Η νομοθεσία για τους ωρομίσθιους


Η νομοθεσία για τους ωρομίσθιους

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Δ2/12616/26.6.96 Απόφαση ΥΠΕΠΘ

(ΦΕΚ 533 Β/4.7.96)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Αρ. 7

§4. Η πρόσληψη των ωρομισθίων γίνεται με βάση τη σειρά αναγραφής αυτών, στους σχετικούς πίνακες, μετά τις αποσπάσεις ή διαθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών, την
πρόσληψη αναπληρωτών και την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις της §.16 του Αρ. 14 του Ν.1566/1985 και για μειωμένο ωράριο διδασκαλίας μέχρι έντεκα κατά ανώτατο όριο ώρες εβδομαδιαίως.

2012899/1501/0022/13.3.90 Γ.Λ.Κ.

Η ωριαία αντιμισθία των εκπαιδευτικών που διορίζονται με
τις διατάξεις της § 17 του Αρ. 14 του Ν.1566/1985 έχει
καθοριστεί με την 62712/ 2479/5.7.1988 απόφαση των Υπ.
Παιδείας και Οικονομικών που έχει κυρωθεί με τον Ν.
1810/88, στο 1/70 των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών του
εισαγωγικού βαθμού του αντίστοιχου κλάδου, χωρίς επίδομα
οικογενειακών βαρών.

Δεδομένου ότι στο εισαγωγικό Μ.Κ. δεν καταβάλλεται
χρονοεπίδομα, οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται
προσαύξηση του ωρομισθίου τους από αναγνώριση άλλης
προϋπηρεσίας, καθ’ όσον δεν προβλέπεται και από τις
διατάξεις της παραπάνω Κοινή Υπουργικής Αποφάσεως.

§4.Η σχέση εργασίας καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ του Προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του
γραφείου Δ.Ε. και του προσλαμβανομένου και είναι ορισμένου χρόνου με συγκεκριμένο
προσδιορισμό της έναρξης και λήξης της. Στη σύμβαση εργασίας περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο
προσλαμβανόμενος δεν θα παραιτηθεί για να προσληφθεί σε άλλη περιφέρεια.

ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρ.7

§1.Η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών με ωριαία αντιμισθία λύνεται αυτοδίκαια με την
ανάληψη υπηρεσίας ως μονίμων εκπαιδευτικών ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου ή με την παρέλευση του χρόνου για τον οποίο έχει γίνει η ανάθεση της
διδασκαλίας.

§2.Επίσης η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών αυτών λύνεται κατόπιν καταγγελίας του
Προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου Δ.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου
περιφερειακού συμβουλίου σε κάθε περίπτωση που συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος και ιδίως
σε απουσία τους, που δεν οφείλεται σε βραχείας διάρκειας ασθένεια ή άλλο λόγο ανώτερης
βίας.

Ν.993/1979 Αρ.5

§4.Η σύμβαση εργασίας μετά του αναφερομένου εις την κατά την παρ. 2
πράξιν προσλήψεως λογίζεται ότι κατηρτίσθη δια της αναλήψεως υπηρεσίας,
βεβαιουμένης προσηκόντως παρά της υπηρεσίας.

§5.Η απασχόλησις του προσλαμβανομένου προσωπικού εις έργα άσχετα
προς εκείνα δια τα οποία προσελήφθη απαγορεύεται.

34936/23.4.86 Εγκύκλιος Γ.Λ.Κ.
Έπειτα από τα παραπάνω σχετικά, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας
γνωρίζουμε τα εξής:

1.Με το (α) σχετικό μας, σας κάναμε γνωστό ότι ο νομικός χαρακτήρας της σχέσης των
ωρομισθίων εκπαιδευτικών είναι σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και
διατηρεί αξίωση επί των αποδοχών για τις υποχρεωτικές αργίες κάθε έτους που αναφέρονται
στο έγγραφο μας αυτό, τις οποίες και σας υπενθυμίζουμε:

α) Η 25 η Μαρτίου

β) Η 1 η Μαίου (Πρωτομαγιά)

γ) Η Δεύτερη μέρα του Πάσχα

δ) Η 15 η Αυγούστου (εφόσον δεν έχουν απολυθεί)

ε) Η 28 η Οκτωβρίου

στ) Η μέρα των Χριστουγέννων
Πέραν αυτών των αργιών, δεν διατηρούν αξίωση επί των αποδοχών για οποιαδήποτε άλλη
αργία του έτους. (Σχετική με το θέμα αυτό είναι η αρ. 36/1985 πράξη του Ι’ Τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου).

