Αποσπάσεις


ΦΙΡΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 ΘΗΡΑ 8 Μαρτίου 2009

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ν. Κυκλάδων

Για την «Αυτόνομη Κυκλαδική Συνεργασία»

Γενικό Λύκειο Θήρας 22860 22252, 22933 6974488454

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΘΕΜΑ: « Αποσπάσεις- Επισημάνσεις- Προτάσεις» Συνάδελφοι, Στο ενημερωτικό που ακολουθεί, καταγράφονται τα βασικά άρθρα της νομοθεσίας που αφορούν στις αποσπάσεις, ιδιαίτερα χρήσιμες επισημάνσεις για τις μονάδες μετάθεσης καθώς και προτάσεις σχετικά με το ιδιαίτερα σημαντικό, για όλους, θέμα των τοποθετήσεων, αποσπάσεων. Προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τους εκπ/κους της «Αυτόνομης Συνεργασίας» προς τους συναδέλφους για διεκδίκηση από τον κλάδο, προτάσεις που έχουν ψηφιστεί και στο τελευταίο Συνέδριο του κλάδου και περιλαμβάνονται στις πρόσφατες προτάσεις της ΟΛΜΕ προς το ΥΠΕΠΘ για τις υπηρεσιακές μεταβολές. 1. Ν.1566/85, ΦΕΚ τ.Α΄167, άρθρο 16, κεφ.Γ΄, παρ. 5,6 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως βαριές και δυσιατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας σε άλλο νόμο ή νομαρχιακό διαμέρισμα με απόφαση του υπουργού εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, επιτρέπονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της τριετίας : • Στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις του οργανισμού του • Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εποπτεύονται από το ΥΠΕΠΘ, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων οργάνων τους. 2. Ν.2740/99, ΦΕΚ τ.Α΄186, άρθρο 6, παρ.6 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης : • Στην Kεντρική Yπηρεσία και στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ ύστερα από γνώμη του Kεντρικού Yπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού προσωπικού του ΥΠΕΠΘ και • Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το ΥΠΕΠΘ, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων οργάνων τους . Ειδικά στην περίπτωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εποπτευόμενα από του ΥΠΕΠΘ και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου απαιτείται , εκτός των ανωτέρω προϋποθέσεων , ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του υπουργού εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων αναφορικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 3. Ν.2986/02, ΦΕΚ 24, τ. Α΄, άρθρο 9, παρ. 2 Για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ και τα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης και στον ΟΕΕΚ ( Ν. 3149/03, ΦΕΚ 141τ.Α΄, άρθρο 14, παρ. 6, κεφ. Δ΄) υπολογίζονται ως μονάδες μετάθεσης , για το χρονικό διάστημα της απόσπασής τους , οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα, στην οποία ανήκουν οργανικά .Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται: • Ο χρόνος απόσπασης στα ΚΔΑΥ • Ο χρόνος θητείας των υπεύθυνων στα ΚεΠΛΗΝΕΤ, ΚΕΣΥΠ, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Πολιτιστικών Θεμάτων, ΕΚΦΕ • Ο χρόνος θητείας των εκπ/κων στα Γραφεία ΣΕΠ. Οι εν λόγω εκπ/κοι παίρνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων, δηλ. είτε της οργανικής τους θέσης είτε της έδρας του Γραφείου ΣΕΠ όπου υπηρετούν. • Ο χρόνος απόσπασης σε υπηρεσίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σε κάθε άλλη περίπτωση απόσπασης, υπολογίζονται ως μονάδες μετάθεσης οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα , στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός, και προκειμένου για απόσπαση σε Υπηρεσία οι προβλεπόμενες μονάδες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα, Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν από την έναρξη του σχολικού έτους 2002-2003. 4. Ν. 3194/03, ΦΕΚ τ.