έξοδα μετάθεσης – οδοιπορικά


Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977-747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako

 Ενημερωτικό σημείωμα α) για έξοδα μετάθεσης και β) για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση όσων διατίθενται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Α. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Οι μετακινούμενοι υπάλληλοι λόγω μετάθεσης δικαιούνται (άρθρο 14, παρ. 1 του Ν. 2685/99): Α) Έξοδα μετακίνησης των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους. Β) Έξοδα μετάθεσης. Ο μετακινούμενος λόγω μετάθεσης δικαιούται τα έξοδα μετακίνησης αυτού και των μελών της οικογένειάς του, καθώς και ποσοστό 10% επί του ατομικού του εισιτηρίου. Ως μέλη της οικογένειας νοούνται ο ή η σύζυγος, τα άγαμα τέκνα του μέχρι του 20ου έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένο ή μέχρι του 25ου, εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας ανεξαρτήτως ηλικίας, οι γονείς και των δυο συζύγων, εφόσον διαμένουν με τον υπάλληλο και συντηρούνται από αυτόν (άρθρο 14, παρ. 2 και 3 του Ν. 2685/99). Ο μετακινούμενος με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο που ανήκει στον ίδιο ή σε σύζυγο, δικαιούται: ν’ Χιλιομετρική αποζημίωση με επιβατικό αυτοκίνητο σε δεκαπέντε λεπτά (0,15 Ευρώ) ή με μοτοσικλέτα σε πέντε λεπτά (0,05 Ευρώ) ανά χιλιόμετρο (2/56533/0022/ΦΕΚ 1772/6-12-06 Υπουργική Απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1-1-07). ν’ Δαπάνη διοδίων επί κίνησης μέσω εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και ναύλο αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς (άρθρο 6, παρ. 1 του Ν. 2685/99). Σημείωση: Τα μέλη των οικογενειών των Δημοσίων Υπαλλήλων δικαιούνται να ταξιδεύουν στις ίδιες θέσεις με τους μετατιθέμενους υπαλλήλους. Αν τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδεύουν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει το Δημόσιο, με την προϋπόθεση ότι αυτά μετακινούνται πριν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία μετακίνησης του υπαλλήλου. Β. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Έξοδα μετάθεσης καταβάλλονται και στους εκπαιδευτικούς που μετατίθενται με αίτησή τους, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων διδακτικών ετών, ή χωρίς αίτησή τους για τις ανάγκες της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στον τόπο από τον οποίο μετατίθενται (άρθρο 14, παρ. 8 του Ν. 2685/99). Στον μετακινούμενο λόγω μετάθεσης παρέχεται βασικό ποσό εξόδων μετάθεσης, που ορίζεται σε 880,41 Ευρώ για μετακίνηση που η συνολική χερσαία απόσταση από τον τόπο μετάθεσης είναι μέχρι 100 χιλιόμετρα. Το ποσό αυτό ισχύει και για μεταθέσεις στη νησιωτική Ελλάδα (άρθρο 14, παρ. 4 του Ν. 2685/99). Το βασικό ποσό των 880,41 Ευρώ προσαυξάνεται, κατά περίπτωση, ως εξής (παρ. 5): Κατά 10%, ήτοι 88,04 Ευρώ, για κάθε μετακινούμενο μέλος της οικογένειας του υπαλλήλου. Κατά 50% για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου. Κατά 30% για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ νήσων προβληματικής περιοχής κατηγορίας Α’ (όπως αυτές καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 667 τ. Β’) πλην των τεσσάρων προαναφερόμενων νομών (σ.σ. Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/dimitrako). Κατά 20%, για τις υπόλοιπες, πλην των παραπάνω περιπτώσεων, μεταθέσεις από νησί σε νησί, από την ηπειρωτική Ελλάδα στη νησιωτική και αντίστροφα, όταν χρησιμοποιείται θαλάσσιο μέσο μεταφοράς της οικοσκευής για περισσότερο από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Σημείωση: Όταν η συνολική χερσαία απόσταση για τη μεταφορά οικοσκευής του μετατιθέμενου υπερβαίνει τα εκατό (100) χιλιόμετρα, προστίθενται και 0,59 Ευρώ ανά χιλιόμετρο, για την πάνω από εκατό (100) χιλιόμετρα απόσταση. Εάν η μετακίνηση περιλαμβάνει και διαδρομή με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, καταβάλλεται ο ναύλος απλής διαδρομής του μεταφέροντος την οικοσκευή του υπαλλήλου φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ. (παρ. 6). Η καταβολή της οριζόμενης δαπάνης μεταφοράς της οικοσκευής δικαιολογείται με την προσκόμιση φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων, που καλύπτουν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της δαπάνης που δικαιούται. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό των υποβληθέντων παραστατικών στοιχείων δεν καλύπτει το παραπάνω ποσοστό, καταβάλλεται στον μετατιθέμενο το συνολικό ποσό των παραστατικών στοιχείων και το τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού που προβλέπεται στις παραγράφους 4,5,6 του άρθρου 14. Στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί φορτωτική ή άλλο επίσημο παραστατικό στοιχείο, καταβάλλεται μόνο το τριάντα τοις εκατό (30%) του βασικού ποσού (παρ. 7). Προσοχή: Δεν δικαιούνται έξοδα μετάθεσης (άρθρο 15 του Ν. 2685/99): Οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι για τη μετάβασή τους από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο του διορισμού τους. 0ι μετατιθέμενοι με αίτησή τους, εφόσον η μετάθεσή τους πραγματοποιείται πριν παρέλθουν τέσσερα (4) χρόνια από την προηγούμενη μετάθεση ή τοποθέτηση. Οι τοποθετούμενοι με αίτησή τους σε τόπους εκτός της πόλης στην οποία είναι η έδρα της οργανικής τους μονάδας. Δαπάνες αποχωρούντων από την υπηρεσία Οι αποχωρούντες από την υπηρεσία, εφόσον έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, καθώς και οι για λόγους υγείας απολυόμενοι, για τη μετάβαση από τον τόπο που υπηρετούσαν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, δικαιούνται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 14 του Ν. 2685/99 (σ.