2.Σύμφωνα με τις διατάξεις, βάσει των οποίων προσλαμβάνονται οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί
(παρ.17 του Αρ.14 του Ν.1566/85), οι εκπαιδευτικοί αυτοί περιορίζονται στις ώρες
διδασκαλίας ή διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων, τις οποίες ώρες και καλούνται να καλύψουν.
Επειδή όμως συνδέονται πλέον με τον εργοδότη τους με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, έχουν και τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις εκείνες που απορρέουν από τις
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας αλλά και του Αστικού Κώδικα.

3.Έτσι, αν ορισμένες μέρες του μήνα, διαρκούσης της σύμβασης, ωρομίσθιος εκπαιδευτικός
απασχοληθεί σε άλλα καθήκοντα από εκείνα για τα οποία προσλήφθηκε, (παρότι αυτό
απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία), δικαιούται αμοιβής, όπως άλλωστε σας
γνωρίσαμε με το (β) σχετικό έγγραφο μας.

Η αμοιβή αυτή συνίσταται είτε, σε εκείνη που αντιστοιχεί στις ώρες διδασκαλίας του, εφόσον
βέβαια τις ώρες αυτές, αντί να διδάσκει, παρείχε εργασίες σε άλλα καθήκοντα, είτε σε εκείνη
που καθορίζεται με ειδικό τρόπο (όπως π.χ. η αμοιβή που καθορίζεται με τις αρ. 64002 /3172/
9.6.78 κοινή απόφαση, για τους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς που μετέχουν στις προαγωγικές
και απολυτήριες εξετάσεις, για ορισμένες περιόδους του σχολικού έτους).

Στις περιπτώσεις όμως που ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μετά το πέρας των ωρών για τις οποίες προσλήφθηκαν, απασχοληθούν και σε άλλα καθήκοντα, παρότι αυτό απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία, τότε δικαιούνται αποζημίωση, κατά τας διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, η οποία καθορίζεται κάθε φορά και για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από τα τακτικά δικαστήρια.

4.Με αφορμή όμως τα έγγραφα που απευθύνεται στην υπηρεσία μας, αλλά και της διάταξης,

βάσει της οποίας προσλαμβάνονται οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί (σχετική και η αρ. 726/33/
305/ 1984/17/1984/28.3.84 ατομική γνωμοδότηση της νομικής διεύθυνσης του ΥΠΕΠΘ την
οποία και επικαλείσθε), σας εφιστούμε την προσοχή σας επί των θεμάτων που θίγετε σ’ αυτά
και που στην περίπτωση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, ειδικότερα, θα πρέπει να τα
γνωστοποιήσετε στις υπηρεσίες που εποπτεύετε με εγκύκλιο, δίνοντας σαφείς οδηγίες για την
κύρια και αποτελεσματική απασχόληση των εκπαιδευτικών αυτών, στην ανάθεση διδασκαλίας
και μόνο που τους ανατέθηκε κατά την πρόσληψη τους.

ΙΒ/1942/8.3.93 ΥΠΕΠΘ

Παίρνοντας αφορμή …. σχετικά με την αποζημίωση των ωρομισθίων καθηγητών κατά τις ημέρες κατάληψης των σχολείων και σχολών, σας πληροφορούμε ότι οι ωρομίσθιοι

καθηγητές κατά τις ημέρες κατάληψης των σχολείων και σχολών δικαιούνται την αποζημίωση
τους, εφ’ όσων βέβαια είναι παρόντες και διαθέτουν εαυτούς στην Υπηρεσία των σχολείων και
σχολών, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας τους. Σχετική με το θέμα αυτό
είναι η αρ. 68669/ 12469/ 25.6.84 εγκύκλιος Γ.Λ.Κ. ……………….. και με την οποία
κοινοποιείται η αρ. 968/84 γνωμοδότηση των Νομικών συμβούλων διοίκησης του Υπ. Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας με θέμα : Για τη σχέση εργασίας των ωρομισθίων
εκπαιδευτικών (που δεν έχουν την ιδιότητα του τακτικού μόνιμου εκπαιδευτικού)

68669/12469/25.6.84 Γ.Λ.Κ.

Σας κοινοποιούμε την 986/17.5.84 ατομική γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων διοίκησης
των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας, σύμφωνα με την οποία ο νομικός
χαρακτήρας της σχέσης των ωρομισθίων εκπαιδευτικών , είναι σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου, και σας παρακαλούμε για την εφαρμογή της με την επιφύλαξη
των διατάξεων περί παραγραφής.
Κατ’ εφαρμογή της γνωμοδότησης που κοινοποιείται, οι εκπαιδευτικοί του θέματος δικαιούνται
τα εξής:

1.Αποδοχές επειδή δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη κανονικής αδείας, σε περίπτωση που

απολύονται προτού συμπληρώσουν το βασικό χρόνο (για κάθε μήνα απασχόλησης δύο
ημερήσιους μισθούς. Σχετικές οι 143390/ 14414/ 12.1.83 και 92470/ 12321/ 3.8.83 εγκύκλιοι)
2. Ομοίως, αποδοχές για επίδομα αδείας, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να είναι

3. Άδεια κύησης και λοχείας ({48} μέρες πριν από το τοκετό και {48} μέρες μετά, με την
προϋπόθεση ότι το κυοφορούμενο θα γεννηθεί ζωντανό, για τις οποίες μέρες, δικαιούται με
αποδοχές από τον εργοδότη τους μόνο τις 15 μέρες (για όσες κυοφορούσες δεν έκλεισαν
χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού κώδικα)

2043156/7037/0022/24.6.97 Γ.Λ.Κ.