Α΄267, άρθρο 1, παρ. 8 : Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών , αμέσως μετά τους υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογένειας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία , Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταθέσεων – αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών. 5. Ν. 2817/2000 , τ. Α΄ ΦΕΚ 78, άρθρο 4 , παρ. 1-2 : • Τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού των ΣΜΕΑ ή ΚΔΑΥ μπορεί να μετατίθενται για κάλυψη οργανικών θέσεων σε άλλες ΣΜΕΑ ή άλλα ΚΔΑΥ. • Με προεδρικό διάταγμα από πρόταση του ΥΠΕΠΘ ορίζονται η διαδικασία , οι προθεσμίες , τα όργανα, τα κριτήρια: Ευδόκιμο υπηρεσίας, η συνολική υπηρεσία, η υπηρεσία σε σχολεία με δυσμενείς όρους λειτουργίας και διαβίωσης, η συνυπηρέτηση, η ανάγκη συνοίκησης συζύγων, η εντοπιότητα,η προστασία τέκνων και γενικότεροι οικογενειακοί λόγοι. • Αποσπάσεις για ένα έτος για κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών στις ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ καθώς και την αντιμετώπιση σοβαρών προσωπικών και οικογενειακών λόγων όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 6 , κεφ. Γ΄, του άρθρου 16 του Ν. 1566/85. 6. Ν. 3027/ 02 ( ΦΕΚ 152 τ.Α΄) άρθρο 6, παρ. 4 : Εκπαιδευτικοί σύζυγοι μελών ΔΕΠ πανεπιστήμιων ή επιστημονικού προσωπικού ΤΕΙ που έχουν έδρα εκτός νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης μπορούν να αποσπώνται με αίτηση τους , κατ΄ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί το μέλος ΔΕΠ ή Ε.Π σε αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου είναι η έδρα του τμήματος ή παραρτήματος. 7. Π.Δ. 1/2003 (ΦΕκ 1 τ. Α΄) , άρθρο 16, παρ. 10: . Οι αποσπάσεις στα Γραφεία των Περιφερ. Δ/νσεων Εκπ/σης και των Δ/νσεων και Γραφείων Εκπ/σης, γίνονται με υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώμη των κατά τόπους ΑΠΥΣΔΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ( Μονάδες μετάθεσης) • Οι εκπ/κοί που αποσπώνται από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και τοποθετούνται σε σχολείο λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου απόσπασης. Για το χρόνο παραμονής των εκπ/κων στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, θα ληφθούν αναδρομικά οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου στο οποίο θα τοποθετηθούν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. Αν τοποθετηθούν στη Δ/νση ή το Γραφείο Εκπ/σης, λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας. Τις ίδιες μονάδες λαμβάνουν και οι εκπ/κοι που αποσπώνται ή διατίθενται σε υπηρεσίες εκτός εκπ/σης(ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ι. Μητροπόλεις, λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.,Υπουργεία, ΝΕΛΕ, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Γραμματείες ΠΕΚ. κλπ) • Οι εκπ/κοι που αποσπάστηκαν από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης του σχολείου στο οποίο αποσπάστηκαν. Απόσπαση των εν λόγω εκπ/κών εντός του ΠΥΣΔΕ στο οποίο αποσπάστηκαν δεν νοείται και τα οικεία ΠΥΣΔΕ σε περίπτωση που οι εν λόγω εκπ/κοί περισσεύουν εξολοκλήρου στο σχολείο όπου τοποθετήθηκαν οφείλουν να προβαίνουν σε τροποποίηση της σχετικής τοποθέτησης, εκτός αν διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου οπότε μοριοδοτούνται αναλογικά με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών. Εκπ/κοι που δεν αποσπάστηκαν σε Περιφ. Δ/νση, Διεύθυνση ή Γραφείο Δ/θμιας Εκπ/σης με απόφαση του ΥΠΕΠΘ, δεν λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης αυτές της οργανικής τους θέσης, παρά μόνο αν η διάθεση ή απόσπασή τους έγινε από το σχολείο της οργανικής τους θέσης με απόφαση του οικείου ΠΥΣΔΕ ή ΑΠΥΣΔΕ, εξολοκλήρου, επειδή ήταν υπεράριθμοι ή ήταν μερική, επειδή δεν ήταν δυνατόν να καλύψουν το ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους και όχι του διδακτικού, οπότε και θα λαμβάνουν τις μονάδες της οργανικής τους θέσης. Για τους εκπ/κους που αποσπάστηκαν από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και διατέθηκαν ως άνω σε Περιφερ. Δ/νσεις και Γραφεία Δ.