την παρ. 1 του άρθρου 14 απαρτία

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρώ τη σχετική νομολογία σύμφωνα με την οποία: « Η πεποίθηση περί της αμερόληπτης κρίσης τίθεται σε αμφιβολία όταν προκύπτει με σαφή και ανενδοίαστο τρόπο ιδιαίτερος δεσμός ή ιδιάζουσα σχέση ή οξεία αντίθεση με τον διωκόμενο ( εν προκειμένω με τον κρινόμενο )λόγω έκδηλης έχθρας ( ΣΕ 2052/1972, 706/1980 )

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Φιρτινίδης Χρήστος

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων

Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας»

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Μονιμοποίηση  εκπαιδευτικού

 

           ( Τοποθέτηση στην συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ  Κυκλάδων)

 

 

Θεωρούμε ότι τα μέλη του Υπηρ. Συμβουλίου δεν πρέπει να λάβουν υπόψη τους  την αξιολογική έκθεση του διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετούσε, με τον οποίο βρίσκεται αποδεδειγμένα, και έχουμε προσωπική γνώμη γι’αυτό, σε « οξεία αντίθεση και τελεί σε σχέση ιδιαίτερης έχθρας».

Η θέση μας αυτή βασίζεται στην εφαρμογή της παρ.1 του αρθρ.36 του ν.3528/2007 (Κώλυμα συμφέροντος) καθώς και στην ερμηνεία της παρ.2 του αρθρ.7 του ν.2690/1999 (Αμεροληψία διοικητικών οργάνων).

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρούμε επίσης τη σχετική νομολογία σύμφωνα με την οποία: « Η πεποίθηση περί της αμερόληπτης κρίσης τίθεται σε αμφιβολία όταν προκύπτει με σαφή και ανενδοίαστο τρόπο ιδιαίτερος δεσμός ή ιδιάζουσα σχέση ή οξεία αντίθεση με τον διωκόμενο ( εν προκειμένω με τον κρινόμενο )λόγω έκδηλης έχθρας ( ΣΕ 2052/1972, 706/1980 ).

Η πειθαρχική ποινή που έχει επιβληθεί στον συνάδελφο, επιβάλλει μεν  την διαδικασία της παρ.3 του αρθρ.40 του ν.3528/2007, όμως η φύση του παραπτώματος και η βαρύτητα της ποινής δεν δικαιολογούν κατά την άποψή μας απόφαση για την μη μονιμοποίησή του. Θετική, εξάλλου απόφαση, και σωστά, έχει ληφθεί για τη μονιμοποίηση συναδέλφων στους οποίους έχουν επιβληθεί αντίστοιχες ποινές.

Για τους παραπάνω λόγους ψηφίζουμε θετικά για την μονιμοποίηση του συναδέλφου, πιστεύοντας επιπλέον ότι η απόφαση αυτή συμβάλλει και στην αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων προς όφελος και  της εύρυθμης λειτουργίας  των συλλόγων των σχολείων στα οποία σήμερα είναι τοποθετημένοι.

 

Φιρτινίδης Χρήστος

Αιρετό τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων

 


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s