α)

β) Στους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς στους οποίους δεν έχουν επεκταθεί οι
διατάξεις το νέου μισθολογίου η ανωτέρω αποζημίωση θα υπολογιστεί
όπως και μέχρι σήμερα ( με βάση τις αποδοχές του Ν. 1505/84 και Ν.

1810/88).

γ) Για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης ως ημερήσιος μισθός
νοείται το 1/30 των μηνιαίων αποδοχών.

δ) Οι ημέρες απεργίας δεν έχουν καμιά δυσμενή για τους εργαζομένους
επίπτωση ως προς τις αποδοχές αδείας (άρθρο 2 § 6 Α.Ν. 539/45 , άρθρο 3

§ 16 Ν. 4505/66 και άρθρο 2 § 7 του Ν. 1288/82)
Κατά συνέπεια ο χρόνος απεργίας των αναπληρωτών και ωρομισθίων
εκπαιδευτικών θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης για
μη θεμελίωση λήψεως κανονικής αδείας, δεν θα ληφθεί όμως υπόψη για
το επίδομα της άδειας.

……

Στους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς, στους οποίους δεν έχουν επεκταθεί οι
διατάξεις του νέου μισθολογίου, τα τρίμηνα θα εξακολουθήσουν να
καταβάλλονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλονται
μέχρι και σήμερα. Οι σχετικές διατάξεις χορήγησης τους έχουν παύσει να
ισχύουν μόνο για αυτούς που επεκτάθηκαν οι διατάξεις του νέου μισθολογίου
(μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί).

Δ2/2779/27.5.93 ΥΠΕΠΘ

2. ‘Άδεια κύησης λοχείας

Η δικαιούμενη άδεια μητρότητας ανάγεται σε 15 εβδομάδες
ήτοι πενήντα δύο ημέρες πριν από τον τοκετό και 53 ημέρες
μετά τον τοκετό (Αρ.20 Ν.1849/89). Δεδομένου ότι η κύηση λοχεία
αποτελεί ανυπαίτιο κώλυμα το οποίο στη περίπτωση
των ωρομισθίων εκπαιδευτικών με δωδεκάμηνη σύμβαση
εργασίας επέρχεται πριν την συμπλήρωση έτους από την
πρόσληψη, ο χρόνος για τον οποίο διατηρείται η αξίωση για
αποδοχές είναι μισός μήνας (Αρ.657 και 658 Α.Κ.)
Όμως επειδή οι κατά τα ανωτέρω συμβασιούχοι ορισμένου
χρόνου αμείβονται με ωριαία αντιμισθία, οι αποδοχές που
δικαιούνται για το χρονικό διάστημα του μισού μήνα (15 ημέρες) είναι αυτές που θα ελάμβαναν για τις ώρες απασχόλησης που θα
πραγματοποιούσαν στο χρονικό αυτό διάστημα των 15 ημερών.
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Αρ. 20 §8 του Π.Δ.

410/88 κανονικής άδειας εργασίας των επτά (7) το πολύ εργασίμων ημερών για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.

4.Αποδοχές, επειδή δεν προσφέρουν εργασία λόγω ανυπαιτίου κωλύματος για τις 3 πρώτες
μέρες ασθένειας, ο εργοδότης καταβάλλει τις μισές επειδή στην έννοια του ανυπαιτίου
κωλύματος συμπεριλαμβάνονται τόσο η ασθένεια, όσον και ο τοκετός, (κυοφορούσα
εκπαιδευτικός, που απολύεται προτού συμπληρώσει χρόνο, δικαιούται αποδοχές μόνο για 15
μέρες συνολικά, οπότε για τυχόν απουσία λόγω ασθενείας, δεν δικαιούται καμία παροχή από
τον εργοδότη, καθόσον έκλεισε τον αριθμό των 15 δικαιουμένων μερών με τον τοκετό).

2005762/547/0022/22.4.98 Γ.Λ.Κ.