Ε. δεν ισχύει η εν λόγω ρύθμιση. Συνάδελφοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο θεσμός των αποσπάσεων σε Γραφεία και Δ/νσεις(και μάλιστα με τα μόρια των σχολείων στα οποία τυπικά ανήκουν), έχει κατά κόρον χρησιμοποιηθεί από τις κυβερνήσεις και τα διοικητικά όργανα της εκπ/σης, για τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων την εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων και τον εκμαυλισμό συνειδήσεων. Αιτήματα όπως: • Θα εφαρμοστεί η σχετική διάταξη του 1566/85 για «μια το πολύ τριετία απόσπασης»,ή θα εφαρμόζεται η διασταλτική ερμηνεία του Ν.2817/2000(όπως καταγράφεται παραπάνω); • Θα εφαρμοστούν αντικειμενικά κριτήρια επιτέλους και θα υπάρχει εναλλαγή στη διοικητική θέση;(Μέχρι ,όπως απαιτείται,να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις σύμφωνα με θεσμοθετημένα οργανογράμματα ώστε να σταματήσει η «αγοραπωλησία μορίων») • Θα διεκδικήσουμε, με συνέπεια και συνέχεια, να παίρνει ο εκπ/κος τα μόρια της πόλης στην οποία υπηρετεί; • Θα διεκδικήσουμε, με συνέπεια και συνέχεια, την μείωση των μαθητών ανά τάξη, τη δυνατότητα επιμόρφωσης των εκπ/κων με απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα και τη χορήγηση εκπ/κων αδειών σε όλους τους εκπ/κους που τις ζητούν; Η κατάκτηση των παραπάνω θα είναι η αρχή για την ανατροπή της απαράδεκτης διαιώνισης των υπεραριθμιών, των μαζικών, καταχρηστικά αποσπάσεων νεοδιόριστων εκπ/κων, πάγια κατάσταση πλέον ιδιαίτερα για τους νομούς «υποδοχείς» των νεοδιόριστων, και την κατοχύρωση για τους συναδέλφους οργανικών θέσεων καθώς και την τοποθέτησή τους σε λειτουργικά κενά με πλήρες ωράριο. Τα παραπάνω σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και των υπηρεσιών, ήταν και είναι αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των εκπ/κών της ‘’Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας’’, για την κατάθεση διεκδικητικών προτάσεων, με στόχο την υιοθέτησή τους από τον κλάδο. Οι προτάσεις μας ,όπως και του συνόλου των ΕΛΜΕ της χώρας, για δίκαιες ρυθμίσεις στο εργασιακό καθεστώς και τις υπηρεσιακές μεταβολές αποτυπώθηκαν στις αποφάσεις του τελευταίου συνεδρίου της ΟΛΜΕ, και έχουν ήδη κατατεθεί στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ για διάλογο, χωρίς μέχρι τώρα ανταπόκριση. Οι προτάσεις μας, που σε ορισμένα σημεία δεν είναι σύμφωνες με τις θέσεις του ΔΣ της ΟΛΜΕ, σας έχουν σταλεί τον Φλεβάρη, και το κομμάτι που αφορά στις αποσπάσεις σας το παραθέτω: Αποσπάσεις σε υπηρεσίες και οργανισμούς Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε μη εκπαιδευτικές υπηρεσίες και οργανισμούς έχει διευρυνθεί απαράδεκτα (7.000 περίπου). Αυτό προκαλεί διαδοχικές παρενέργειες σ’ όλο το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών. Κρίνουμε αναγκαίο τα κενά διοικητικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, στις περιφερειακές υπηρεσίες, στα σχολεία κ.λπ. να καλύπτονται με μόνιμους διορισμούς διοικητικών υπαλλήλων καθώς και με εθελοντικές μετατάξεις εκπαιδευτικών. Για όσο ακόμη χρόνο θα υπάρχουν τα κενά αυτά, η ΟΛΜΕ δεν είναι καταρχήν αντίθετη με την κάλυψή τους με αποσπάσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα η εύρυθμη λειτουργία όλων των σχολείων από την 1η του Σεπτέμβρη. Σχετικά, προτείνουμε τα παρακάτω: α) Όλες οι αποσπάσεις να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, το όργανο που θα πρέπει να έχει στην ευθύνη του το σύνολο των υπηρεσιακών μεταβολών (προκειμένου να έχει τη συνολική εικόνα της κατάστασης). Οι αποσπάσεις στις Περιφερειακές Δ/νσεις, Γραφεία, ΙΕΚ Πανεπιστήμια κ.λ.π να γίνονται από τα ΑΠΥΣΔΕ. Μόνο οι αποσπάσεις στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ Όλες ανεξάρτητα οι αποσπάσεις να γίνονται με ενιαίο τρόπο μοριοδότησης. Σε περίπτωση που μια θέση ζητείται από περισσότερους να γίνεται ανανέωση μετά από κάποια έτη. β) Οι αποσπάσεις των καθηγητών στις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, στις περιφερειακές δ/νσεις και γραφεία εκπαίδευσης, στα ΠΕΚ, στα ΙΕΚ και τους άλλους οργανισμούς εκτός των ΑΕΙ να γίνονται για μια το πολύ τριετία 1. Οι αποσπασμένοι όπως παραπάνω εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν τα μόρια των σχολείων της πόλης που εδρεύει η υπηρεσία που αποσπώνται