σ. βλέπε παραπάνω) έξοδα, με την προϋπόθεση ότι η φορτωτική ή άλλα επίσημα παραστατικά στοιχεία, που θα προσκομίσουν, καλύπτουν το ογδόντα τοις εκατό (80%) της δαπάνης που δικαιούνται (άρθρο 16, παρ. 1 του Ν. 2685/99). Τα παραπάνω έξοδα δικαιούνται, επίσης, τα μέλη οικογένειας των εν ενεργεία Δημοσίων Υπαλλήλων και κρατικών λειτουργών που απεβίωσαν, εφόσον η μετακίνησή τους, από τον τόπο που υπηρετούσε ο αποβιώσας υπάλληλος στον τόπο της μόνιμης εγκατάστασής τους, πραγματοποιηθεί σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από το θάνατο του υπαλλήλου (άρθρο 16, παρ. 2 του Ν. 2685/99). Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση για συμπλήρωση ωραρίου Νομικό πλαίσιο Άρθρο 14, παρ. 14 του ν. 1566/85: Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά, σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Άρθρο 14, παρ. 15 του ν. 1566/85: Όσοι διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης παίρνουν οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας που ορίζεται στο μισό από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 19 (σ.σ. βλέπε παρακάτω). Δεν παίρνουν τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση όσοι συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποία κατοικούν. Τα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια της τέως διοίκησης της πρωτεύουσας και του τέως δήμου Θεσσαλονίκης θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη. Άρθρο 14, παρ. 19 του ν. 1566/85: Η ωριαία αντιμισθία ορίζεται στο ένα ενενηκοστό (1/90) των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού βαθμού του αντίστοιχου κλάδου, χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών. Άρθρο 14, παρ. 21 του ν. 1566/85: Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 και των παραγράφων 13 έως 20 αυτού του άρθρου (σ.σ. του άρθρου 14) εφαρμόζονται ανάλογα και για τους προσωρινούς αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άρθρο 18, παρ. 2 του ν. 1566/85: Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, τους προσωρινούς αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που μετακινούνται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολείο ή μεταλυκειακό προπαρασκευαστικό κέντρο άλλης πόλης ή κωμόπολης, καταβάλλονται: > οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ήτοι: χιλιομετρική αποζημίωση επί κίνησης με επιβατικό αυτοκίνητο σε δεκαπέντε λεπτά (0,15 Ευρώ), με μοτοσικλέτα σε πέντε λεπτά (0,05 Ευρώ) ή με μοτοποδήλατο σε τρία λεπτά (0,03 Ευρώ) ανά χιλιόμετρο (2/56533/0022/ΦΕΚ 1772/6-12-06 Υπουργική Απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1-1-07) > αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας, ήτοι: το ένα δεύτερο της προβλεπόμενης ωριαίας αμοιβής για διδασκαλία πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο. Όπως συνάγεται από τις παραπάνω διατάξεις, για να καταβληθούν οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας σε εκπαιδευτικούς, που διατίθενται σε άλλα σχολεία προς συμπλήρωση του ωραρίου τους, θα πρέπει το σχολείο που ο καθένας έχει διατεθεί να μη βρίσκεται ούτε στην πόλη ή κωμόπολη, όπου είναι η οργανική του θέση, αλλά ούτε και στην πόλη όπου κατοικεί αυτός (σχετική και η 502/1998, Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Επίσης, δικαιούνται να λάβουν οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση σε περίπτωση που η απόσταση μεταξύ του τόπου διαμονής των και της πόλης ή κωμόπολης του σχολείου που διατίθενται είναι μικρότερη από την απόσταση μεταξύ σχολείου οργανικής τους θέσης και τόπου διαμονής των (456/1999, Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.) Σημείωση: Πόλη ή κωμόπολη θεωρείται το οικιστικό σύνολο που περιλαμβάνει όχι μόνο την ομώνυμη πόλη, αλλά και τους συνεχόμενους οικισμούς και προάστια, εφόσον συνδέονται μεταξύ τους με αστικό συγκοινωνιακό δίκτυο (218/2001, Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.). Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε σχολεία διαφορετικού Δημοτικού Διαμερίσματος ή χωριού εντός του ίδιου Δήμου δεν δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση (αρ. Πρωτ. 2/74877/002207/11-2-2008, έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους). Προσοχή: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση δικαιούνται και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου. Ως σχολείο «βάσης» θεωρείται αυτό που διδάσκουν τις περισσότερες ώρες (Φ.361.1/189/27262/Δ1/12-3-08, έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Οι Νόμοι, οι Γνωμοδοτήσεις και τα Έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α.Σ.Κ. ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Πειραιά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://users.sch.gr/dimitrako Φεβρουάριος 2009


Μια σκέψη σχετικά μέ το “έξοδα μετάθεσης – οδοιπορικά

    παπανικολης said:
    08/12/2009 στο 5:52 μμ

    ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΘΗΚΕ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ Β’ ΑΧΑΙΑΣ ΕΝΩ Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ Α’ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ 40 ΧΛΜ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ?

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s