Με τα ανωτέρω πρακτικά (ΣΗΜ. της 40ης Γεν. Συνεδριάσεως της Ολομέλειας Του Ε.Σ. της 8 ης Δεκεμβρίου 1997) γίνεται
δεκτό ότι οι ωρομίσθιοι καθηγητές, δεν δικαιούνται της οριζόμενης ωριαίας αποζημιώσεως για τις ημέρες των
διακοπών, των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και τις υπόλοιπες επίσημες αργίες, κατά τις οποίες οι
εκπαιδευτικές μονάδες δεν λειτουργούν και δεν έχουν ορισθεί αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας γι΄ αυτούς.

……..

Τέλος, όσον αφορά το ερώτημα σας για το αν δικαιούνται οι ωρομίσθιοι καθηγητές αποζημίωση για τις ημέρες των
Τριών Ιεραρχών και της 17 ης Νοεμβρίου, που είναι σχολικές εορτές, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τις
απόψεις που διατυπώθηκαν στα κοινοποιούμενα πρακτικά βάσει των οποίων, οι προσλαμβανόμενοι ωρομίσθιοι
καθηγητές γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν λειτουργεί κατά τις ημέρες αργίας και τις
κατά νόμο εξαιρέσιμες ημέρες, δεν δικαιούνται αποζημίωσης.
Δικαιούνται όμως αποζημίωσης όταν οι μαθητές κάνουν αποχή από τα μαθήματα τους ή δεν γίνονται μαθήματα λόγω
δυσμενών καιρικών συνθηκών σε ορισμένες περιοχές της
Ελληνικής Επικράτειας, ή κατά τις εργάσιμες ημέρες που το
σχολείο είναι εκλογικό κέντρο στις βουλευτικές ή δημοτικές
εκλογές, κατά τις ημέρες (εργάσιμες) των γενικών
συνελεύσεων των καθηγητών, εφόσον βέβαια είναι παρόντες
και διαθέτουν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία των
σχολείων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα
διδασκαλίας τους.

2/32068/0022/2.5.2000 Γ.Λ.Κ.

….. οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται
την ωριαία αποζημίωση τους για τις ώρες της προγραμματισμένης απασχόλησης τους την 7 η και 10η Απριλίου 2000( ΣΗΜ. ημέρες
εκλογών), σύμφωνα με το εβδομαδιαίο
πρόγραμμα διδασκαλίας τους, επειδή δεν
υπάρχει υπαιτιότητα τους για τη μη
προσφορά υπηρεσίας τις ανωτέρω ημέρες.

6. Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με την 19040 /7.12.81 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (ΦΕΚ 742/Β/ 9.12.81) καθώς και την
ειδική άδεια εξετάσεων του Ν. 1346/83 (ΦΕΚ 46/Α/14.4.83)
7. Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος, όπως διενεργείται επί των αποδοχών του
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου (και όχι όπως αυτός διενεργείται επί
ελευθέρων επαγγελματιών).
8. Τέλος, όλες τις άλλες παροχές που δικαιούνται βάσει προγενεστέρων διαταγών μας, όπως:
α) Αποδοχές για τις μέρες συμμετοχής τους σε εκδρομές
β) Αποδοχές για τις μέρες κατάληψης των σχολών από τους σπουδαστές και εφόσον
βέβαια είναι παρόντες και διαθέτουν εαυτούς στην υπηρεσία των σχολών, σύμφωνα με το
εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας τους.
9. Επίσης, προς αποφυγή παρερμηνειών, σας γνωρίζουμε ότι το προσωπικό του θέματος,
ενόψει και της αμφισβήτησης που διατυπώθηκε από την ολομέλεια του Ελεγχτικού Συνεδρίου,
δεν υπάγεται σε κάποιο κεφάλαιο του Ν.939/79, αλλά απλώς εφαρμόζονται οι γενικές
διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας για το προσωπικό που συνδέεται με τον εργοδότη με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου)
10. Το 145614/12933/22.12.83 έγγραφο μας ανακαλείται, εφόσον προσδιορίστηκε ο νομικός
χαρακτήρας της σχέσης των μισθωτών αυτών με τον εργοδότη τους.
Γ2/957/26.2.92 Έγγραφο ΥΠΕΠΘ

Ύστερα από ερωτήματα …. σχετικά με την αποζημίωση των ωρομισθίων, που διδάσκουν σε
τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, για το διάστημα της διενέργειας των ανακεφαλαιωτικών
εξετάσεων, σας πληροφορούμε ότι θα καταβληθεί αποζημίωση επειδή χρησιμοποιήθηκαν ως
επιτηρητές.
Εξάλλου σύμφωνα με το Π.Δ. 429/91 η ενισχυτική διδασκαλία αποτελεί μέρος του ωρολογίου
και αναλυτικού προγράμματος και ως εκ τούτου για την ανάθεση μαθημάτων ενισχυτικής
διδασκαλίας ισχύουν όλες οι προβλεπόμενες για τα άλλα μαθήματα διατάξεις (συμπλήρωση
ωραρίου, υπερωριακή απασχόληση κλπ)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s