δ) Οι νεοδιόριστοι να μην έχουν δικαίωμα απόσπασης σε υπηρεσίες, εκπαιδευτικές ή μη. Αποσπάσεις νεοδιορίστων να γίνονται μόνο σε περιπτώσεις υπεραριθμίας και μόνο σε σχολική μονάδα του ίδιου ΠΥΣΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, για την απόσπασή τους να λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που συγκεντρώνουν για την τοποθέτησή τους σε σχολική μονάδα. Οσο, τέλος, αφορά την στάση μας στις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ, πιστεύουμε ότι πρέπει να αξιολογηθούν ,βασικά, με τα εξής κριτήρια: • Χρόνια υπηρεσίας σε Δ/βαθμια Εκπ/ση • Οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος- άγαμος – σε χηρεία – σε διάσταση) • Αριθμός παιδιών • Δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που υπηρετούν • Άλλοι σοβαροί λόγοι που δε συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω κριτήρια να συνεκτιμηθούν  Όσοι επικαλούνται λόγους υγείας να υποβάλλουν πρόσφατα δικαιολογητικά από Δημόσιο νοσοκομείο  οι ειδικές κατηγορίες να εξεταστούν πρώτες, συγκρινόμενες μεταξύ τους με κριτήρια τά παραπάνω Σας υπενθυμίζω επιπλέον ότι:  ¨Εγιναν ήδη οι αιτήσεις για άρση υπεραριθμιας(όσων έχουν οργανική θέση και είναι υπεράριθμοι) Θα ακολουθήσει ο χαρακτηρισμός των συναδέλφων υπεραρίθμων κατά σχολική μονάδα και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που αναλυτικά περιγράφω στο σχετικό ενημερωτικό που έχετε ήδη πάρει ( Διευκρινήσεις για το θέμα των Υπεραρίθμων στις 6/4/08)  Μετά τις τοποθετήσεις των οργανικά υπεραρίθμων, σε οργανικά κενά της ίδιας ομάδας ή όμορης ομάδας σχολείων, θα κοινοποιηθούν τα οργανικά κενά όπως αυτά θα έχουν τροποποιηθεί( μέχρι 18-20 Απριλίου), και το ΠΥΣΔΕ με ανακοίνωσή του θα καλεί τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλλαν αίτηση για βελτίωση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, να υποβάλλουν, στην προθεσμία που θα ορίζεται, δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Διευκρινίζεται ότι στην αίτηση θα δηλώνονται με σειρά προτιμήσεως μόνο σχολεία της περιοχής στην οποία ανήκει ο εκπ/κος. Η διαδικασία των τοποθετήσεων αυτών θα ολοκληρωθεί από τα ΠΥΣΔΕ μέχρι τις 10-5-08.  Μετά τις τοποθετήσεις όσοι εκπ/κοι παραμείνουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ θα υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά Τονίζεται ότι στις δηλώσεις προτίμησης σε λειτουργικά κενά, οι συνάδελφοι μπορούν να δηλώνουν και σχολεία εκτός της περιοχής στην οποία ανήκουν. Το ίδιο διάστημα θα υποβληθούν και οι αιτήσεις απόσπασης σε άλλο σχολείο εντός του νομού Κυκλάδων .  Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΕΠΘ, οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ θα γίνουν από 6/6 μέχρι 15/6 (θα έχουν προηγηθεί σε φορείς, εξωτερικό κλπ), θα γίνουν οι αιτήσεις για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από 15/6 μέχρι 20/6, και μέχρι 25/6 οι τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά( με τις τοποθετήσεις των εκπ/κων σε διάθεση και όσων ζητούν απόσπαση εντός νομού).  αιτήσεις για αποσπάσεις μπορούν να υποβάλλουν και όσοι τοποθετήθηκαν σε νέες οργανικές θέσεις μετά τις τοποθετήσεις- βελτιώσεις  οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο χρόνος απόσπασης δεν θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση και δεν προσμετράται για τη συμπλήρωση του αντικειμενικού χρόνου στην οργανική θέση για την υποβολή αίτησης μετάθεσης ή βελτίωσης. .Κλείνοντας, θα έλεγα ότι καλό θα είναι συνάδελφοι, να μελετηθούν τα ενημερωτικά, που σας έστειλα στις 4 και 6 Απρίλη, και που αφορούν στις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών. Είναι προφανές ότι είμαι στη διάθεση σας, για τυχόν διευκρινήσεις που αναφέρονται στη παραπάνω καταγραφή και γενικότερα στα θέματα των μεταθέσεων , τοποθετήσεων , αποσπάσεων κτλ. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς ΦΙΡΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ν. Κυκλάδων Για την «Αυτόνομη Κυκλαδική Συνεργασία»


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s